16. august 2014

Statsbudsjettet for 2015 – Innspill fra NORSKOG

Fagre ord, men lite penger til en klimavennlig bransje. Les NORSKOGs innspill til statsbudsjettet 2015 her.
6. november 2014

NORSKOGs innspill til Energi og Miljøkomiteen vedr. Statsbudsjettet

NORSKOG forventer en dreining i klima- og miljøpolitikken med borgerlig regjering, med større fokus på næring, og med tilhørende miljøansvar for den som utøver næring. Et godt samspill mellom nærings- og miljøpolitikken er skognæringen helt avhengig av – her må det være en rimelig balanse.
3. mars 2015

Statsbudsjettet for 2016 – innspill til budsjettforhandlingene

NORSKOG har i dag sendt innspill til Finansdepartementet vedr. statsbudsjettet for 2016.
16. august 2015

Statsbudsjettet – skogbruket venter fortsatt på handling!

Statsbudsjettet kan tolkes på to måter. Enten som en neglisjering av den situasjonen både oljenasjonen og skognæringen står i, eller som et signal om at et forestående løft er i gjære. NORSKOG velger å tro det siste.
19. oktober 2015

Hva berører skogbruket i statsbudsjettet 2016?

Gevinstbeskatning ved salg av landbrukseiendom. Ved salg av «Alminnelig gårdsbruk og skogbruk» fra enkeltpersonforetak skal […]
19. oktober 2015

NORSKOGs innspill til Finanskomiteen

Her kan du lese NORSKOGs innspill til Finanskomiteen vedr. statsbudsjettet 2016.
1. februar 2016

NORSKOGs innspill til budsjettforhandlingene – Statsbudsjettet for 2017

NORSKOG sendte før helgen inn våre innspill til finanskomiteen vedr. statsbudsjettet for 2017. I budsjettforhandlingene for 2017 er etter vårt syn særlig følgende punkter viktige:
6. oktober 2017

NORSKOG med innspill til Regjeringen

SKOGBRUKET – en strategisk næring for Norge. Verdikjeden skog og tre sysselsetter ca.21.000 personer. Skogressursene i Norge er langt unna utnyttelse av sitt fulle verdiskapingspotensial, slik at mulighetene for en økning er store. Dette gjenspeiler seg i partiprogrammene der alle ønsker et større bidrag fra skogen, ved bl.a. økt avvirkning.
12. oktober 2017

Skogeiendommer under virksomhetsgrensen slipper mva-registrering fra 2018!

Finansdepartementet har igjen lyttet til skognæringen og følger opp våre ønsker. De minste skogeierne som fra 2016 kom under virksomhetsgrensen, fikk da flat kapitalskatt på sitt skogbruksresultat. Nå følges dette opp med at disse også slipper mva-registering. Dette vil bidra til en stor forenkling for både myndigheter og skogeiere, og ikke minst bidra til økt avvirkning fra disse eiendommene. De fleste partiene har i sine program skrevet at de ønsker økt avvirkning, dette er et viktig og riktig skritt i den retningen. Nå kan disse skogeierne drive og avvirke skogen ut fra forstlige hensyn og ikke ut fra en mva-grense.
12. oktober 2017

Skattefritak ved vern etter Markaloven!

I Statsbudsjettet forslås det at skattefritaket ved vern etter naturmangfoldloven utvides til også å gjelde ved vern etter Markaloven. Dette er en helt nødvendig konsekvens ut fra de prinsipper som skal gjelde for vern. Endringen viser at myndighetene har stor vilje til å rette opp i utilsiktede feil. NORSKOG mener det er helt avgjørende og svært konfliktdempende at alle båndlagte arealer skal kompenseres fullt ut.
12. oktober 2017

Produksjonsutstyr skal som hovedregel ikke ilegges eiendomsskatt

Verdikjeden skog- og tre har i lengre tid arbeidet for at produksjonsutstyr og installasjoner ikke skal kunne ilegges eiendomsskatt. Dette har vært svært belastende for mye av skogindustrien i tillegg til andre utfordringer.
12. oktober 2017

