15. september 2012

Planmyndighetene og bærekraftig boligutvikling

Trebruk i offentlige bygg fremstilles som løsningen for bærekraftige boliger. Det viktigste redskapet i verktøykassen ligger imidlertid ubrukt - nemlig Plan- og Bygningsloven.
18. desember 2012

Markaloven – anlegg av stier og løyper

Retningslinjer for saksbehandling av søknader om anlegg av stier og løyper er på høring. Les NORSKOGs høringsuttalelse.
28. desember 2012

Landbruk Pluss – blir de politiske målene nådd?

NORSKOG har fått innspill fra et medlem om en sak som gjelder utnyttelse av gårdens ressursgrunnlag og begrensninger i plan- og bygningsloven, nærmere bestemt innholdet i Landbruk Pluss. NORSKOG har spilt saken inn for Landbruks- og matdepartementet.
17. februar 2013

Ny handlingsplan – syretest på miljøforvaltningen

Miljøverndepartementet (MD) skal lage en handlingsplan for norsk natur. Dette blir en test på departementet hvorvidt det 25 år etter Rio-konferansen klarer å ta steget over til et moderne naturvern. Nå må MD sørge for en løpende debatt under arbeidet med hensikt om å få all informasjon på bordet.
17. mars 2014

Fjern INON som verktøy i arealpolitikken!

Skogeiere venter utålmodig på at regjeringen skal oppfylle det de har lovet om å avvikle INON som forvaltningsverktøy. - Saken er overmoden og har klart flertall på Stortinget, så nå må Listhaug vise handlekraft, sier Næringspolitisk sjef Mari Gjølstad. Senterpartiets Marit Arnstad utfordret Listhaug i Stortingets spørretime.
17. mai 2015

NORSKOG mobiliserer for Enkeltpersonforetakene

De personlig eide foretakene er ofte starten på vekstbedrifter. I denne livsfasen krever selve faget for mye av eieren til å studere byråkratiet inngående, noe som gjør at de skattes i senk i den mest sårbare fasen. - Dette gir høy dødeligheten blant virksomhetene, noe NORSKOG har forsøkt å gjøre noe med i en årrekke, sier Benthe Løvenskiold i NORSKOG.
5. november 2015

Høringssvar til Næringskomiteen

Her kan du lese NORSKOGs høringssvar vedr. St Meld 31: "Garden som ressurs - marknaden som mål - Vekst og gründerskap innen landbruksbaserte næringer"
18. januar 2018

NORSKOG Ung samling

NORSKOG og NORSKOG UNG har i samarbeid satt sammen et program for de som ønsker å lære mer om organisasjonene, og hva de kan bidra med. Ønsker du å bli bedre kjent med oss, og med hva som skjer i skogbruket? Her har du sjansen til å bli med på et uformelt kveldsarrangement, og vi håper du vil være med!
23. januar 2018

Gjødslingsøkonomi; Beregning av lønnsomhet fra 3 gjødslingsforsøk.

Denne rapporten er en del av prosjektet Gjødsling av skog: effekter på volum, biomasse, karbonbudsjett og økonomi. NIBIO ved forsker Kjersti Holt Hanssen hatt hovedansvaret for det faglige arbeid i prosjektet. NORSKOG har hatt ansvaret for de økonomiske lønnsomhetsvurderinger. Denne rapporten beskriver de konkrete lønnsomhetsanalysene som er gjort, knyttet til 3 ulike gjødslingsfelt, som over en årrekke har vært fulgt opp av NIBIO med hensyn til gjennomført gjødsling og måling av produksjonen. Det er dette tallgrunnlaget som ligger til grunn for analysene. Sammendrag fra denne rapporten inngår også i den håndbok for gjødsling (Hanssen, K.H. og Bergsaker, E. 2017. Gjødsling av skog. NIBIO BOK vol. 3 Nr. 11) som er laget i prosjektet. Arbeidet er finansiert av Utviklingsfondet for skogbruket og Skogtiltaksfondet.
9. februar 2018
[rev_slider loveogregal]

Tilskudd til klimatiltak i skog (tettere planting og gjødsling) videreføres

Tilskudd til klimatiltak i skog (tettere planting og gjødsling) videreføres. I statsbudsjettet for 2018 er […]
19. mars 2018

Høring om nytt regjeringskvartal i tre

NORSKOG deltok på høringen i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité om representantforslag om at tre skal være hovedelement i det nye regjeringskvartalet
22. mars 2018

NORSKOG søker skogkonsulent

Er du skogbruker på masternivå, gjerne med spisskompetanse på et spesielt felt, kan du passe inn i vårt team. Både nyutdannede og etablerte fagpersoner kan være aktuelle.
23. august 2018

Til skogeiere som benytter SkogeierWeb

I løpet av sommeren/høsten 2018 innfører Nortømmer gradvis nytt vikeshandelsystem for omsetning av tømmer.
5. desember 2018

Økt satsing på skogkultur og infrastruktur!

