Økte skogpriser i Sverige
5. mai 2023
Biozin-prosjektet stanset – vurderer alternativer
7. mai 2023

Innspill til Nasjonal handlingsplan for naturmangfold

Klima- og miljødepartementet (KLD) hadde i denne forbindelse bedt om konkrete innspill på blant annet hva Norge bør vektlegge i vår nasjonale oppfølging av naturavtalens globale mål.

 

Bevaring gjennom bruk

 

For å bevare biodiversitet, økosystemer og økosystemfunksjoner har Naturavtalen et mål om å restaurere en stor andel av den naturen som er degradert, og bevare en stor del av naturen gjennom vern eller økologisk forvaltning.

 

– Bevaring av natur skjer ikke bare gjennom å la den stå urørt, men også gjennom bruk. I spekteret mellom å bygge ned natur og la den stå urørt finnes det forvaltning som bevarer natur samtidig som vi kan bruke den. Det var viktig for NORSKOG å være tydelig på dette i våre innspill, forteller Even Bergseng, skogsjef i NORSKOG.

 

Resultat av tidligere forvaltning

 

Skogøkosystemet utvikler seg sakte. Det er derfor ingen enkle grep som raskt gir mer biologisk mangfold eller intakt natur. Tilstanden i norsk skog er et resultat av forvaltning over lang tid, og det er viktig å presisere at en rekke parametere som brukes til måling av økologisk tilstand i skog i dag har positiv utvikling.

 

Denne positive utviklingen er et resultat av at skogforvaltningen i Norge har endret seg dramatisk i løpet av de siste hundre årene. Dagens skogforvaltning vil på sikt gi en skog som produserer mer biologisk mangfold, naturopplevelser, karbonbinding og trevirke enn i dag.

 

– Skogbruket og skogindustrien leverer bærekraftige produkter samfunnet trenger. NORSKOGs oppfordring til Regjeringen i denne forbindelse er å ha en helhetlig tilnærming når den skal utforme politikk om naturbruk i Norge. Vi må huske at bærekraftig utvikling krever både bevaring av natur og bruk av naturressurser, påpeker Bergseng.