Avslører avskoging med mobilen
27. september 2017
Det skjulte livet i askekrona
28. september 2017

En veistump til besvær

Fire år etter at Løvenskiold-Vækerø søkte om å bygge 1,8 km ny bilvei på Krokskogen forelå tillatelsen og arbeidet kunne starte. Det utløste aksjoner fra Naturvernforbundet og midlertidig stopp i veibyggingen, også fordi skogbrukssjefen i Ringerike på en befaring fant at byggingen ikke ble utført etter tillatelsen. Men nå skal alt være i orden og byggingen kan gjenopptas.

Forlengelsen av Dammyrdalsveien er den første nye skogsbilveien i Nordmarka på flere tiår. Hovedformålet med forlengelsen er å binde sammen eksisterende veier i Nordmarka mellom Sørkedalen og Lommedalen. Dette vil bidra til mindre transport og trafikk av skogsmaskiner, lette hverdagen for skogsarbeidere og ansatte og bedre beredskap i brann og storm, heter det i søknaden. Selve veitraséen berører nesten bare ungskog, men veien skaper adkomst til en del eldre skog. Noe av denne er imidlertid vernet, vernevedtak for det nye Krokskogen Naturreservat på nesten 13 000 daa ble fattet ved årsskiftet, etter en frivillig verneprosess. Dette reservatet er en utvidelse av det tidligere Merratjern-Søndagsbrenna naturreservat på 7000 daa og den omsøkte veien tangerer sørgrensa av dette området.

FEIL LOV

Men skogsbilveibygging i marka er ingen enkel affære. I utgangspunktet omfatter ikke Markaloven som ble vedtatt i 2009 tiltak i landbruket, men veibygging må likevel søkes om i henhold til skogbrukslovens markaforskrift (som nå nettopp foreligger i fornyet utgave, se egen sak). Dette gjorde Løvenskiold sommeren 2013 og Ringerike kommune ga etter den forskriftsfestede høringsrunden