22. november 2012

Ulveforvaltning basert på følelser eller fakta?

En engelsk forfatter fremstiller norsk ulveforvaltning som primitiv og miljøfientlig. I debattprogrammet Aktuelt på NRK blir næringsutøvere ettertrykkelig satt i bås gjennom lettbeint retorikk som inneholder alt unntatt økologisk substans.
29. januar 2013

Hvem skal ut?

Den påstått hjertelige mottakelsen ulven har fått i Østmarka skal etter læreboken innebære at en annen flokk skal tas ut. NORSKOG mener denne formen for byrdefordeling er både ønskelig og nødvendig for å krympe kløften mellom by og land i rovviltpolitikken.
27. februar 2014

Einartsforvaltning eller biologisk mangfold?

I siste utgave av årringer trykket vi en kronikk av Klaus Høiland, Professor ved Biologisk institutt, Universitetet i Oslo. Etter ønske publiserer vi den nå også på nettsidene våre.
9. april 2014

Innspill til Stortinget om oppfyllelse av rovviltforliket

NORSKOG, Norsk Skogeierforbund, Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag, Norsk Bonde og Småbrukarlag og Utmarkskommunenens Sammenslutning sendte denne uken et innspill til Stortingets Energi og Miljøkomité.
15. januar 2015

Høring om nødverge for vern av egne dyr

Nødvergebestemmelsen må lempes, ikke skjerpes, mener NORSKOG i sin høringsuttalelse til bl.a. forslag om endring av naturmangfoldloven.
14. april 2015

Sensible bamser i Hedmark

Fylkesmannen i Hedmark har sendt et brev til kommunene i fylket, der Miljøvernavdelingen slår fast at å trene med løshund på bjørn om våren faller inn under kategorien «unødig jaging». Miljøvernavdelingen mener trening på bjørnespor er oppskrytt trening og at det finnes fullgode løsninger for trening av hund, uten bruk av bjørnespor.
8. september 2015

Godt rovviltutspill fra Sylvi Listhaug

Regjeringen kunngjorde i dag at den vil ha utredet rovviltbestandenes betydning for landbruket. NORSKOG mener dette er et svært viktig arbeid for å sikre en faglig objektiv og bærekraftig miljøpolitikk. Dette er særlig viktig nå som landet er på vei inn i bioøkonomien. NORSKOG etterlyser imidlertid forholdet til jakt og jaktbasert næring.
10. september 2015

Overleverte felles opprop om ulv til MD

Torsdag formiddag overleverte NORSKOG, Norges Skogeierforbund, Norges Jeger og Fiskerforbund og Folkeaksjonen for ny rovviltpolitikk et felles skriv om ulveforvaltningen til statssekretæren i Miljøverndepartementet.
17. november 2015

Gundersen vil ha fakta om ulven på bordet!

Gunnar Gundersen (H) har vært ensom våpendrager for næringen i rovviltpolitikken. Han mener stortingets behandling av bestandsmål og rovviltsone stilles i bero i påvente av pålitelig faktagrunnlag. NORSKOG støtter dette synet. – Det påhviler skogbruket et miljømessig uttømmende «føre –var-prinsipp» og det sammen bør som et minimum gjelde norske miljømyndigheter, sier Gaute Nøkleholm.
16. desember 2015

NORSKOG med innspill om ulv

Nå går debatten om ulv igjen for fullt i Stortingets korridorer. NORSKOG har oversendt sine innspill til Klima- og Miljødepartementet som du kan lese her. - Nå er det viktig for skogeiere i ulveområdene at organisasjonene engasjerer seg, mener Gaute Nøkleholm i NORSKOG.
22. desember 2015

Men regjeringen toer sine hender…

I dag kom beskjeden om at en 40 åring fra Trysil er siktet for å ha drept en ulv som norsk miljøforvaltning definerer som svært viktig. Dette samtidig som regjeringen ikke vil legge frem noen stortingsmelding om rovdyrpolitikken. Det stilles i samme stund store spørsmålstegn ved det faglige grunnlaget for dagens rovdyrforvaltning. NORSKOG mener et meldingsarbeid er helt nødvendig for å skape klarhet. Å la være er en unnlatelsessynd.
12. januar 2016