Formuesskatten

Regjeringen foreslår kun å øke verdsettelsesrabatten med 10 prosentpoeng, til 20 prosent på arbeidene kapital. Dette er mindre enn vi hadde håpet på, men i tråd med skatteforliket fra 2016. Provenyet av disse 10 prosentpoengene skal være rundt 700 mill. kroner. All reduksjon av denne formuesskatten i forrige stortingsperiode ble "spist opp" av verdistigning, slik at inflasjonsjustert var formuesskatten uendret over 4-årsperioden. En takt med reduksjon på 10 prosentpoeng/700 mill. kroner per år i denne perioden kan da raskt resultere i det samme, målt mot betalt formuesskatt. Hva gjelder bunnfradraget foreslås det videreført nominelt.
12. oktober 2017

92 millioner kroner til skogsveier

Innen samferdsel er det gjort mye de siste årene, - økte bevilgninger til veger, kaier og bane. Dette er svært viktige tiltak for vår næring og ser ut til å ble videreført
12. oktober 2017

Klima- og miljødepartementet og skogen

I proposisjonen fra Klima- og miljødepartementet (KLD) skrives det om «føre-var-prinsippet» som et bærende element i miljøforvaltningen under ledestjernen at ingen arter eller naturtyper skal gå tapt. Dette samtidig som naturindeksen viser at kulturbetingede landskap er truet. Ikke spesielt rart siden ulven slik de ser det i KLD rangerer over våre nasjonale ansvarsarter og landskapstyper. At kulturlandskapet, med høy andel rødlistede og potensielt ukjente ansvarsarter, er i forfall burde ikke forundre KLD. Det er ikke mye som minner om kunnskapsbasert forvaltning på dette området.
12. oktober 2017

Budsjettpenger til ulv!

Regjeringen setter av 27 mill kr i forbindelse med tiltak rundt ulv. NORSKOG ser ikke logikken i at kommunene skal gis en generell kompensasjon samtidig som det er mange som lider til dels store økonomiske tap uten noen form for vederlag.
13. oktober 2017

Regjeringen leverer til skogbruket!

En lang rekke offentlige arbeider underbygger at skog kan fylle deler av tomrommet etter oljen. Men det forutsetter en riktig mix av virkemidler i verdikjeden som helhet, like fra FoU- miljøene, via produksjonen og til forbrukeren.
23. oktober 2017

Alliansen for norsk, privat eierskap på høring i Finanskomiteèn

Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles. Alliansen for norsk, privat eierskap ble dannet i 2008 av hele bredden av norsk næringsliv utenom finansbransjen for å arbeide for at formuesskatt på næringsrelatert, arbeidende kapital ble avviklet.
25. oktober 2017

NORSKOG på høring i finanskomiteèn

SKOGBRUK – en strategisk næring for Norge!
22. november 2017

Enighet om Statsbudsjettet 2018. Den såkalte maskinskatten skal fjernes. Det er en sak NORSKOG har arbeidet med lenge, sammen med Verdikjeden Skog og Tre.

Den såkalte maskinskatten skal fjernes. Det er en sak NORSKOG har tatt opp ved flere anledninger, og ikke minst Verdikjeden Skog og tre har jobbet lenge for dette. Dette er svært viktig for skogindustrien og skognæringen.
23. november 2017

Skattelettelser med betydning for skogbruket. Lavere sats på alm.inntekt, redusert formuesskatt og fjerning av maskinskatten.

Alle disse skattelettelsene er saker NORSKOG har jobbet med i mange år, og som alle vil ha betydning for skognæringen. NORSKOG er derfor glade for at de borgerlige partiene nå har kommet til enighet om dette.
14. januar 2018

Høyre, FrP og Venstre enige om regjeringsplattform

NORSKOG mener det ligger mye godt i regjeringsplattformen hva gjelder skogbruket. Flere av NORSKOGs kjernesaker er nevnt slik som avvikling av boplikt og fortsatt satsing på samferdsel. Ikke minst er vi glade for punktet om økt avvirkning.
5. oktober 2018

Rasjonell eiendomsstruktur gir aktivt skogbruk!

