19. desember 2019

LUF-midlene til skogbruk er fordelt – satser på skogkultur

Til neste år fordeles 15 millioner mer enn i år. Summen er på 257 millioner kroner samlet for hele landet. Størst økning er gitt til tiltak for skogkultur, nemlig ekstra syv millioner kroner, tilsammen 83 millioner.
29. januar 2020

Tilskudd til Gjødsling og Tettere planting 2020

Det er på statsbudsjettet for 2020 bevilget 23,5 mill kr til klimatiltakene gjødsling og tettere planting. Med ubrukte midler fra 2019 er det ca 24,5 mill kr til disposisjon i 2020 for disse klimatiltakene. I 2019 ble det brukt ca. 36,5 mill kr i tilskudd til gjødsling og tettere planting. Det lar seg dermed ikke gjøre å opprettholde fjorårets tilskuddssatser i 2020.
20. februar 2020

Lukket hogst og skogproduksjon – vi tar debatten på Litteraturhuset!

Kan man drive et skogbruk med fleraldret skog som kan gi god økonomi og binde like mye karbon som det vi gjør i dag?
5. mars 2020

NORTØMMER i gang med «nye» StanForD 2010

Den nye standarden for StanForD 2010 gjør det lettere å starte opp drift, oppdatere lister og å skifte sortimenter undeveis. I tillegg åpner den for datalagring av flere detaljer i forbindelse med drift og tømmer. Den er nå underutprøving hos NORTØMMER.
5. mars 2020

Skogforum i Oslo: Debatten om plukkhogst engasjerte

Salen var stappfull da debatten om lukket hogst og skogproduksjon gikk på NORSKOGs Skogforum på Litteraturhuset. Dette engasjerer.
6. mars 2020

Tyskland: 250.000 hektar skog er spist av biller – hva nå?

Verdiene i de tyske skogene synker som en stein, når barkbillene gjør sitt inntog. Nesten all kapasitet går nå med til å redde det som reddes kan. Og langs veiene ligger hauger av nedklassifisert sagtømmer. Samtidig tørker bøkeskogen. Tyskerne blir nå tvunget til å tenke nytt.
3. april 2020

Skogbrukets verdiskapingsfond garanterer for å dekke kostnadene til kurs for permitterte lærlinger!

Skogkurs og MEF videreutvikler og skal gjennomføre et spesialsydd kurs for å holde permitterte lærlinger hos skogentreprenører i sving i en spesiell tid for bransjen.
3. april 2020

NORTØMMER-sjefen vil plante 500.000 skogplanter i vår!

Vi har nå en situasjon i landet med generell fare for permitteringer i mange bransjer, og en usikkerhet om det blir nok arbeidskraft til landbruket. Denne utfordringen tar NORTØMMER bokstavelig talt i egne hender!
6. april 2020

Ekstraordinært plantetilskudd – en god løsning for skogbruket

Vi er godt fornøyde med å ha fått denne ordningen på plass så raskt, ettersom plantesesongen er rett rundt svingen, forteller adm.dir. i Norges Skogeierforbund, Per Skorge og adm.dir. i NORSKOG, Arne Rørå.
27. april 2020

SKOGSKOLENs første lansering: Nettkurs i planting

NORSKOG, Glommen Mjøsen Skog, Viken Skog, AT Skog, Allskog, Statskog og Skogkurs står bak satsingen SKOGSKOLEN. Planting er det første kurset som SKOGSKOLEN lanserer.
12. mai 2020

Skogbrannfare – utvidet fullmakt foreslått i revidert nasjonalbudsjett

50. mill ekstra ved stor skogbrannfare.
14. mai 2020

Vellykket skogdag i koronatider!

Det ble en godt besøkt skogdag da NORTØMMER hadde fokus på ungskogpleie og førstegangs tynning.
9. juni 2020

Forhåndsgodkjenning av skogsbilvegvedlikehold, er det grunnlag for endring?