Fordelingen av midler fra Landbrukets Utviklingsfond til skogbruk for 2019 er nå fastsatt etter samråd med avtalepartene og skogbruks-organisasjonene. God infrastruktur i skogbruket er nødvendig for en effektiv og konkurransedyktig skog- og trenæring. For 2019 avsettes det 110 millioner kroner til veibygging og taubane.
9. april 2019

Markfuktighetskart for store deler av skogen i Norge er nå fritt tilgjengelig

Markfuktighetskart viser hvor det er fare for sporskader og er et effektivt hjelpemiddel i driftsplanleggingen for å hindre sporskader, samt påfølgende erosjon og forringing av vannkvalitet.
6. november 2019

Skogforum på Honne: Se presentasjonene her

Foredragsholderne på Skogforum på Honne 31. okt og 1. nov snakket blant annet om høyere skogproduksjon, barkbilleproblematikk, båndlegging av areal, planting og utfordringer i forbindelse med kart og med veg. Gikk du glipp av dette kan du nå lese presentasjonene her.
11. november 2019

Aktørene samles for å bekjempe råtesopp med presisjonsskogbruk

Rotkjuke koster samfunnet mange millioner hvert år. Et stort, internasjonalt forskningsprosjekt samler aktører og forskningsmiljøer til felles kamp mot råten. Nå møtes de for å diskutere strategier og metodikk.
26. november 2019

Ny SSB-statistikk om skogeiendommer

Ny statistikk fra 2018 angående skogeiendommer og hvordan de blir utnyttet. Det blir publisert tall for antall eiendommer, eierkategorier, skogareal, hogst og skogfond.
28. november 2019

GRATULERER med stipend-priser

Da Velg Skogs stipendpriser skulle deles ut i LMD i dag, ble det nesten reint bord til NORSKOG/NORTØMMER-ansatte.
6. desember 2019

Etiopia: – Produserer sykdomsfrie planter

En fin liten produksjon av sykdomsfrie planter foregår på labben utenfor Bahir Dahr i Etiopia. Her har etiopiske Orda og Norwegian Forestry Group (NFG) i samarbeid klart å etablere en liten FoU-stasjon med operativ virksomhet.
9. desember 2019

Etiopia: – NFG-ovner sparer kvinnenes tid

NFGs ovns-prosjekt handler om å sette etiopiske kvinner på landsbygda til å støpe ovner for salg som kan spare brukerne  for mye vedsanking. Det tjener hele landsbyen på. Og på sikt også naturen.
10. desember 2019

Etiopia: – Sprer kunnskap om mangfold og bærekraft

I 20 år har Titkensh Alemis ledet Amhara Women´s Association (AWA) med sine 1,7 millioner medlemmer. AWA er en blitt en effektiv informasjonsspreder til kvinnene på landsbygda med sine kvinnelige lærerteam. Det har Norwegian Forestry Group (NFG) skjønt. Og nå spres også kunnskap om mangfold og bærekraftig arealbruk.
11. desember 2019

Etiopa: – Viktigst er å skape initiativ!

Etter nærmere to år med erfaringer i Etiopia innser Kamel Chorfi at det ikke bare dreie seg om å sette planter i jorda, men å dreie hele mentaliteten, - hvis man skal ha håp om at planteaktiviten skal klare å bære seg selv uten Norwegian Forestry Group (NFG) på sikt.
12. desember 2019

Etiopia: – Plantesuksess i Serawudi

En av NFGs strategier for å få flere skogplanter i jorda i Etiopia, er å etablere lokale planteskoler. Herfra er veien kort dit plantene skal og når befolkningen betaler litt for plantene, følges de også bedre opp i terrenget, erfarer man.
10. januar 2020