Stortingets Naturverngruppe informerte om ulv

Tirsdag inviterte Stortingets Naturverngruppe til ulveseminar på Stortinget. Informasjonen ble gitt av de Bård Vegard Solhjell beskrev som landets fremste fagpersoner på feltet. Her kan du lese et sammendrag fra møtet. Bilde: WWF, Naturvernforbundet og Foreningen Våre Rovdyr sitt forslag til ny ulvesone.
15. februar 2016

Årsmøtet i Hedmark Høyre – ulven og skogen under lupen

I en resolusjon fra Årsmøtet i Hedmark Høyre denne helgen etterlyses en faglig tilnærming til ulveforvaltningen. Videre ønsker Hedmark Høyre en helhetlig skoglig tilnærming til bioøkonomien.
17. mars 2016

Og her er regjeringens syn i ulvespørsmålet…

Regjeringen foreslår to alternativer. Enten å opprettholde dagens bestandsmål, eller å sette målet inntil åtte flokker inkludert grenseflokker, men der det skal være tre helnorske valpekull i Norge. Sonen skal til en viss grad beholdes, men man kutter ut arealer på vestsiden av Glomma og legger til arealer nordover.
11. august 2017

NORSKOG i rovdyrdebatt fra Trysil

I NRKs valgkampsending fra Trysil var rovdyrene tema og da spesielt ulven. NORSKOG deltok i debatten sammen med politikerne.
28. september 2017

Genetisk bakgrunn hos ulv i Norge og Skandinavia – rapport fra NORSKOG og UIO

Med bakgrunn i den pågående debatten om genetisk opphav for dagens skandinaviske ulvebestand har NORSKOG med partnere engasjert Norsk sekvenseringssenter / Senter for økologisk og evolusjonær syntese ved Universitetet i Oslo m.fl. for å gjøre en helgenom-sekvensering av ulv og hund. En rapport fra undersøkelsen er nå tilgjengelig på www.norskog.dev.indexportal.no
12. oktober 2017

Budsjettpenger til ulv!

Regjeringen setter av 27 mill kr i forbindelse med tiltak rundt ulv. NORSKOG ser ikke logikken i at kommunene skal gis en generell kompensasjon samtidig som det er mange som lider til dels store økonomiske tap uten noen form for vederlag.
25. oktober 2017

NORSKOG på høring i finanskomiteèn

SKOGBRUK – en strategisk næring for Norge!
21. november 2017

Ulvejakta stanses

Ulvejakta utenfor ulvesonen i Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark stanses midlertidig etter at WWF har fått medhold i Oslo tingrett.
21. november 2017

Katastrofal kjennelse i Oslo tingrett – ulvejakta stoppes med umiddelbar virkning.

Miljøorganisasjonen WWF har saksøkt staten og bedt om at domstolene skal gjennomgå hele den norske ulveforvaltningen.
24. november 2017

Kompensasjonspengene til «ulvekommunene» kan brukes til grunneiere som får redusert sine jaktinntekter på grunn av ulv.

Statsråd Helgesen svarer i Stortingets spørretime på spørsmål fra Sps representant Mehl om hva kompensasjonspengene til "ulvekommunene" kan brukes til.
24. november 2017

Vurderer nytt vedtak om lisensfelling utenfor ulvesonen

NORSKOG har bedt Klima- og miljødepartementet legge vekt på framdriften slik at det er mulig å få til jakt allerede i inneværende sesong. Det forslaget departementet nå kommer med er etter vår vurdering en meget god løsning og antagelig den løsningen som gjør det mulig å gjenoppta jakta raskt.
29. november 2017

NORSKOGs kommentarer til lisensfelling av ulv utenfor etablerte ulverevir i 2017-2018

NORSKOG mener at kjennelsen er uriktig både hva gjelder rettsanvendelsen og synet på departementets saksbehandling. Saken gjelder viktige interesser, ikke bare for staten, men også for berørte kommuner, næringer og enkeltpersoner.
2. desember 2017

Kommentar til felling av Osdalsflokken og Julussaflokken

Det er positivt at Helgesen fatter nytt vedtak om felling av ulv utenfor sona. Dette er den beste måten å løse den problematiske situasjonen på som oppstod etter at tingretten fant at jakta måtte stoppes fram til saken kunne behandles av retten, sier Arne Rørå, direktør for NORSKOG.
5. januar 2018

NORSKOG er svært fornøyd med kjennelsen fra Oslo tingrett i dag i «ulvesaken».