Med virkning fra 1. januar 2007 ble formål man kunne benytte skogfond med skattefordel til, utvidet til å omfatte vedlikehold av skogsbilveger.
10. juni 2020

Kvantesprang i skogbrannovervåkinga

I samarbeid med 110 Innlandet og skognæringa har vi spleisa på nytt, moderne utstyr for skogbrannflyovervåkning. Ny teknologi gir mer presis informasjon om skogbranner med raskere og sikrere innsats ved brann.
16. juni 2020

Forskningsmiljøer og skognæringa satser stort sammen 

NORSKOG er en sentral aktør i norsk skogindustri og i prosjektet. Administrerende direktør Arne Rørå er en av dem som har ivret for et samarbeid mellom skognæring og skogforskning.
26. juni 2020

Presisjonsgjødsling i Stangeskovene

​NORSKOG og Stangeskovene inviterte Landbruks- og matminister Olaug Bollestad på demonstrasjon av skoggjødsling med helikopter.
31. august 2020

Husk fristen 1.sept. for ektraordinært plantetilskudd!

Tilskuddet utbetales til alle som utfører planting våren 2020. Der plantearbeidet utføres av skogeier eller av lokale entreprenører engasjert av skogeier utbetales tilskuddet til skogeier.
9. september 2020

Ny løsning for bedre data fra skogsdrift

FeltGIS og John Deere går sammen om å tilby ny teknisk løsning for logistikk av skogdata. Gir oversikt over produksjon og lager med data i sanntid med en grønn ruter – uansett farge og merke på maskinen.
2. november 2020

Tørke og vindfall påvirker faren for nye barkbilleangrep

Lavlandet i Sentral-Europa har de siste årene hatt enorme tap av granskog på grunn av tørke- og barkbilleangrep. Skogeiere på Østlandet frykter en ny barkbillekrig lik den vi hadde på 1970-tallet, men data fra barkbilleovervåkingen gir et annet bilde.
2. desember 2020

LUF-midlene for 2021 er klare

I jordbruksoppgjøret for 2020 ble det satt av 257 millioner kroner til skogbruk over Landbrukets utviklingsfond (LUF) for 2021.
3. desember 2020

Det er gode nyheter at Regjeringen foreslår å forlenge ordning for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket!

NORSKOG og NORTØMMER er veldig fornøyde med at ordningen for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket foreslås forlenget utover i 2021. Dette viser at politikerne har skjønt at skogbruket også er en viktig næring som trenger noe støtte i denne krevende tiden.
4. desember 2020

Ny forskrift om driftstilskudd 2020

Nå har endringene av den nye forskriften kommet. 
16. desember 2020

Prosjekt om manglende planting på Vestlandet

NORSKOG har sammen med Norges Skogeierforbund, AT-Skog og NIBIO nylig fått tilsagn om midler fra Utviklingsfondet til et prosjekt som skal undersøke hvorfor det plantes så lite på Vestlandet.  
20. desember 2020

Råte er et stort problem i norske skoger

Råte gir et økonomisk tap for den enkelte skogeier, men vel så viktig er at råte fører til tap av bærekraftig industriråstoff. Konsekvensene av råte er enten at sagtømmer (som gir produkter med lang bindingstid for karbon) i stedet må benyttes til massevirke (som gir produkter med kort karbon-bindingstid) eller at råstoffet benyttes til forbrenning (ingen karbonbinding, men erstatning av fossilt brensel). Derfor er råte et stort problem for klimaet.
23. desember 2020

Skogeierorganisasjonene overtar ansvaret for Skogtiltaksfondet

Norges Skogeierforbund og NORSKOG har etablert Stiftelsen Skogtiltaksfondet., som vil videreføre arbeidet med finansiering av FoU-oppgaver. Plikten til å innbetale FoU-avgift består uendret.
8. januar 2021

Gjødsling av skog med klimatilskudd

I et nærmere bestemt område i fylkene Oslo, Viken, Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland var det et arealtak for gjødsling av skog med klimatilskudd i periden 2016 til 2020.
25. januar 2021

Registrering av skogskader!