Hogsten i Norge skal økes. Potensialet er anslått til 15 millioner m3 årlig, mens dagens nivå er ca. 12 millioner m3. Gjennomsnittseiendommen i norsk skogbruk er på ca. 500 daa, ofte arrondert i spredte teiger, noe som gir grunnlag for en årsinntekt på om lag 20.000 kroner.
8. oktober 2018

Statsbudsjettet 2019 – betydning for skogbruket!

I dag la Regjeringen frem Statsbudsjettet for 2019. Regjeringen fortsetter å levere på samferdsel. Dette har stor betydning for skogbruket som håndterer store volumer og der transportkostnader er avgjørende for aktiviteten. Effektivt samspill mellom ulike transportbærere som veg, bane og båt er og blir stadig viktigere.
15. oktober 2018

NORSKOG på høring i Finanskomitéen

Vi ser at skogen nevnes som et viktig satsingsfelt i mange departementer. Det viser at skogen er i ferd med å få den plassen den fortjener, som en grønn oppfølger i oljeøkonomien.
15. oktober 2018

NORSKOG på høring i Transport- og kommunikasjonskomiteen

Råvareleddets rolle i utviklingen av verdikjeden skog og tre er og blir å sikre en jevn og tilstrekkelig strøm av råstoff.
5. desember 2018

Økt satsing på skogkultur og infrastruktur!

Fordelingen av midler fra Landbrukets Utviklingsfond til skogbruk for 2019 er nå fastsatt etter samråd med avtalepartene og skogbruks-organisasjonene. God infrastruktur i skogbruket er nødvendig for en effektiv og konkurransedyktig skog- og trenæring. For 2019 avsettes det 110 millioner kroner til veibygging og taubane.
18. januar 2019

Ny regjeringsplattform med mye bra for skogbruket

NORSKOG er fornøyd med at mange av punktene i den nye regjeringserklæringen viser stor tro på skogbruket og et ønske om å utvikle denne næringen videre. Det vil også bli spennende å se hvordan dette håndteres fremover, når «makten» nå blir flyttet fra Stortinget og inn i Regjeringen.
7. oktober 2019

Statsbudsjettet 2020: Rekordhøy formuesskatt på arbeidene kapital

Det er overraskende og skuffende at rabatten på formuesskatt på arbeidene kapital ikke foreslås økt i 2020.
7. oktober 2019

NORSKOG om Statsbudsjettet: Godt på infrastruktur, men hva med flaskehalsene?

NORSKOG er fornøyd med regjeringens satsing på skogbrukets infrastruktur over tid, men savner mer til å fjerne flaskehalser i veinettet.
7. oktober 2019

NORSKOG om Statsbudsjettet: – Klimatiltak i skog og skogforyngelse

NORSKOG er fornøyd med Regjerings satsing på klimatiltak i skog og at den vil legge vekt på at kravene til forynging etter hogst blir oppfylte.
7. oktober 2019

Statsbudsjettet: Trær som vokser opp og legger på seg karbon

Regjeringa vil legge til rette for bedre utnyttelse av skogressursene – fordi den er grønn, fordi den er bærekraftig, og fordi den «har gode utsikter til å spille en viktig rolle i bioøkonomien fremover».
14. oktober 2019

NORSKOG på høring i finanskomiteen

Øverst på ønskelisten til våre politikere står fortsatt aksept for betydningen av det aktive skogbruket i miljø- og klimasammenheng på de arealene vi skal drive, kombinert med full kompensasjon av båndlagte arealer.
15. oktober 2019