Det er bra at jakta nå kan fortsette og at Stortingets intensjon om at ulvebestanden skal forvaltes kan gjennomføres i praksis. Dette er et lite, men viktig tiltak for å dempe konfliktnivået i ulveforvaltningen.
12. januar 2018

Spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til Statsråd Helgesen om ulv.

Emilie Enger Mehl (Sp) har i dag innlevert et spørsmål til klima- og miljøministeren angående ulv (se saken). NORSKOG synes dette er et betimelig spørsmål nå og vi ser med stor interesse fram til svaret fra Statsråden
14. januar 2018

Regjeringsplattform med ønske om uavhengig rovviltklagenemd

"Regjeringen vil etablere en uavhengig rovviltklagenemnd som behandler alle klager på vedtak om kvoter for jakt og felling som er fattet av Miljødirektoratet og rovviltnemdene. " Dette er svært gode nyheter, sier Arne Rørå, adm.dir. i NORSKOG
7. februar 2018

Ekstraordinært uttak av ulv i Julussa og Osdalen

Regjeringen har besluttet at de tre gjenværende årsvalpene i Julussa og Osdalen, som i hovedsak holder til utenfor ulvesonen, skal felles. Fellingen av de tre årsvalpene skal skje som ekstraordinært uttak og gjennomføres av Statens Naturoppsyn (SNO).
8. februar 2018

15.februar, SKOGFORUM om ulv. Meld deg på i dag og delta i debatten!

ULV - overvåking og vurdering av bestandsstørrelse. Ulvebestanden i Skandinavia er godt kartlagt. Allikevel benytter interessegruppene forskjellige bestandstall, og avviser kategorisk motpartens.
20. februar 2018

Vellykket SKOGFORUM om bestandsovervåking av ulv!

En fullsatt sal fikk høre fakta om hvordan bestandsovervåking og - estimering av ulv foregår i Norge.
28. februar 2018

Jakttider for ulv – høringssvar fra NORSKOG

NORSKOG støtter den foreslåtte utvidelsen av lisensfellingsperiode for ulv utenfor sonen. Vi mener også det er fornuftig å vurdere ytterligere utvidelse utenfor sonen slik departementet ber om innspill på. I tillegg mener NORSKOG det må åpnes for jakt på streifulv innenfor sonen fram til 30.4.
2. april 2018

Stanser ulvejakt-forslag

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) stanser forslaget fra forgjenger Vidar Helgesen (H) om å utvide ulvejakta med en måned.
20. april 2018

Sabotasje styrer ulve-politikken!

Ulveforliket 2016 saboteres svært åpenlyst av Klima- og miljødepartementet. Utviklingen i ulvebestanden etter Stortingets forlik våren 2016 er bemerkelsesverdig og deprimerende for oss som mener at utmarka i Norge skal brukes til beste for befolkningen og distriktsnæringene.
11. mai 2018

Forslag til endringer i reglene knyttet til erstatning når hund blir drept eller skadet av rovvilt, høringsuttalelse fra NORSKOG

Formålet med forskriften er å erstatte dyreeierens tap og følgekostnader når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt. Slik erstatningen for hund fremstår i forskriften, inkludert de foreslåtte endringene, så er det et dårlig alternativ til annen forsikring av hund.
18. mai 2018

Ulvejakten er lovlig

WWF tapte saken mot staten om vinterens ulvejakt. Organisasjonen må betale over 450.000 i sakskostnader, ifølge dommen fra Oslo tingrett.
18. mai 2018

WWF sitt søksmål mot staten, ved Klima- og miljøverndepartementet førte ikke frem.