Stor etterspørsel etter bygg i tre: – Markedet eksploderer

Neste år vil Vestfold og Telemark fylkeskommune bygge alle nye bygg i tre. I årene fremover kan vi se flere slike bygg i Norge.
11. juni 2020

Vil forsikre mer trøndersk skog

Skogen i Trøndelag trenger gjennomgående bedre forsikringsdekning, mener Anders Børstad, nyvalgt styreleder i selskapet Skogbrand.
28. mai 2021

Midlertidig forskrift om tilskudd for å sikre planting av skogplanter våren 2021 er fastsatt

Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt en midlertidig forskrift om tilskudd til planting av skogplanter våren 2021. Tilskuddsordningen skal bidra til å sikre planting av skogplanter ved å kompensere for merkostnader som følge av Covid-19-restriksjoner. Forskriften bygger i hovedsak på tilsvarende ordning som i 2020.
1. juni 2021

Miljøvennlig betong – eller har noen i betongbransjen sittet for lenge på hjemmekontor?

Hvis det fantes anvendelser for biokull i betongbransjen som bedret betongens egenskaper, reduserte sementforbruket eller på annen måte reduserte klimaavtrykket, ville det være interessant. Men her er det tvert om. Biokullet bidrar ikke til annet enn å svekke betongens egenskaper.
9. juni 2021

NORSKOGs næringspolitiske avdeling vokser

Julie Westergaard Karlsen ble ansatt som næringspolitisk rådgiver i NORSKOG fra 1. juni.
16. juni 2021

Skogforum på Honne i november

Skogforumet på Honne blir 4. og 5. november. Vi håper alt ligger til rette for igjen å kunne møtes fysisk.
30. juni 2021

Christian Anker-Rasch gjenvalgt som styreleder.

Årsmøtet i NORSKOG ble avholdt 17. juni. Årsmøtet ble for andre - og forhåpentligvis siste gang avholdt digitalt.
8. juli 2021

NORSKOG er sommerstengt i uke 29 og 30.

NORSKOGs sentralbord er stengt fra 19. juni til 1. august.
26. juli 2021

Kan naboen kreve at skogeieren fjerner trær?

Ønske om at naboen hogger trær slik at man selv får utsikt eller sol, er en gjenganger i det norske rettsapparatet. NORSKOG får også mange spørsmål om dette og vi vil derfor presentere vårt hovedsynspunkt på dette temaet
2. september 2021

Les NORSKOGs nye skogmelding for 2021-2025

Vår nye, oppdatere skogmelding er ute nå.
17. september 2021

SSB med ny statistikk over norske skogeiendommer

SSB oppdaterte i går statistikken over norske skogeiendommer med ferske tall fra 2020.
13. oktober 2021

Kort om Hurdalplattformen

  Sterk tro på skogbruket I motsetning til statsbudsjettet til avtroppende regjering så signaliserer Hurdalsplattformen […]
14. oktober 2021

Hurdalplattformen – Sterk tro på skogbruket

Hurdalplattformen gir tydelige signaler om satsing på verdiskaping, høy distriktsprofil, men også bevissthet på klima og miljø. For skogbruket som er en utpreget distriktsnæring med tilstedeværelse i de fleste av landets kommuner og ofte i ellers næringssvake områder er dette god musikk.
8. november 2021

NORSKOG på skogstur med Landbruks- og matministeren

Borch snakket varm og Hurdalsplattformen, og sa at skognæringen hadde mye å se frem til når budsjettendringene kommer på mandag.
11. november 2021

NORSKOG har fått ny nyhetsbrev-ordning

Det er ikke nødvendig å melde seg på nyhetsbrevet på ny.
24. desember 2021

God jul fra NORSKOG!

Vi ønsker alle en god jul og et godt nytt år!
5. januar 2022

NORSKOG-konsernet vokser videre

NORSKOG styrker konsulentavdelingen med to nye ansatte Mats Finne og Kolbjørn Vole, mens Nortømmer har ansatt Kim Erik Meeg som regionleder på Vestlandet.
7. februar 2022

Snart kan du søke om tilskudd til opprydding av vindfall

Det er snart mulig å søke om om tilskudd til opprydding av vindfall etter stormen 19.11.2021 og tilsvarende hendelser deretter vinteren 2021/2022.
25. februar 2022

Store feil funnet i italiensk studie: Det er mindre hogst i Norden enn tidligere antatt