NORSKOG på høring i næringskomiteen

Vi ser at skogen nevnes som et viktig satsingsfelt i mange departementer. Det viser at skogen er i ferd med å få den plassen den fortjener, som en grønn oppfølger i oljeøkonomien.
22. oktober 2019

NORSKOG på høring: Alle arealer har en verdi

For NORSKOG er det viktig å understreke at for å få fart i det grønne skiftet, må politikere akseptere betydningen av et aktivt skogbruk kombinert med full erstatning for klausuleringer.
22. oktober 2019

Tømmertransport tema i Stortingets transportkomite

Råvareleddets rolle i utviklingen av verdikjeden skog og tre er og blir å sikre en jevn og tilstrekkelig strøm av råstoff. Regjeringens satsing på samferdsel er av stor betydning for skogbruket som håndterer store volumer og der transportkostnader er avgjørende for aktiviteten. Effektivt samspill mellom ulike transportbærere som veg, bane og båt er og blir stadig viktigere.
8. oktober 2020

Vindkraft og kampen om arealene

I statsbudsjettet sier regjeringen at de vil legge opp til en god lokal og regional forankring i konsesjonsbehandlingen hvor miljø og andre viktige samfunnsinteresser skal vektlegges sterkere.
8. oktober 2020

Statsbudsjett 2021: Regjeringen vil videreføre arbeidet for bedre planlegging i fjell og utmark

Dagens forvaltning av plan- og bygningsloven forhindrer i praksis at bønder og skogbrukere kan bidra til større verdiskaping gjennom arealbasert reiseliv.
8. oktober 2020

Statsbudsjettet 2021: Skogvern

I forslaget til Statsbudsjett foreslår regjeringen å holde bevilgningen til skogvern på samme nivå som i 2020.
8. oktober 2020

Statsbudsjettet 2021: 20 millioner kroner til bruprogrammet

Samferdselsdepartementets forslag til statsbudsjett inneholder kun 20 mill. kroner til bruprogrammet
8. oktober 2020

Statsbudsjettet 2021: Regjeringen satser på å få mer gods over fra vei til bane

For skognæringen er det helt avgjørende å få mye av transporten over på jernbane.
8. oktober 2020

Statsbudsjettet 2021: Klimatiltak i skogbruk, og styrking av Landbruksdirektoratets budsjett

NORSKOG synes det er positivt at Regjeringen satser på klimatiltak i skog og at Landbruksdirektoratet tilføres ekstra ressurser.
8. oktober 2020

Statsbudsjettet 2021: Regjeringen vil senke formueskatten ved å øke rabatten på verdien av arbeidende kapital fra 35 til 45 prosent

Formuesskatten på investeringer i bedrifter bør fjernes - det vil trygge og skape arbeidsplasser.
8. oktober 2020

Statsbudsjettet 2021: Et budsjett uten overraskelser

I dag la Regjeringen frem Statsbudsjettet for 2021. Les NORSKOG sin oppsummering av budsjettforslaget.
26. oktober 2020

NORSKOG’s innspill til høringer vedrørende statsbudsjettet 2021

NORSKOG har de siste ukene deltatt på høringer vedrørende statsbudsjettet og kommet med innspill til næringskomiteen, finanskomiteen og transport- og kommunikasjonskomiteen.
15. november 2020

Budsjettforhandlingene er i gang

Budsjettforhandlingene mellom regjeringspartiene og Frp er i gang. Frp har prioritert arbeidende kapital denne gangen og har lagt inn verdsettelsesrabatt på 10 prosentpoeng (utover regjeringens forslag om 55 pst rabatt) på aksjer og driftsmidler.
1. juni 2021

Økt plantetilskudd i revidert statsbusjett

Regjeringen og FrP har blitt enige om revidert budsjett som de presenterte på søndag.
12. oktober 2021

Statsbudsjettet 2022: En oppsummering

Man skulle kanskje tro at et statsbudsjett fra en regjering som går av umiddelbart etter at budsjettet er presentert er helt uinteressant, men det er det ikke.
14. oktober 2021