NIBIO oppfordrer alle skoginteresserte til å registrere snø- og vindskader på skogen.
2. februar 2021

FoU-rapport: Satellittdata for deteksjon av ungskog – og behov for ungskogpleie

For en liten uke siden ferdigstilte NORSKOG, i godt samarbeid med NIBIO, en ny forskningsrapport.
2. februar 2021

Tilskudd til tettere planting og gjødsling av skog 2021

Det er tildelt 29,04 mill. kroner til tettere planting ved forynging etter hogst og gjødsling av skog i 2021. Ordningen har vært virksom noen år og forvaltning og praksis tør være kjent.
20. mars 2021

Plantesesongen er rett rundt hjørnet – hvem skal sette dem i bakken?

Skogplanting er arbeid som i veldig stor grad utføres ved hjelp av utenlandsk arbeidskraft og i et normalt år er mer enn 600 utenlandske arbeidere i sving med plantespett. I år blir det ikke slik på grunn av de sterke reiserestriksjonene og kravene til karantene. 
25. mars 2021

Arbeidskraftsituasjonen og vårplantesesongen 2021 i Innlandet

Midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen gjør det per dato ikke mulig å hente arbeidskraft fra utlandet til vårplantesesongen i skogbruket.
2. april 2021

NORSKOG-webinar om skogkultur!

NORSKOG inviterer til webinar om skogkultur tirsdag 13. april.
15. april 2021

Presentasjoner og Q & A fra Skogkulturwebinar

På Skogkulturwebinaret tirsdag 13ende April var det en egen Spørsmål & Svar-del der deltakerne kunne stille spørsmål til foredragsholderne. Her gjengir vi det som ble skrevet. Plansjer fra to av foredragene ligger også her.
15. april 2021

Hvor skal trærne stå?

Ny forskning fra Sverige viser at riktig treantall er viktigere enn at trærne er jevnt fordelt.
16. april 2021

Stortingspolitikerne støtter skogplanting!

Det er en veldig god nyhet at et flertall på Stortinget, ved Sp, Ap, Frp og SV, sikrer en ordning som kompenserer for en del av merkostnadene for å få skogplantene i jorda i år, sier Per Skorge i Norges Skogeierforbund og Arne Rørå i NORSKOG. 
21. april 2021

Skogskader vinteren 2021

Denne vinteren har det vært mer skader på skogen enn vanlig. Det er særlig snøbrekk og skade fra smågnagere det har vært mer av enn vanlig.
21. mai 2021

Museskader på ungskog

Det observeres i år stadig mer skader som følge av mus på ungskog. Dette er en konsekvens av at vi har hatt et smågnager-år, med stort omfang av mus.
26. mai 2021

Seminar om skogbruk, artsmangfold og karbon 2. juni kl. 12.-15.

Hvordan skal vi ta vare på artsmangfold og skogens viktige rolle som karbonfanger – samtidig med at skogbruket kan drive næring? 
31. mai 2021

High tech i skogen

NORSKOG deltar i det EU-finansierte prosjektet Tech4Effect, som fokuserer på økt bruk av IT-teknologi for å øke effektiviteten i skognæringen. Som en del av dette har vi testet ut buk av forløpende datainnhenting fra maskindrifter.
8. juni 2021

Økt hogst til besvær og lukket hogst er bra. Men stiller noen de gode spørsmålene?

Nyhetsoppslag blir ofte plaget av smale formater og forenklinger. Men uansett om forkortet informasjon kan forklares, er det fort lett å skape et feilaktig inntrykk og presentere løsninger som enklere enn de er.
10. juni 2021

Skogbrannsesongen er her (igjen)

Med lyngbrannen på Sotra friskt i minne kan det være greit å repetere litt om forebygging og håndtering av skogbrann. Alle som ferdes i skogen eller har skogen som arbeidsplass kan bidra til å hindre og slokke branntilløp. Fokus på forebyggende tiltak gjør det mulig å opprettholde skogsdrift også i perioder med høy skogbrannfare.
13. juni 2021

Nye kurs i den digitale skogskolen

Skogskolen kommer nå med nye kurs innenfor temaene ungskogpleie, planting og skogbrannberedskap.
18. juni 2021

Økende mengde barkbiller, pass på!

