9. februar 2013

Miljøverndepartementet utvider SNOs fullmakter

Miljøverndepartementet foreslår å lovfeste fullmakter for Naturoppsynets adgang til private grunneieres eiendom. NORSKOG mener departementet går for langt, og er kritisk til forslaget.
20. august 2013

Uhørt konkurransevridning med moms på jakt og fiske

En styrket privat eiendomsrett er et av regjeringens viktigste mål. I dette bildet bør en konkurranseulempe med opptil 25 prosent i disfavør av private næringsutøvere sammenlignet med staten m.fl., være en sak som regjeringen bør prioritere, skriver NORSKOG i et brev til Finanskomiteen.
21. mai 2015

NORSKOG purrer på Finansdepartementet for å få fjernet moms på jakt og fiske

NORSKOG har i dag sendt ytterligere en purring til Finansdepartementet på avklaring vedrørende merverdiavgift på omsetning av jakt og fiske.
5. november 2015

Høringssvar til Næringskomiteen

Her kan du lese NORSKOGs høringssvar vedr. St Meld 31: "Garden som ressurs - marknaden som mål - Vekst og gründerskap innen landbruksbaserte næringer"
18. januar 2016

Kan åpne for persontransport i utmarksnæring

NORSKOG har fulgt prosessen rundt motorferdsel i utmark, og blant annet deltatt i lovutvalget. NORSKOG har tatt til orde for å åpne for persontransport i forbindelse med utmarksnæring, og er tilfreds med at Regjeringen nå har saken ute til høring. NORSKOG oppfordrer de som har befatning med problematikken om å sende sitt tilsvar.
18. mars 2016

El-sykkel og allemannsrett i utmark

Miljødirektoratet foreslår at el-sykkel skal kunne brukes i utmark. Nei, mener NORSKOG. Det prinsipielle skillet mellom frekomstmiddel med eller uten motor må opprettholdes. Her kan du lese begrunnelsen.
1. februar 2018

Regjeringen har besluttet at ansvaret for forvaltningen av høstbare viltressurser overføres fra Klima- og miljødepartementet til Landbruks- og matdepartementet (LMD).

Det er ansvaret for forvaltningen av høstbare viltressurser som for eksempel elg, hjort og rådyr som nå flyttes tilbake til Landbruks- og matdepartementet, mens forvaltning av rovdyr blir værende i Klima- og miljødepartementet.
1. mars 2018

Hjorteviltet kommer med nye nettsider og digitalt

Denne uken kommer det landsdekkende bladet «Hjorteviltet» også digitalt, samt at det blir nye nettsider. Bladet som kom ut en gang i året blir fortsatt med et nummer, men nettutgivelsen blir fire ganger årlig.
3. mai 2018

Langsiktige økonomiske effekter av beiteskader

NORSKOG har nå avsluttet prosjektet «Langsiktige økonomiske effekter av beiteskader».
11. mai 2018

Forslag til endringer i reglene knyttet til erstatning når hund blir drept eller skadet av rovvilt, høringsuttalelse fra NORSKOG

Formålet med forskriften er å erstatte dyreeierens tap og følgekostnader når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt. Slik erstatningen for hund fremstår i forskriften, inkludert de foreslåtte endringene, så er det et dårlig alternativ til annen forsikring av hund.
5. juni 2018

Seminar – «Utmark som næring»

I samarbeid med NORSKOG er Skogkurs i ferd med å utvikle et opplæringstilbud innen utmark som næring. Dette vil tilbys både som et tradisjonelt kurs og nettkurs.
31. juli 2018

Program – Utmark som næring – Seminar, 16.-17. august

Nå foreligger programmet til fagseminaret: Utmark som næring. Seminaret vil foregå som et lunsj til lunsj arrangement på Honne Hotell og Konferansesenter, 16.-17. august 2018.
3. august 2018

Utmark som næring

Skogkurs og NORSKOG inviterer til et fagseminar med tema: Utmark som næring. Seminaret vil foregå som et lunsj til lunsj arrangement på Honne Hotell og Konferansesenter, 16.-17. august 2018.
28. september 2018

Nasjonalpark i Østmarka

Hva vil det bety for friluftslivet? Kan man fortsatt fiske, telte og gå på ski?
2. oktober 2018

Bli med på seminar om villsvin!