WWF hevdet at vedtak om felling av ulv i sesongen 2017- 2018 var ugyldig og i strid med Grunnlovens § 112, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. Oslo Tingrett ga ikke WWF medhold og i realiteten vinner staten og de støttende grunneierorganisasjonene inklusive NORSKOG på alle punkter.
31. mai 2018

WWFs spill om ulven

WWF har tapt rettssaken mot Staten om vinterens lisensfelling av ulv. Det kom neppe som noen stor overraskelse, hverken for Staten eller for WWF.
13. juni 2018

Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av ulv i 2018-2019

Sekretariatene i region 4 og 5 anbefaler overfor rovviltnemndene at det fattes vedtak om: • Det åpnes for lisensfelling av ulv utenfor ulvesona med en kvote på inntil 12 dyr • Det åpnes ikke for lisensfelling av ulv innenfor ulvesona
13. juni 2018

WWF anker ulvedommen

Oslo tingrett kom fram til at norsk rovdyrforvaltning ikke er lovstridig, men WWF er uenig og anker dommen i ulvesaken.
18. juni 2018

Innspill til rovviltnemdene i region 4 og 5 vedrørende vedtak i Fellessak 3/18: Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av ulv i 2018 og 2019

Naturbruksalliansen er et samarbeid som er opprettet for å samle ulike nærings-, friluftsliv- og distriktsinteresser til felles/koordinert arbeid for å forbedre forvaltningen av ulvebestanden i Norge slik at den er i tråd med Stortingets vedtak og intensjoner.
31. juli 2018

NORSKOGs klage på lisensfelling av ulv i region 4 og 5

NORSKOGs klage er motivert ut i fra at rovviltnemdenes vedtak ikke gjør det mulig for forvaltningen å følge opp Stortingets vedtatte bestandsmål.
15. august 2018

Felles møte i rovviltnemndene for å behandle klager på lisensfelling av ulv

Region 4 og 5 skal ha fellesmøte den 22.august for å behandle de 26 klagene
10. september 2018

Seminar om ulveforvaltningen på Norsk Skogmuseum 18.09.18

Naturbruksalliansen inviterer til et seminar om forvaltningen av ulv i Norge på Norsk Skogbruksmuseum på Elverum tirsdag 18. september kl 18.00 – 20.30.
19. september 2018

Presset på for uttak i ulvesona

Det var fullt hus, og vel så det, under Naturbruksalliansens ulveseminar på Elverum. Lokalet på Norsk Skogmuseum er egentlig beregnet for 230 personer. 300 personer var innenfor dørene tirsdag kveld.
19. september 2018

Vi krever at statsministeren tar grep i rovviltpolitikken!

Forvaltningen av de store rovviltartene i norsk fauna er krevende. Sammenlignet med mange andre europeiske land er Norge i en særstilling fordi utmarksressursene brukes aktivt til verdiskaping over hele landet. Det oppstår mange utfordringer når dette skal skje i sameksistens med de store rovdyra ulv, bjørn, jerv, gaupe og kongeørn.
27. september 2018

Kvoter for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen

Den 1. oktober starter lisensfellingen av ulv utenfor ulvesonen. Klima- og miljødepartementet har behandlet klagene på vedtakene for lisensfelling utenfor ulvesonen. For landet som helhet kan inntil 26 ulv felles utenfor ulvesonen.
28. september 2018

Norskog og Bondelaget fornøyd – men krever uttak også i ulvesonen

Norges Bondelag og Norskog forlanger at Klima- og miljøministeren Ola Elvestuen (V) også tillater felling av ulv innenfor ulvesonen.
8. oktober 2018

Statsbudsjettet – regjeringen følger ikke opp ulveforliket mhp. kompensasjon for tapte inntekter i jaktbasert utmarksnæring.

I ulveforliket våren 2016 ba Stortinget regjeringen om å utrede mulige økonomiske ordninger for tap av rettigheter eller belastninger innenfor ulvesonen.
30. november 2018

Pressemelding – brev om ulv til statsministeren fra Naturbruksalliansen

Hovedbudskapet i brevet er at ulveforliket vedtatt av Stortinget våren 2016 må gjennomføres og at bestandsmålet for ulv i Norge må overholdes.
17. desember 2018

Kilder til NRK: – Regjeringen sier nei til felling av to flokker i ulvesonen

Rovviltnemndene ville felle til sammen tre revir innenfor ulvesonen. Etter klagebehandling har Klima- og miljødepartementet bestemt at to av flokkene likevel får leve, opplyser kilder til NRK.
17. desember 2018

Regjeringen Solberg overprøver nok en gang Stortinget

Dette er jo nærmest en oppfordring til distriktsbefolkningen om å finne frem de gule vestene og markere sin misnøye med regjeringen og sin støtte til Stortingsflertallet.
19. desember 2018