En kald og våt mai har gitt lite biller, men det varme været de siste ukene har ført til raskt stigende fangster i fellene!
24. juni 2021

Stor fare for barkbilleangrep på Sørlandet og deler av Østlandet

Det er funnet svært mange biller lokalt i fangstfellene som er satt ut. Skogeierne i de utsatte områdene bør sjekke skogen sin.
7. juli 2021

Lekkasje av EUs nye skogstrategi skaper store reaksjoner

Det lekkede utkastet til EUs nye skogstrategi ønsker å endre skogbruket i Europa. I skrivet et det blant annet foreslått å forby flatehogst til fordel for lukkede hogstformer. Dette har fått mange til å reagere, særlig i nabolandene våre skognasjonene Sverige og Finland.
3. august 2021

NORTØMMER og Hogst AS fortsetter samarbeidet

Hogst AS er et norsk selskap som får tidligere straffedømte ut i arbeid samtidig som de tetter et hull i markedet. De har i år plantet for NORTØMMER. Samarbeidet var svært vellykket, og vil fortsette i høst.
4. august 2021

Statsministeren planter skog

Som et ledd i valgkampturneen i Innlandet, besøkte Høyres førstekandidat Anna Molberg og statsminister Erna Solberg NORSKOG Innlands-skogbruket.
23. september 2021

Hedskog AS investerer i flunkende nye maskiner

Hedskog AS, som kjører for NORTØMMER, har investert i to nye Rottne-maskiner; en H11 hogstmaskin og en F15 lassbærer.
2. november 2021

Rekordpriser for tredje kvartal

Prisøkningen skyldes rekordpriser for sagtømmer.
7. november 2021

Fremtidens skogsbilveier på SKOGFORUM på Honne

Fredrik Løvenskiold og Matthias Göhl fortalte om fremtidens skogsbilveiplanlegging.
7. november 2021

Skogskader og risikospredning var blant de mest engasjerende temaene under SKOGFORUM på Honne

Ungskogpleie er noe av det viktigste en skogeier kan gjennomføre.
7. november 2021

– Skogbruksplanlegging vil bli enda viktigere i fremtiden

Skogbruk og skogbruksplanlegging forandrer seg hele tiden. Det er nye krav til datakvalitet og krav til nye typer informasjon. Hva driver forskningsmiljøene med og hvordan forholder myndighetene seg til utviklingen?
11. november 2021

Omfanget av stor granbarkbille øker i nesten hele landet

En ny rapport fra NIBIO viser at omfanget av stor granbarkbille øker i hele landet, med unntak av Vest-Agder. Økningen er størst i Vestfold.
22. november 2021

Dette bør du gjøre etter helgas skogskader

Stormen som raste på Sør- og Østlandet sist fredag har ført til omfattende skader på skogen i de berørte områdene, viser en foreløpig oversikt. NORSKOG oppfordrer skogeiere til å få oversikt over egen skog, men ikke til å utføre opprydningsarbeid selv.
10. desember 2021

Status for arbeidet etter stormen

Skogbrand anslår skadeomfanget til å være mellom 1,5 og 1,7 millioner kubikkmeter. NORSKOG skal møte Statsråden til uka for å diskutere løsninger, og har en fortløpende dialog med Landbruksdirektoratet og LMD sin skogavdeling.
13. desember 2021

NORSKOG møtte landbruks- og matminister Sandra Borch for å diskutere skadesituasjonen

NORSKOG møtte i dag landbruks- og matminister Sandra Borch sammen med Norges Skogeierforbund for å diskutere hvordan staten kan bidra til oppryddingsarbeidet etter stormen 19. november
21. desember 2021

