Internasjonale konsulenttjenester

Internasjonale tjenester og aktiviteter

Konsulentmiljøet i NORSKOG er spesialisert på operativ skog- og utmarksforvaltning, og er blant de største tilbyderne av slike tjenester i det internasjonale markedet. Oppdragene spenner fra verdsetting av arealer for kjøp og salg, til utvikling av forvaltningsverktøy og naturbasert reiseliv.

 

Fagmiljøet i NORSKOG og NORTØMMER har sterk internasjonal forankring, og bidrar i prinsippet med tre kategorier oppdrag utenfor landets grenser:

 

  1. NORSKOG drifter sekretariatet og kanaliserer norsk skog- og utmarksfaglig spisskompetanse til bistandsprosjekter over store deler av verden gjennom paraplyorganisasjonen Norwegian Forestry Group (NFG). Erfaring viser at norske skog- og utmarkskonsulenter er både anerkjent etterspurt i internasjonal målestokk.
  2. NORSKOG tilbyr kompetanse på skogøkonomi og digital håndtering av kart- og ressursdata, og retter seg her hovedsakelig mot kommersielle miljøer. Det kan være aktører som ønsker å kjøpe skog, etablere plantasjer, lage forvaltningsplaner mm.
  3. NORTØMMER er Norges tredje største aktør innen tømmeromsetning, og har en betydelig tømmereksport av både sagtømmer og massevirke, hovedsakelig til Sverige, Baltikum, Tyskland, Danmark og Benelux-landene. Årlig omsetter NORTØMMER ca 1,8 millioner kubikkmeter, hvorav rundt 800 000 kubikkmeter går til eksport.

 

NORSKOG leverer alltid tjenester med en skandinavisk tilnærming innen feltene naturressurs-forvaltning, skogforvaltning, miljøvurderinger, planlegging, GIS, næringsutvikling i utmark, skogpolitikk og organisasjonsutvikling, trebearbeidende industri og bioenergi.

 

NORSKOG har for øvrig gjennom en årrekke drevet forretningsvirksomhet utenfor Norge, og eier andeler av skog både i Europa og Sør-Amerika. Formålet er å gjøre det vi kan best, for å bidra til utvikling der vi opererer og samtidig sikre inntjening for organisasjonen. I tillegg utvikler vi erfaring som grunneier utenfor landet som er nyttig for våre kunder.

 

Medarbeiderne i NORSKOG har betydelig erfaring fra en rekke prosjekter, hovedsakelig i Russland, Baltikum, Balkan, Øst-Afrika og Mellom-Amerika.

 

For mer informasjon se prosjekter vi har deltatt i på våre engelske sider.

NORSKOGs innfallsvinkel i internasjonale prosjekter

 

Skog er globalt sett en av våre viktigste miljøfaktorer. Samtidig er skog og skogprodukter viktig for lokal verdiskaping i mange verdenshjørner.

 

Bærekraftig ressursforvaltning og verdiskapning er grunnleggende for å redusere fattigdom og bedre menneskers levevilkår.

 

Langsiktig anvendelse av skogressursene har også vært viktig for å utvikle vår egen velferd og har gitt solid kunnskap om forvaltning og utnyttelse av ressurser.

 

Våre erfaringer og kunnskap er direkte overførbar til andre land i utvikling.

 

Bærekraftig ressursforvaltning er den grunnleggende filosofien for all virksomhet i NORSKOG både innen forvaltning, forskning og utvikling og næringsutvikling. En langsiktig ressursforvaltning der det tas hensyn til sosiale, økonomiske og økologiske forhold vil gi et godt livsmiljø for mennesker, dyr og planter. Dette gir muligheter for verdiskaping og utvikling.