Brev til Statsminister Erna Solberg fra NORSKOG

Klima- og miljødepartementet vedtok den 17.12.18 at kun en ulveflokk skal tas ut innenfor ulvesonen. Med dette vedtaket overprøvde departementet rovviltnemdenes vedtak om at også ulveflokkene i Mangen og Hobøl skulle tas ut.
27. desember 2018

Fakkeltog mot regjeringens rovdyrvedtak

Tidspunkt: 8. januar kl. 18, Oslo
7. januar 2019

Program og informasjon – Fakkeltog mot regjeringens rovdyrvedtak

Rovdyrpolitisk fakkeltog i Oslo 8.01.19 - Endelig program
8. januar 2019

Nå må Stortingets rovviltforlik følges opp!

Les brevet som Naturbruksalliansen overleverer til Stortingets presidentskap under markeringen utenfor Stortinget tirsdag 8.januar
24. juni 2019

SSB: Færre ulver og flere bjørner skutt

I alt ble 26 ulver rapportert skutt eller drept i jaktåret 2018/19, viser SSB. – Nå er svært viktig at vi kommer oss ned på det bestandsmålet Stortinget har satt. Fremdeles er vi langt over, kommenterer Arne Rørå.
26. juni 2019

Riksrevisjonen om rovviltforvaltningen

Riksrevisjonen har i dag lagt frem sin rapport om rovviltforvaltningen. Ikke overraskende peker riksrevisjonen generelt på svak styring på rovviltfeltet. Spørsmålet er hvilke punkter som er relevante for ulveforvaltningen.
10. september 2019

Seminar: Er du interessert i norsk ulveforvaltning? Sett av 19. september og dra til Elverum

Seminar om ulveforvaltningen avholdes på  Norsk Skogmuseum 19. september 2019, klokken 18.00. Se programmet her
19. september 2019

Seminar om næringsutvikling i ulvesonen trakk nær 100 til Skogmuseet

Nær 100 personer deltok på seminar på Skogmuseet med tema «Mulighetene for utmarksbasert næring og aktivitet i ulvesonen». Seminaret ble arrangert av Naturbruksalliansen, der NORSKOG er et av medlemmene.
26. september 2019

NORSKOG klager på lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen

Med bakgrunn i bestandsregistreringen i 2019 mener NORSKOG at det minimum må felles to helnorske flokker og to grenseflokker dersom det skal være mulig å komme ned innenfor bestandsmålet før neste ynglesesong. NORSKOG ber i tillegg om at det åpnes for lisensfelling av enkeltindivider i deler av ulvesonen der det ikke er etablerte revir.
1. oktober 2019

Høringssvar: – Rovdyrene forholder seg ikke til administrative grenser 

Klima- og miljødepartementet foreslår blant annet færre forvaltningsregioner for rovvilt, – med regionreformen som grunn. Dette er NORSKOG sterkt imot. Regionene må følge rovviltenes naturlige regionbruk og denne er ikke endret, mener NORSKOG.
14. oktober 2019

Rovviltnemnder opprettholder vedtak om å skyte tre ulveflokker

Rovviltnemndene i Hedmark og i Oslo, Akershus og Østfold avviser klagene på vedtaket om å felle alle ulvene i tre flokker innenfor ulvesonen.
31. desember 2019

Kun lisensfelling av et revir innenfor ulvesonen

Departementet har videre kommet til at det ikke finnes andre tilfredsstillende løsninger enn lisensfelling av Letjennareviret. Uttaket vil ikke true bestandens overlevelse, og vurderes heller ikke å hindre at bestandsmålet nås etter neste års yngling. Departementet viser til at sekretariatene ikke har funnet grunnlag for å ta ut Mangen- reviret eller Rømskogreviret. Ut fra den informasjon som per i dag foreligger om Mangenreviret og Rømskogreviret, er det etter departementets vurdering ikke hjemmel i nml. § 18 første ledd bokstav c for å felle ulvene i disse to revirene.
2. januar 2020

Regjeringen Solbergs nyttårshilsen til folk i Ulvesonen – vi skal ha mer ulv i Norge!