En italiensk forskningsartikkel fra 2021 påstod at hogstarealet i Europa hadde en dramatisk økning etter 2015; denne artikkelen har nå fått kraftig kritikk fra nordiske forskningsmiljø, som har oppdaget store systematiske feil.
10. mars 2022

Villsvinprosjektet med eget nyhetsbrev

Hold deg helt oppdatert på villsvin-fronten ved å melde deg på Villsvinprosjektets nyhetsbrev.
24. mars 2022

NORSKOG søker skogkonsulent

NORSKOG opplever økt etterspørsel etter vår kompetanse og ønsker derfor å styrke teamet vårt med en kunnskapsrik kollega.
25. april 2022

SSB: Gode sagtømmerpriser førte til økt avvirkning i 2020

Avvirkningskvantumet for sagtømmer og sams økte betraktelig, mens avvirkningskvantumet av massevirke sank noe.
3. mai 2022

Les NORSKOGs årsmelding for 2021

I årsmeldingen for 2021 har vi oppsummert 2021: skogpolitikken som preget vår næring, og NORSKOG og NORTØMMERs vekst og arbeide gjennom året.
10. mai 2022

Frykter ny skogbrann-rekord

Det er stor fare for at 2022 kan bli et nytt rekordår for skogbranner her i landet, advarer forsikringsbransjen. Så langt ser tallene dystre ut.
3. juni 2022

Erling Bergsaker hedres med Eidsvold Verks skogpris for 2022

Erling Bergsaker ble hedret for sin mangeårige innsats for å fremme skogbruk i Norge under Skog & Tre-konferansen.
9. juni 2022

NORSKOG søker økonomimedarbeider

 NORSKOG søker etter en medarbeider på deltid 40-60% for å styrke økonomifunksjonen. 
9. juni 2022

Vellykket årsmøte for NORSKOG

NORSKOGs medlemmer var i går samlet til første fysiske årsmøte på flere år.
29. juni 2022

Nå kan du få tilskudd til bruk av helikopter

Du kan nå søke om tilskudd til bruk av helikopter til opprydding av vindfall.
3. august 2022

Jan Erik Kørra er NORTØMMERs ferskeste skogkulturkoordinator 

Jan Erik Kørra (23) startet i jobben 27. juni, og er allerede i full gang med planleggingsarbeidet.
10. august 2022

Siste nytt fra Villsvinprosjektet

Afrikansk svinepest er funnet i Tyskland. Det har også kommet nye data for felte villsvin i Sverige.
14. september 2022

Stor tilvekst i NORSKOG

Ivar Smedsrud (28) og Frida Seeberg (28) har begge begynt i NORSKOGs konsulentavdeling, mens Birte Smeland (62) har begynt i administrasjonen.
20. september 2022

Hedda Ringnes og Fredrik Veggeland er praktikanter (interns) hos NORSKOG

Denne høsten har Hedda Ringnes og Fredrik Veggeland internship hos NORSKOG. De går siste året master i bioøkonomi ved NMBU, med spesialisering innen skog og bioraffinering. Begge har tidligere bachelorgrad i samfunnsøkonomi fra NMBU.
3. oktober 2022

Meld inn skogskadene etter stormen 19. november 2021

Fristen for å melde inn skade etter stormen 19. november i fjor nærmer seg. Hittil er 94 millioner kroner utbetalt i erstatning.
2. november 2022

NORSKOG-konsernet søker kommunikasjonsansvarlig

Det er ingen søknadsfrist, vi ansetter når vi har funnet riktig person.
18. november 2022

Tilskuddsmidler over LUF (Landbrukets utviklingsfond)

I jordbruksoppgjøret for 2022 ble det satt av 260 millioner kroner til skogbruk over Landbrukets […]
31. januar 2023

Manglende planting etter hogst i kyststrøka, årsaker og tiltak.

Det er grundig dokumentert at planteaktiviteten i deler av kystskogbruket er for lav til å være innenfor det vi forventer i et bærekraftig skogbruk. For å se nærmere på årsaksforhold og mulige tiltak for å bedre på dette har Norges skogeierforbund, AT Skog, Allskog, NIBIO og NORSKOG nylig gjennomført et prosjekt som viser at problemet er sammensatt, men peker likevel på konkrete tiltak som bør gjøres for å bedre situasjonen.  
1. mars 2023

Ny PEFC Skogstandard fra 1. mars!

Norsk PEFC skogstandard skal sikre et bærekraftig skogbruk. Nå er standarden revidert og den nye […]