KLD anker beslutningen om stans i lisensfelling av ulv i ulvesona
13. januar 2023
86% av hogstvolumet fra 2021 kom fra hogst på privateide eiendommer
17. januar 2023

Er nasjonalpark i Østmarka en god idé?

Østmarka er allerede regulert igjennom markaloven og de høyeste naturverdiene er allerede vernet. Trenger vi da nasjonalpark Østmarka?

NORSKOG har jobbet aktivt med nasjonalparkplanene i flere år. Saken reiser en rekke prinsipielle spørsmål.

 

For å gjennomføre den naturfaglige utredningen ble NINA engasjert. I etterkant av registreringene ga de ulike delområder stjerner for å rangere områdets biologiske kvaliteter. Få eller ingen stjerner indikerer at området har ingen -, lokal-, eller regional verdi, mens 3 og 4 stjerner indikerer nasjonale verneverdier. Områdene i Østmarka får lave karakterer, med en eller to stjerner, altså lokalt eller regionalt viktig. NINA mener at vern av Østmarka vil gi et betydelig bidrag til skogvernets dekning av skog i lavlandet i Sørøst-Norge, og skog på middels og høy bonitet. Rapporten de har laget, viser også at et vern av området medfører en betraktelig økning i vern av skog på lavere boniteter.

 

I dagens frivillig vern blir det sjeldent til aldri videreført saker hvor man finner så lave verneverdier som de som er funnet i Østmarka. Det finnes enkelte områder i Østmarka med høye naturverdier, men for hele området sett under ett mener NORSKOG at en nasjonalpark ikke vil bidra vesentlig til et representativt vern, sett bort ifra arealets størrelse. Arealene ligger i hovedsak over marin grense og inneholder de høyereliggende områdene i regionen. Man kan spørre seg om det er riktig å avslå grunneiers tilbud om å verne skog som naturreservater med biologisk score på eksempelvis to eller tre stjerner, for i stedet å prioritere frem Østmarka Nasjonalpark med potensielt lavere verneverdier.

 

NORSKOG lurer på hva formålet med å verne Østmarka som en nasjonalpark, er. Et vern av marka vil ikke tilføre noe annet enn et større sammenhengende skogområde, som allerede fra før er regulert gjennom markaloven med tilhørende forskrifter. Trolig er det største og mest verdifulle sammenhengende området for naturmangfoldet i dag allerede vernet gjennom Østmarka naturreservat. Man skal også ha i mente at en omgjøring av arealer under markaforskriften, til nasjonalpark eller naturreservat, fratar grunneier insentiv til å vedlikeholde skogsbilveier og traktorveier. Dette er veier med stor verdi for friluftslivet i Østmarka, sommer som vinter. Gode skiløyper er eksempelvis ofte betinget av gode skogsbilveier, tilstrekkelig ryddet langs kantene slik at man får optimale skiforhold.

Å endre noe er ofte betinget av det som finnes, ikke lenger er tilstrekkelig, eller at man har et problem man søker å løse. I Østmarka kan ikke NORSKOG se at man har motsetningsvise interesser som truer naturmangfoldet, og følgelig kan vi ikke i denne saken se at en nasjonalpark er et virkemiddel som løser noen problemer. Problemene eksisterer ikke.

 

NORSKOG mener markaloven med tilhørende forskrifter gir god nok beskyttelse for friluftslivet i området. Om området skal vernes, må det gjøres over en egen budsjettpost og ikke tas fra et allerede presset budsjett til frivillig skogvern av privat eid grunn.

 

 

For å lese hele høringsinnspillet til NORSKOG kan du trykke her.