Rovviltnemdene vedtok tidlig i høst at både Letjenna-reviret, Mangen-reviret og Rømskogreviret skal tas ut, men Klima- og miljødepartementet (KLD) opphevet på nyttårsaften formiddag vedtaket for de to sistnevnte revirene. Dette provoserer skogeiere, jegere og distriktsbefolkning kraftig.
6. januar 2020

Ny, avansert modell for bestandsestimater av skandinaviske rovdyr

Ett NMBU-prosjekt har laget en ny, avansert modell for å estimere tetthet og bestandsstørrelse for jerv, ulv og brunbjørn i Norge og Sverige. Prosjektet kombinerer økologisk kunnskap, «big data» og statistisk modellering for å takle en av viltforvaltningens store utfordringer.
18. januar 2020

Fakkeltog og folkemøte mot regjeringas rovdyrforvaltning

Nyttårsaften overprøvde regjeringen rovviltnemndenes beslutning om å ta ut tre ulveflokker i ulvesona. Denne overkjøringa av rovviltnemdene må ta slutt, og Stortingets vedtak må følges! Den 22. januar sees vi på Bjørkelangen.
22. januar 2020

Rundt 1500 møtte til ulvedemonstrasjon!

Mange møtte opp på Bjørkelangen for å demonstrere for at stortingets vedtak må etterleves. Naturbruksalliansen var arrangør av fakkeltog og stormøtet i etterkant.
18. mars 2020

NORSKOG svarer på FrP og Ap sine forslag til endringer i rovviltforvaltningen

Både FrP og Ap har nå kommet med forslag til endringer i dagens praksis. Disse forslagene er ute til høring, og NORSKOG har svart.
12. mai 2020

Høring på Stortinget om endringer i rovdyrforvaltningen. NORSKOG sterkt imot etablering av rovviltklagenemd.

NORSKOG er sterkt imot at det skal etableres en egen rovviltklagenemd som ikke er underlagt politisk styring.
18. mai 2020

Ulverettssaken slipper inn for Høyesterett

Høyesterett orienterte i dag om at ulverettssaken hvor Norges Bondelag, NORSKOG og Norges Skogeierforbund er partshjelpere, slipper inn for Høyesterett i sin helhet.
27. mai 2020

Endelig et reelt gjennomslag i rovdyrpolitikken for Distrikts-Norge.

Stortingsflertallet skrotet regjeringens forslag om å etablere en uavhengig klagenemd og redusere antall forvaltningsregioner fra 8 til 6.
5. juni 2020

Regjeringspartiene snudde og støttet Ap sitt forslag om at det skal bli enklere å ta ut ulv når bestanden er over bestandsmålet.

Ap sitt forslag til endring av Naturmangfoldslovens §18c lyder: Det skal ved vurdering av uttak av rovvilt etter første ledd bokstav c legges vekt på om bestandsmål som er vedtatt i Stortinget, er nådd.
27. august 2020

Naturbruksalliansen ber rovviltnemdene vedta uttak av 3 helnorske flokker og 3 grenserevir.

" Vi støtter dette fullt ut", sier Arne Rørå i NORSKOG. Rovviltnemdenes sekretariat har innstilt på å ta ut kun to flokker. Vi reagerer kraftig på at det enda en gang legges opp til et uttak som ikke bringer ulvebestanden ned på det nivået Stortinget har fastsatt. Nå må vi komme i gang med å forvalte grenseflokkene.
13. oktober 2020

Rovviltnemndene besluttet å ta ut 5 revir innenfor ulvesonen

Rovviltnemndene ønsker å bringe bestandsmålet innenfor det intervallet Stortinget har satt, og nemndene vil begynne å forvalte både flokkene innenfor ulvesona og grenserevirene.
21. oktober 2020

Endringer i rovviltforskriften

Den 12. oktober i år endret Klima- og miljødepartementet rovviltforskriften, som et resultat av den debatterte høringen om endringer i rovviltforvaltningen. Departementet har blant annet fastsatt at kommuner får mulighet til å klage på vedtak om kvoter for jakt og felling av rovvilt. Det skal også legges vekt på om bestandsmål er nådd når en vurderer uttak av rovvilt. I tillegg får Landbruksdirektoratet rett til å uttale seg til regionale forvaltningsplaner for rovvilt.
4. november 2020

Naturbruksalliansen sender brev til Klima- og miljødepartementet hvor de støtter rovviltnemdenes vedtak om å ta ut 5 ulveflokker.