Villsvin er i ferd med å etablere seg i Norge selv om det er en uønsket art i vår fauna. Tiltak rettet mot villsvin vil bli diskutert når Hedmark Bondelag og NJFF Hedmark arrangerer villsvinseminar 23. oktober på Skaslien Gjestgiveri i Grue. Påmelding er i gang - meld på her og nå!
5. oktober 2018

Avklaring i Høyesterett omkring jaktrett!

I disse jakttider kan en dom i Høyesterett være av interesse. Ved salg av en landbrukseiendom i 1963 beholdt selgeren innmarken og det ble også avtalt at selgeren skulle beholde jaktretten på det frasolgte arealet.
31. oktober 2018

MØTE OM ELGFORVALTNING

Nortømmer sammen med skogbrukssjef på Øvre Eiker ønsker velkommen til temakveld om Elg.
16. januar 2019

Miljødirektoratet skal utarbeide handlingsplan mot villsvin i Norge

Klima og miljødepartementet har gitt Miljødirektoratet, sammen med Mattilsynet, i oppdrag å utarbeide en handlingsplan mot villsvin i Norge. Som utgangspunkt for handlingsplanen skal det legges til grunn et hovedmål om minst mulig villsvin i Norge, spredt utover et minst mulig område.
24. januar 2019

NORSKOG klager staten inn for ESA for diskriminering av private grunneiere ved salg av jakt- og fiskerettigheter.

Staten har gitt seg selv og flere andre markedsaktører fritak for mva. ved salg av jakt og fiske-kort. Fritakene er senere utvidet til også å gjelde ordinært salg av storviltjakt for noen av aktørene. Konsekvensen er en systematisk diskriminering av private grunneiere.
24. januar 2019

Jaktmoms til ESA – Finansdepartementet finner ingen løsning

Finansdepartementet mener det er vanskelig å finne en god løsning på problemet med diskriminering av private grunneiere når det gjelder moms på jakt og fiske.
15. mai 2019

Ny nettside om forskning og forvaltning på elg og skog i Norge

En tverrfaglig gruppe forskere fra NTNU, NINA og NIBIO har lansert en ny nettside om forskning og forvaltning av elg- og skogøkosystemer i Norge. De er på utkikk etter personer som har en eller annen form for interesse for temaet og kan få en nytte av en slik side.
27. mai 2019

Betinget ja til villsvin i Danmark

Landbrug & Fødevarer havde noget af en naturnyhed med, da organisationen debatterede vildsvin i Danmarks Jægerforbunds telt på Naturmødet i Hirtshals. Den store landbrugsorganisation har nemlig ændret holdning til vildsvin, og siger nu ja til en vild bestand i Danmark, når der engang er kommet styr på afrikansk svinepest.
26. september 2019

Høringssvar fra NORSKOG om fjerning av viltkontrollsteder

Mattilsynet foreslår å fjerne ordningen med viltkontrollsteder og dermed muligheten for å påføre godkjent vilt et kvadratisk stempelmerke (firkantstempel).
27. september 2019

NORSKOGs uttallese til ny åteforskrift

Miljødirektoratet har sendt en forskrift om åte og foring av vilt på høring. NORSKOG mener det er behov for innføring av en slik forskrift som gir tydelige regler for åting og foring av vilt. Problemstillingen har blitt ytterligere aktualisert av innvandring av villsvin til Norge og risiko for overføring av virussykdommen Afrikansk svinepest til tamsvinbesetninger i Norge. Åting er et viktig virkemiddel i kontroll av villsvinbestanden.
7. november 2019

Villsvinseminar – 26. november fra kl 18.00.21.30 i Askim kulturhus

Villsvinseminar - grunneierbasert tiltaksplan for kontroll av villsvin i Norge. NORSKOG er prosjektdeltaker i et samarbeidsprosjekt med Glommen Mjøsen Skog, Norges Bondelag og Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold som omhandler villsvin. Landbruksmyndighetene har satt et mål om at det skal være minst mulig villsvin i Norge spredt ut over et minst mulig område. Om få dager legger Mattilsynet og Miljødirektoratet fram en handlingsplan for hvordan denne målsettingen skal nås. Denne planen vil bli presentert i møtet sammen med prosjektet.
11. november 2019

Tilskuddsfrist for utført skogkultur 2019

Onsdag 27.11.19 er fristen for skogeiere til å registrere/rapportere utført skogkultur som er tilskuddsberettiget (skogfond + tilskudd) i 2019 til kommunen.
30. november 2019