Landbruksdirektoratet med egen nettside om stormfelt skog

Landbruksdirektoratets har opprettet en egen nettsiden om stormfelt skog.
27. desember 2021

Klimatilskudd til gjødsling er en suksess

Stortinget innførte tilskudd til gjødsling av skog i 2016, som et av flere klimatiltak i skog. Et fem år med tilskudd, har ordningen nå blitt vurdert på ny, og arbeidsgruppen har konkludert med at gjødsling av skog gir klimagevinst, uten å gå på bekostning av naturmangfoldet.
6. januar 2022

Skogfond kan brukes til opprydding av vindfall

Skogeier kan nå benytte seg av skogfond i oppryddingsarbeidet etter stormen 19. november ved underskudd. Det er også åpnet for å sette inn en tilleggsinnbetaling på skogfond.
6. januar 2022

Skogeiere kan sette inn tilleggsinnbetaling på skogfond

NORSKOG oppfordrer alle skogeiere til å undersøke hvor mye de har på skogkonto, og å vurdere hvor mye de vil ha behov for fremover.
14. januar 2022

Stormskadet skog – bør restbestandet stå eller sluttavvirkes?

Når det står igjen et større eller mindre antall trær i stormskadet skog, er det en sentral vurdering, særlig for yngre skog, er om hele bestandet bør sluttavvirkes eller om restbestandet bør utvikle seg videre til en mer normal avvirkningsalder. Dette er en avveining der det må utøves en del praktisk skjønn, men bestandssimuleringer og verdiberegninger utført av skogforskningen kan gi en nyttig korreksjon og rettesnor.
7. februar 2022

Skogskader på historisk høyt nivå

De siste månedenes stormer og uvær har ødelagt svært mye skog på uvanlig kort tid, viser en foreløpig oversikt. Antall registrerte skader er rekordhøyt.
7. februar 2022

Snart kan du søke om tilskudd til opprydding av vindfall

Det er snart mulig å søke om om tilskudd til opprydding av vindfall etter stormen 19.11.2021 og tilsvarende hendelser deretter vinteren 2021/2022.
18. februar 2022

Kommentar til «selektiv hogst»-debatten i Nationen

NORSKOG anbefaler alle skogeiere som vurderer å legge om til lukkede hogstformer å hente sitt kunnskapsgrunnlag fra fageksperter ved NMBU og NIBIO, deriblant Andreas Brunner, og etablerte fagmiljøer som oss selv i næringen.
25. februar 2022

Store feil funnet i italiensk studie: Det er mindre hogst i Norden enn tidligere antatt

En italiensk forskningsartikkel fra 2021 påstod at hogstarealet i Europa hadde en dramatisk økning etter 2015; denne artikkelen har nå fått kraftig kritikk fra nordiske forskningsmiljø, som har oppdaget store systematiske feil.
7. mars 2022

Søk på tilskudd til miljøtiltak i skog

Nå kan du søke på tilskudd til miljøtiltak i skog. Søknadsfrist er 1. oktober.
17. mars 2022

NORTØMMER, Skogdata og Norsk Virkesmåling arbeider for å oppdatere viktige IT-systemer for virkesmåling

Prosjektgruppen «Nytt innmålingssystem» var samlet på Eidsberg for å diskutere nye IT-løsninger for virkesmåling, samt for å diskutere teknikk og logistikk.
25. april 2022

SSB: Gode sagtømmerpriser førte til økt avvirkning i 2020

Avvirkningskvantumet for sagtømmer og sams økte betraktelig, mens avvirkningskvantumet av massevirke sank noe.
29. april 2022

Stor skogbrannfare: Nye retningslinjer for skogdrift

Skogbrann har i år oppdatert sine retningslinjer for skogdrift og -skjøtsel i skogbrannsesongen ut fra det nye skogbrannfarevarslet.
9. mai 2022

Skogplanting med skogminster Sandra Borch

Mandag 9. mai tok skogminister Sandra Borch turen til Losby Bruk for å plante skog med NORSKOG og NORTØMMER.
1. juni 2022