Naturbruksalliansen representerer en stor bredde av organisasjoner innen landbruk og naturbruk. Det er viktig at disse organisasjonene gir et klart signal til KLD.
11. november 2020

Vil Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv noen gang bli fulgt opp?

I morgen møtes rovviltnemndene for å behandle klager på vedtaket om lisensjakt på ulv.
26. november 2020

Kvoter for lisensfelling av ulv utenfor ulvesona i 2020-2021

Lisensfelling av ulv utenfor ulvesona starter den 1. desember. Klima- og miljødepartementet har opprettholdt vedtaket fra rovviltnemndene. Totalt for landet er kvota satt til 27 ulver utenfor ulvesona.
21. desember 2020

Manglende faglig diskusjon om ulvegenetikk

Den faglige og empiriske dokumentasjonen rundt konsekvensene av flytting av ulv holder ikke mål, sier leder i Naturbruksalliansen Erling Aas-Eng. – Naturbruksalliansen setter derfor store spørsmålstegn ved både nytten og ressursbruken knyttet til flyttingen av Deisjø-reviret.
22. desember 2020

Rotevatn og KLD vil ikke ta ut mer enn to ulveflokker innenfor ulvesonen.

Klima- og miljødepartementet (KLD) har nå fastsatt lisensfellingskvoten til åtte ulver i Kynna og to ulver i Aurskog.
13. januar 2021

Naturbruksalliansen inviterer til Bålaksjon for markering mot ulv

Naturbruksalliansen ønsker å markere sin støtte til de regionale rovviltnemndenes vedtak om lisensjakt ulv i ulvesona gjennom en bålaksjon den 19. januar kl. 18.
26. mars 2021

Staten og grunneierorganisasjonen vant en knusende seier i ulverettsaken i Høyesterett.

En enstemmig Høyesterett sier at både vedtaket om uttak av streifulv og lisensfelling var gyldig. Resultatet var ikke uventet.
1. oktober 2021

Naturbruksalliansens innspill til regjeringsforhandlingene: – Nå må bestandsmålet for ulv følges opp!

I Naturbruksalliansens innspill til regjeringsforhandlingene understreker de behovet for følge opp bestandsmålet for ulv.
11. oktober 2021

Naturbruksalliansen støtter Rovviltnemndenes vedtak om å felle fire revirer i ulvesona

Naturbruksalliansen støtter Rovviltnemndene i region 4 og 5 endelige vedtak om uttak av alle ulvene i revirene Mangen, Rømskog, Hornmoen og Bograngen i lisensfelling på nyåret. Rovviltnemndene innstilte på Slettås-reviret i prøvevoteringen i august, men byttet Slettås med Bograngen- reviret i sitt endelige vedtak.
25. november 2021

Miljødirektoratet vil sikte seg inn mot den øvre delen av bestandsmålet

Miljødirektoratet den nedre delen av intervallmålet på 4-6 ynglinger vil nås om vedtakene fattet av rovviltnemndene blir stående. Men de er usikre på om delmålet om å ha tre helnorske ynglinger vil nås.
26. november 2021

Rovviltnemndenes vedtak om linsensfelling utenfor ulvesona blir stående

Inntil 26 ulver kan skytes utenfor ulvesona, fra og med 1. desember. NORSKOG er fornøyd med avgjørelsen.
6. desember 2021

Den norske ulven stammer fra Finland, viser ny studie

Rapporten avdekker at den norsk-svenske ulvebestanden trolig stammer fra Finland.
24. desember 2021

Regjeringen åpner for ulvejakt i Slettås, Hornmoen, Bograngen og Rømskog

Uttaket skal redusere ulvebestanden ned på Stortingets bestandsmål på fire til seks ynglinger.
27. desember 2021

Les Naturbruksalliansens høringssvar på den nye regionsplanen for rovvilt

Naturbruksalliansen synes at rovviltnemda burde dokumentere konsekvensene ved å ha ulv i norsk fauna bedre, blant annet med tanke på økonomiske konsekvenser, allmenn helse- og sikkerhetstilsyn, og psykososiale forhold rundt rovdyr.
4. januar 2022

Ulvejakten kan starte opp igjen fra neste uke

Ulvejakta som skulle starte 1. januar, ble i siste liten utsatt. Den 13. og 14. januar skal staten og Noah møtes i muntlige forhandlinger. Dersom forhandlingene går bra, åpnes det forhåpentligvis opp for jakt igjen.
13. januar 2022

Naturbruksalliansen krever rask avklaring om utvidelse av jakttida i ulvesona

Oslo tingrett stoppet lisensfelling i ulvesonen i påvente av muntlige forhandlinger med Staten, som nå er i gang. Rettsavklaringen er forventet om to uker og jakten står i fare for å bli ytterligere forsinket.
30. januar 2022

Oslo tingrett stanser ulvejakta. Staten anker.