Kvoter for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen

Lisensfellingen av ulv utenfor ulvesonen starter den 1. desember. Klima- og miljødepartementet har behandlet klagene på rovviltnemndenes vedtak for lisensfelling utenfor ulvesonen. Formålet med lisensfelling er bestandsregulering. For landet som helhet kan inntil 26 ulver felles utenfor ulvesonen.
19. desember 2019

Utlegging av åte reguleres i ny forskrift

Fôring og utlegging av åte er fortsatt tillatt, unntatt for store rovdyr, kongeørn og villsvin, når en ny forskrift som trer i kraft 1. januar 2020.
20. januar 2020

Invitasjon :Jakt og jaktopplevelser som næring – stort potensiale, men lykkes vi?

Innovasjon Norge og Skogkurs arrangerer workshop: Jakt og jaktopplevelser som næring
5. mars 2020

Motorferdselloven m. forskrift – høringsuttalelse fra NORSKOG

NORSKOGs medlemmer er skogeiere der inntekt fra skog og utmarksbasert turisme utgjør en betydelig del av inntektsgrunnlaget. Vi har derfor noen synspunkter på regelverket rundt motorferdsel.
19. mars 2020

Høringsuttalelse til «Forslag til forskriftsendring om adgang til bruk av kunstig lys ved åtejakt på villsvin og ved ettersøk av påskutt villsvin»

NORSKOGs svar til Miljødirektoratets høringsbrev av 7. februar 2020.
30. mars 2020

Ber turfolk droppe båltenning

Denne påsken er det ekstra viktig å bruke brannvett ved ferdsel i skog og mark, påpeker fagfolk. Å tenne bål blir sterkt frarådet.
3. april 2020

Kunstig lys kan brukes ved uttak av villsvin

Miljødirektoratet har åpnet for bruk av fast montert kunstig lys ved åtejakt på villsvin, og bruk av kunstig lys ved ettersøk av villsvin.
16. juni 2020

Infrastruktur for arealbasert reiseliv

Ett av NORSKOGs formål er å skape grunnlag for aktive virksomheter i landbruket for å gi arbeidsplasser, verdiskaping og grunnlag for bosetning i distriktene. Våre medlemmer og kunder forvalter store LNFR-arealer og hvordan samfunnet tilrettelegger for utnyttelse av disse er av stor betydning både for disse og for samfunnet rundt.
24. juni 2020

NORSKOGs innspill til modernisering av viltloven

NORSKOG er glade for at det nå blir en gjennomgang av Viltloven. Mye har skjedd siden den kom i 1981.
19. august 2020

Villsvinprosjektet tester ut feller for fangst av levende dyr.

Villsvinprosjektet gjennomføres i samarbeid mellom NORSKOG, Norges Bondelag, Utmarksforvaltningen AS og Glommen Mjøsen skog. Prosjektet skal bidra til å nå målene i den nasjonale handlingsplan mot villsvin som Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet la fram i november 2019.
15. september 2020

Dette må du vite om skrantesjuke når du skal jakte

Etter at en bukk felt på Hardangervidda testet positivt for skrantesjuke. er det ekstra viktig at jegere i alle villreinområder tar prøver av felte dyr og sender dem inn til analyse.
24. september 2020

Jakt og fiske som næringsvei – motorferdselloven setter unødvendige begrensninger

Motorferdselloven hindrer utnyttelse av utmarka til arealbasert reiseliv. I den forbindelse har NORSKOG sendt ut et brev til Landbruks- og matdepartementet og til stortingspolitikere om hvilke tiltak som burde gjennomføres for å fremme livskvalitet og næringsutøvelse i distriktene.
8. oktober 2020

Statsbudsjett 2021: Regjeringen vil videreføre arbeidet for bedre planlegging i fjell og utmark

Dagens forvaltning av plan- og bygningsloven forhindrer i praksis at bønder og skogbrukere kan bidra til større verdiskaping gjennom arealbasert reiseliv.
12. oktober 2020

Innovasjon Norge inviterer til webinar med tema «Høstbart vilt: Gode muligheter for næringsutvikling basert på jaktopplevelser og bruk av viltkjøtt».

