Nei til ny jakt: Ny ulv, nye vurderinger
1. februar 2018
Regjeringen har besluttet at ansvaret for forvaltningen av høstbare viltressurser overføres fra Klima- og miljødepartementet til Landbruks- og matdepartementet (LMD).
1. februar 2018

Byggebransjen velger fossile løsninger

ENOVAKONFERANSEN: Enova utvikler ny veileder for utslippsfrie byggeplasser. – Bransjen vet i dag for lite om fossilfrie løsninger, sier Gunnel Fottland utviklingssjef i Enova SF.

Av Mona Sprenger

– Mangel på kunnskap er den viktigste barrieren for at utbyggere i større grad skal ta i bruk fossil- og utslippsfrie alternativer til fossile oppvarmingsalternativer i byggeprosessen. Vi er derfor i gang med å utvikle en veileder til bransjen, for å sikre at informasjon om klimavennlige alternativer er tilgjengelig så tidlig som mulig i planleggingsfasen, forteller hun.

Store utslipp

Enova har i samarbeid med Energi Norge, Norsk Fjernvarme og Bellona i en rapport sett på potensialet for å redusere utslipp knyttet til bruk av energi på byggeplasser i Norge gjennom elektrifisering og bruk av fjernvarme og biobrensel.

I rapporten har DNV GL kartlagt energibehovet for en «typisk» byggeplass og beregnet utslipp fra byggevirksomhet i Norge. Utslippene variere fra byggeplass til byggeplass. Kartleggingen viser at det totale energibehovet på byggeplasser er i størrelsesorden 640 GWh med tilhørende utslipp av omlag 340 000 tonn CO2 og 4 700 tonn NOx.

Stort potensial

I Oslo utgjør utslipp fra anleggsmaskiner nærmere 30 prosent av CO2-utslipp fra transport. Hvor stor andel av dette som er knyttet til byggeplasser er uklart.

– Potensialet for utslippsreduksjon på byggeplasser stort. Gjennom elektrifisering, fjernvarme og bruk av biobrensel vil utslipp av CO2 og NOx kunne reduseres med hhv 99,3 prosent og 95,5 prosent sammenlignet med dagens utslipp på en typisk byggeplass.

Teknologien er tilgjengelig

Til oppvarming på byggeplasser benyttes i dag i stor grad varmeaggregat fyrt med diesel eller propan. I tillegg benyttes en betydelig andel elektrisitet og vannbåren varme basert på fjernvarme. Vannbåren varme basert på pellets og biodiesel benyttes også i noen grad.

– Fossil- og utslippsfrie alternativer som elektrisitet og vannbåren varme basert på fjernvarme eller pellets er alternativer som kan benyttes til oppvarming i alle faser av et byggeprosjekt. Teknologien på dette området er altså tilgjengelig, forteller Fottland.

Mangler kunnskap

Rapportens kartlegging av barrierer viser at det finnes utfordringer når det gjelder å ta i bruk nye løsninger for oppvarming. Utbyggere benytter i stor grad tradisjonelle, fossile løsninger basert på vane og har en oppfatning av at andre alternativer er betydelig dyrere.

– Mangel på kunnskap er den viktigste barrieren for at utbyggere i større grad skal ta i bruk fossil- og utslippsfrie alternativer til fossile oppvarmingsalternativer i byggeprosessen. Å være tidlig ute med planleggingen og ha god kontakt med det lokale energiselskapet fremheves også som viktige punkter for å ta i bruk ikke-fossile oppvarmingsløsninger, sier utviklingssjefen i Enova.

Sammen med flere andre aktører inviterer hun byggebransjen til workshop i Oslo 28. februar.

– Vi håper så mange som mulig fra bransjen deltar og gjør sluttproduktet så aktuelt som mulig.