Oslo tingrett ga organisasjonene NOAH, Foreningen Våre Rovdyr og WWF medhold i sin klage på vedtak om felling av ulv, og besluttet å stanse ulvejakta. Staten anker avgjørelsen.
31. januar 2022

Naturbruksalliansen støtter Statens anke av Oslo Tingretts forbud mot lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen

Staten ved Klima- og miljødepartementet anket i går Oslo Tingretts kjennelse om fortsatt forbud mot lisensfelling av ulv i fire revirer i ulvesonen. Naturbruksalliansen støtter fullt ut KLDs anke.
11. februar 2022

Staten fikk medhold i retten: 25 ulver kan felles

Borgarting lagmannsrett ga Staten medhold i retten, og det åpnes nå igjen for jakt.
16. februar 2022

SNO skal ta ut resten av ulvekvota innen første mars

– Regjeringens forslag om at SNO skal gjør resten av jobben er ikke en ideell løsning, men i praksis eneste farbare vei for å få ned ulvebestanden innenfor ulvesonen nå, mener Arne Rørå.
30. mai 2022

Kompensasjonsordningen for konfliktdempende tiltak er avviklet

Støre-regjeringen avviklet kompensasjonsordningen for konfliktdempende tiltak i kommuner med ulverevir i Hedmark, Akershus og Østfold i Statsbudsjettet 2022. Naturbruksalliansen etterlyser nye virkemidler, slik det ble lovet da de såkalte «ulvemillionene» ble fjernet.
15. september 2022

Staten anker lagmannsrettens dom om felling av Letjennaflokken. NORSKOG erklærer partshjelp for staten.

NORSKOG stiller seg bak statens vurdering av tema og konklusjon. Derfor har styret i NORSKOG besluttet at NORSKOG skal stille som partshjelp til inntekt for staten, sammen med Norges Bondelag, Skogeierforbundet og Utmarkskommunenes sammenslutning.
16. september 2022

Naturbruksalliansen om statens anke: – En nødvendighet å få prøvet ulvesaken for Høyesterett

Naturbruksalliansen forventer at Høyesterett kommer til en kjennelse som muliggjør forvaltning av ulvestammen i tråd med Stortingets vedtatte bestandsmål og intensjoner.
31. oktober 2022

Naturbruksalliansen til KLD: Uttak av grenserevir må effektiviseres ved samordnet forvaltningspraksis

Naturbruksalliansen mener det er svært viktig at det ved uttak av ulv i grenserevir mellom Norge og Sverige er lik forvaltningspraksis på begge sider av landegrensene.
8. november 2022

Høyesterett skal behandle anken i ulvesaken

NORSKOG stiller som partshjelp.
20. desember 2022

Vedtar felling av tre ulveflokker i grenserevir innenfor ulvesonen

Klima- og miljødepartementet opprettholder rovviltnemndenes vedtak om felling av ulvene i de tre grenserevirene Ulvåa, Juvberget og Kockohonka. Det åpnes ikke for ordinær lisensfelling av ulvene i Mangenreviret.
13. januar 2023

KLD anker beslutningen om stans i lisensfelling av ulv i ulvesona

Oslo tingrett har i dag opprettholdt sin kjennelse om at Klima- og miljødepartementet forbys å iverksette sitt vedtak om felling av ulver på norsk side av grensen i revirene Juvberget, Kockohonka og Ulvåa. Klima- og miljødepartementet anker kjennelsen til lagmannsretten.
16. mai 2023

Enstemmig dom i Høyesterett – Staten vant over NOAH

Enstemmig dom i Høyesterett om felling av Letjenna-flokken. Dommen avklarer vilkårene for å kunne felle ulv innenfor ulvesonen.