Torsdag 29. oktober inviterer Innovasjon Norge til webinar med tema Høstbart vilt: Gode muligheter for næringsutvikling basert på jaktopplevelser og bruk av viltkjøtt.
14. oktober 2020

Villsvinprosjektet – befaring med Landbruks- og matministeren

I går deltok statsråden på en demonstrasjon av viltfellene i Kornsjøområdet, som er et prosjekt i regi av NORSKOG, Norges Bondelag, Glommen-Mjøsen og Utmarksforvaltningen AS. Målet er færrest mulig villsvin over et minst mulig område i Norge.
2. november 2020

Godtgjørelse for å sende inn prøver av villsvin felt i Norge

I sitt svar om ordningen med godtgjørelse knyttet til innsending av prøver av villsvin felt under jakt, sier Bollestad at alle godtgjørelser i Norge er skattepliktige og kan ikke se at ordningen med godtgjørelse for felt villsvin skal være annerledes.
23. november 2020

Villsvinprosjektet inviterer til villsvinwebinar

Mandag den 7. desember inviterer Villsvinprosjektet til et faglig webinar om villsvin og villsvinforvaltning. Håndtering av den økende villsvinpopulasjonen i Norge står i fokus, og prosjektet ønsker å informere alle interesserte om situasjonen og forvaltningen.
14. desember 2020

Vel gjennomført villsvinwebinar!

Villsvinwebinaret som ble arrangert av villsvinprosjektet forrige uke skapte stor interesse.
4. januar 2021

Endringer i viltloven mv. (bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin mv.)

NORSKOG syns det er positivt at det er iverksatt prosesser for å modernisere og tydeliggjøre regelverket tilknyttet bruk av kunstig lys til jakt.
18. mars 2021

Webinar: Samfunnsøkonomisk verdi av elgjakt i Norge

Onsdag 24. mars kl. 14.00-15.00 avholdes det webinar om den samfunnsøkonomiske verdien av elgjakt i Norge.
13. april 2021

Villsvin så godt som utryddet i Danmark

Grensegjerde og jakt har vist seg å være effektivt.
14. april 2021

Regjeringen foreslår endringer i viltloven – Utvidet bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin

Regjeringen har i dag sendt over til Stortinget en lovproposisjon om endringer i viltloven § 20 tredje ledd. Endringene innebærer at det åpnes for utvidet bruk av kunstig lys (herunder nattoptikk) ved jakt på villsvin
12. mai 2021

Vurdering av hjorteviltforvaltningen

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Menon Economics, NORSKOG og Høgskolen i Innlandet evaluert «Strategi for forvaltning av hjortevilt» fra 2009. Strategien definerer tre innsatsområder for å nå mål om livs­kraftige og sunne hjorteviltbestander, en forvaltning med bred legitimitet og en forvaltning basert på samarbeid og høy kompetanse. Strategien har ni fyrtårn for å mobilisere til handling om satsingene. Få av de skisserte tiltakene er fulgt opp i tråd med strategien. Likevel finner vi at en del av resultatmålene i strategien er oppnådd.
21. mai 2021

Stortinget vil gi kommunene mer selvstyre angående ATV-kjøring i utmark.

Ordningen vil gi økte muligheter for næringslivet.
14. juni 2021

Nå kan nattoptikk benyttes ved jakt av villsvin

Stortinget godkjente 7. juni bruk av kunstig lys ved jakt av villsvin. Dette vil lette arbeidet for å holde villsvinpopulasjonen under kontroll. Villsvin er en fremmed art i Norge, og uønsket av myndighetene.
7. juli 2021

Lovverket kan ikke hindre utviklingen av utmarkbasert reiseliv

Regjeringen la i dag frem sin strategi for utviklingen av Fjell- og Innlands-Norge. NORSKOG er opptatt av verdiskapning i hele Norge, og synes det er bra at regjeringen ønsker å satse på dette, men mener at lovverket ofte er til hinder for naturbasert reiseliv.
29. juli 2021

Rigide lover hindrer Værdalsbruket fra å utnytte ressursene fult ut

Børstad har ambisjoner om å bygge ut flere hytter, for å bedre kunne utnytte ressursene, men blir stoppet av plan- og bygningsloven. – Vi kunne økt utbyttet betydelig dersom vi kunne satt opp flere hytter knyttet til flere jaktterreng, kommenterer Børstad.
26. august 2021

Rovviltnemndene i region 4 og 5 ønsker å skyte flere ulv enn sekretariatet

Åtte av ti medlemmer stemte for å skyte ut fire flokker i stedet for tre.
31. august 2021

Klima- og miljødepartementet vil åpne for bruk av motorkjøretøy for å frakte ut skutt villsvin