Nye avvirkningsprognoser for Norge

NIBIO har publisert nye prognoser som bekrefter konklusjonen i Skog 22 om at det er mulig å øke avvirkningen i Norge til minst 15 millioner kubikkmeter.
3. juni 2022

Ny veileder for lukket hogst tilgjengelig

Skogkurs har i samarbeid med NORSKOG, Sabima, og Norges Skogeierforbund kommet med en ny veileder for lukkede hogstformer. Formålet med veilederen er å spre kunnskap om de ulike hogstformene, samt gi konkrete råd om hvor og hvordan det kan være aktuelt med disse hogstformene
29. juni 2022

Nå kan du få tilskudd til bruk av helikopter

Du kan nå søke om tilskudd til bruk av helikopter til opprydding av vindfall.
21. juli 2022

20 millioner ekstra til ungskogpleie

Landbruksdirektoratet anslår at tilskuddet vil grunnlag for å øke aktiviteten med ytterliggere 100 000 dekar med ungskogpleie.
14. september 2022

Få full oversikt over eiendommen din – opprett varsel for observasjoner i Artskart

Du kan varsles når noen registrerer nye arter på eiendommen din i artsdatabanken.
26. september 2022

– Vi kan ikke inngå i en avtale som gjør at vi ikke kan utnytte skogens potensiale, sier Sandra Borch om LULUCF-regelverket 

I dag var en samlet skognæring på møte med landbruksminister Sandra Borch og klima- og miljøminister Espen Barth Eide for å diskutere det kontroversielle EU-regelverket. 
12. oktober 2022

Strengere foryngelseskrav i forskrift om bærekraftig skogbruk. Dette mener NORSKOG.

Forslaget til forskrift er et steg i riktig retning, men vi har noen kommentarer til forslaget.
1. november 2022

Forlengelse av tilskudd til opprydding av vindfall

Ordningene har opprinnelig hatt søknadsfrist for skogeierne 01.11.2022. Det er nå varslet at ordningene kan forlenges fram til 01.07.2023.
7. november 2022

NORSKOG og NORTØMMER lanserer skreddersydde forvaltningspakker

Ingen eiendom er lik. Derfor kan du som skogeier i stor grad påvirke hvordan avtalen skal se ut. 
7. november 2022

Barkbilleovervåkningen: færre barkbiller i alle fylker

Mye tyder på at effekten av tørkesommeren 2018 avtar, og at toppen trolig ble nådd i 2021. 
8. november 2022

Klimatilpasning i fokus på SKOGFORUM på Honne

Andre dag på SKOGFORUM handlet i stor grad om klimatilpasning – både med tanke på driftsteknikk og skjøtsel.
10. november 2022

NORSKOG etablerer ny faggruppe for lukket hogst 

Vi skal være gode rådgivere for norsk skogbruk og skal ha kompetanse om lukket hogst: Hvor det egner seg og hvordan det skal utføres under ulike forhold. 
31. januar 2023

Tilskuddssatser til tettere planting og gjødsling av skog 2023

Landbruksdirektoratet melder at tilskuddssatsen til suppleringsplanting er for 2023 økt til 40 %, ellers er satsene de samme som siste år.
10. februar 2023

Kurstilbud om lukket hogst

NORSKOG inviterer både medlemmer og ikke-medlemmer til å melde seg på kurs i lukket hogst. Kurset gjennomføres med 3 sesjoner på 1,5 time på Teams og en skogdag.
1. mars 2023

Ny PEFC Skogstandard fra 1. mars!

Norsk PEFC skogstandard skal sikre et bærekraftig skogbruk. Nå er standarden revidert og den nye […]
29. mars 2023

Ungskogen trenger hjelp!

Våren er i anmarsj og det er tid for å planlegge ungskogpleie. De fleste plantefelt […]
30. november 2023

Nytt kurs i PEFC Skogstandard

Skogkurs har sammen med Norges Skogeierforbund og NORSKOG utviklet et oppdatert og digitalt kurs i […]