Hurdalplattformen – Sterk tro på skogbruket

Hurdalplattformen gir tydelige signaler om satsing på verdiskaping, høy distriktsprofil, men også bevissthet på klima og miljø. For skogbruket som er en utpreget distriktsnæring med tilstedeværelse i de fleste av landets kommuner og ofte i ellers næringssvake områder er dette god musikk.
27. oktober 2021

NORSKOG på høring hos Stortingets næringskomite og finanskomite

NORSKOG ga våre innspill til det vi opplever som de største manglene i statsbudsjettet for 2022.
8. november 2021

NORSKOG på skogstur med Landbruks- og matministeren

Borch snakket varm og Hurdalsplattformen, og sa at skognæringen hadde mye å se frem til når budsjettendringene kommer på mandag.
8. november 2021

Mer satsing på skog i det endrete statsbudsjettet

NORSKOG er stort sett fornøyd med den kursen regjeringen viser og vi ser at de forsøker å levere på sine egne lovnader i Hurdalsplattformen, men det er et godt stykke igjen til å oppfylle ambisjonsnivået.
16. november 2021

SV vil fjerne all støtte til aktivt skogbruk

SVs alternative statsbudsjett kutter all støtte til aktivt skogbruk, og øker støtten til vern.
1. desember 2021

Økt støtte til frivillig vern i det nye statsbudsjettet

Regjeringen Støre har vært i dialog med SV, og har nå lagt frem sitt nye, flertallstøttede budsjettforslag.
4. februar 2022

Les Verdikjeden Skog og Tre sitt innspill til statsbudsjettet

En aktiv skogpolitikk er en klimaløsning som Regjeringen vil satse på. For å få til dette, må Regjeringen satse på skog og tre også i statsbudsjettet sitt.
5. mai 2022

39 millioner kroner mer til skogbruket i jordbruksoppgjøret

I sitt tilbud gir Regjeringen 39,0 millioner kroner mer til skogbruk over Landbrukets utviklingsfond.
12. mai 2022

Mindre penger til skogvern i revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen kutter bevilgningen til skogvern med 50 mill. kroner i statsbudsjettet, men setter av mer penger til viltformål.
14. juni 2022

Regjeringen øker potten til frivillig vern med 50 millioner

Regjeringen og SV er kommet til enighet: øker bevilgningen til frivillig vern med 50 millioner kroner.
6. oktober 2022

Dramatiske kutt i bevilgning til frivillig vern

Regjeringen har mer enn halvert bevilgningen til frivillig vern. Bevilgningen var i fjor på 435 […]
6. oktober 2022

Statsbudsjettet 2023: Dramatiske vernekutt, men rom for skogbruk

De varslede innstrammingene rammer skognæringen blant annet via et mer enn halvert frivillig vern-budsjett og et kutt på 10 mill. i midlene som skulle brukes til kai- og veibygging.
12. oktober 2022

Regjeringens nye «meny av tiltak» for å bedre den økologiske tilstanden i skog – hvor spiselig er den?

Regjeringen skal etablere en «meny av tiltak» for å bedre den økologiske tilstanden i skog. Servert sammen med kutt i midlene til skogvern blir det neppe en spiselig meny.
18. oktober 2022

NORSKOG fremmer skognæringen i møte med Finanskomiteen.

NORSKOG ønsker en rimeligere og mer rettferdig håndtering av skatt og mva., samt en større satsing på klimatiltak og jernbane.
20. oktober 2022

NORSKOG på høring i Energi- og miljøkomiteen

For NORSKOG var det viktig å understreke at for å få fart i det grønne skiftet, må politikere akseptere betydningen av et aktivt skogbruk kombinert med full erstatning for areal som båndlegges.
21. oktober 2022

NORSKOG på transporthøring: – Sørg for at pengene går til tiltak som hjelper, og ikke bare planer som blir lagt i en skuff.

NORSKOG ønsker en større satsning på veinettet, kai og særlig godstransport.