Etter innspill fra Villsvinprosjektet, skal departementet starte arbeidet for å endre forskriften, slik at motorkjøretøy blir tillatt ved frakt av skutt villsvin.
10. september 2021

Lovutvalg for motorferdsel nedsatt

NORSKOG har over lang tid ment at motorferdselloven er moden for revisjon. Motorferdselloven er fra 1977 og det er bare gjort enkelte mindre forandringer. Samtidig har innbyggernes behov og de tekniske mulighetene endret seg enormt.
16. september 2021

Nyheter fra Villsvinprosjektet

Feller I litt over ett år har vi nå testet 5 feller for villsvinfangst, to […]
6. oktober 2021

Ap mangler tiltro til private skogeiere

Nils Kristen Sandtrøen argumenterer for å stanse salg av Statskog sine eiendommer, og sier de vil satse på Statskog som et verktøy for næringsutvikling. Med dette argumenterer han mot private, norske skogeiere.
17. november 2021

Innovasjon Norge inviterer til seminar: «Jakt og vilt som næring – stort potensiale, men lykkes vi?»

Seminaret arrangeres 18.-19. januar 2022 på Biri og vil være særlig interessant for grunneiere, rettighetshavere, entreprenører, forvaltning og andre som ønsker å utvikle jakt og jaktopplevelser som næring.
8. desember 2021

EU vil ikke lengre forby jakt og fiske på 10 % sine arealer.

I 2020 foreslo EU å verne 30 % av medlemslandenes areal, hvorav 10 % vil bli strengt vernet, som en del av sin Biomangfold-strategi
16. desember 2021

Villsvinfeller til låns

Villsvinprosjektet har to feller til låns.
21. desember 2021

Skogministeren roser grunneiere og jegere for arbeidet med å hindre oppblomstring av en villsvinbestand i Norge

Skogminister Sandra Borch er imponert over innsatsen grunneiere og jegere legger ned for å holde villsvinbestanden i sjakk, og vil vurdere behovet for nye og forsterkede virkemidler mot villsvin.
3. januar 2022

Naturbruksalliansen krever at jakttiden for ulv i ulvesona forlenges

– Dette kan få langtidsvirkende konsekvenser for innbyggere, jegere og næringsdrivende innenfor landbruket ikke bare i ulvesonen, men i store deler av Sør-Norge.
26. januar 2022

Trafikkulykker med villsvin avtar i Sverige

Dette betyr ikke nødvendigvis at villsvinbestanden har gått ned i Sverige, men det kan være et tegn på det og det viser at det skjer en positiv utvikling i noe som er et stort problem for både landbruk og samfunn.
1. februar 2022

NORSKOG vil ha dine erfaringer med regelverket om motorferdsel i utmark og vassdrag

Motorferdsellovutvalget skal gå over regelverket om motorferdsel i utmark og vassdrag, og foreslå endringer til regelverket. NORSKOG vil høre dine innspill.
10. februar 2022

Villsvinwebinar: Verktøy for kontroll av villsvin

Onsdag 16. februar inviterer Villsvinprosjektet  til nytt villsvinwebinar. Temaet for webinaret verktøy for kontroll av villsvin.
10. mars 2022

Villsvinprosjektet med eget nyhetsbrev

Hold deg helt oppdatert på villsvin-fronten ved å melde deg på Villsvinprosjektets nyhetsbrev.
12. april 2022

Villsvinprosjektet inviterer til webinaret «Nytt fra forskningen» tirsdag 19. april

Webinaret finner sted over zoom, og går 19. april kl. 09.00 - 10.30.
2. mai 2022

Meld deg på jakt og jaktopplevelses-seminar på Honne

Innovasjon Norge, i samarbeid med Skogbrukets Kursinstitutt, inviterer til jakt- og jaktopplevelsesseminar på Honne, Biri, 14.-15. juni.
10. august 2022

Siste nytt fra Villsvinprosjektet

Afrikansk svinepest er funnet i Tyskland. Det har også kommet nye data for felte villsvin i Sverige.
29. mars 2023

KONTROLL PÅ VILLSVINBESTANDEN I NORGE

De siste årene viser at det i større grad oppleves at villsvinpopulasjonen er på tilbakegang eller at situasjonen er uendret.
16. mai 2023

Enstemmig dom i Høyesterett – Staten vant over NOAH

Enstemmig dom i Høyesterett om felling av Letjenna-flokken. Dommen avklarer vilkårene for å kunne felle ulv innenfor ulvesonen.