Seminar om grunnlovsforslag om opphevelse av Grunnloven § 117 om odels- og åsetesretten
9. mars 2018
Skriftlig spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til klima- og miljøministeren
9. mars 2018

Bygdelag tapte i Høyesterett i sak om naturrettigheter i Finnmark

Striden har stått om hvorvidt lokalbefolkningen, som i hovedsak er sjøsamer, skal overta retten til å bestemme over jakt og fiske, bærplukking, der det nå er Finnmarkseiendommen (FeFo) som eier og forvalter det meste av utmarksressurser.

Nesseby bygdelag krevde å få anerkjent lokalbefolkningens kollektive bruksrettigheter til utmarksressursene i et området på om lag 400 kvadratkilometer rundt bygda. Hadde bygdelaget vunnet fram, ville det kunnet få følger for andre lokalsamfunn i fylket.

Bygdelag mot bygdelag

Utmarksdomstolen, en særdomstol for Finnmarksloven, ga bygdelaget medhold, men FeFo anket dommen til Høyesterett og vant altså fram fredag. Fefo har fått støtte fra Nessebys nabobygdelag, som fryktet at befolkningen der ville miste tilgang utmarksressurser.

Høyesterett mener FeFos forvaltning av utmarksressursene ikke er i strid med den internasjonale ILO-konvensjon om urfolks rettigheter. Men domstolen understreker at FeFo må prioritere lokale brukere ved ressursknapphet.

FeFos direktør Jan OIli sier han er veldig fornøyd med å få en avklaring.

– Vi er fornøyd med at synet vårt har fått medhold, sier han.

Men han trekker også fram at Høyesterett understreker lokalbefolkningens selvstendige rettigheter. Dette er i tråd med hva Finnmarkskommisjonen, som gjennomgikk de eksisterende bruks- og eierrettighetene, har slått fast.

– Dagens dom styrker Finnmarkskommisjonens konklusjon om at lokalbefolkningens selvstendige rettigheter setter føringer på hvordan vi skal forvalte, sier Olli.

Håper på ro

Han sier han syns det er bra at disse rettighetene blir framhevet og sier at dommen vil få følger for hvordan de forvalter ressursene, men kan ikke si konkret nå hvilke følger det vil få.

Han håper Høyesteretts enstemmige og tydelige dom vil bidra til å skape ro lokalt, men sier Fefo også har et ansvar for å bidra til det.

– Det ansvaret er vi bevisst og det tar vi på alvor, sier han.

Her kan du sende inn ditt nyhetstips via skjemaet nedenfor.