15. oktober 2018

NORSKOG på høring i Finanskomitéen

Vi ser at skogen nevnes som et viktig satsingsfelt i mange departementer. Det viser at skogen er i ferd med å få den plassen den fortjener, som en grønn oppfølger i oljeøkonomien.
15. oktober 2018

NORSKOG på høring i Transport- og kommunikasjonskomiteen

Råvareleddets rolle i utviklingen av verdikjeden skog og tre er og blir å sikre en jevn og tilstrekkelig strøm av råstoff.
14. januar 2019

NORSKOGs høringsinnspill til endringer i arveloven

NORSKOG mener at norske landbrukseiendommer, jord og skog, best utnyttes i et privat eierskap og at man bør ha som mål at en større andel av eiendommene i Norge er så store at de representerer økonomisk driv­bare enheter.
17. januar 2019

NORSKOGs høringsinnspill til endringer i Markaloven

NORSKOG har ingen merknader til de foreslåtte endringene som gjelder justering av grensene. Vi ønsker kun å kommentere på forslag til endringer i markalovens § 10, som gjelder bruk av el-sykler i utmark innenfor Marka.
1. mars 2019

Høringsuttalelse til ny fjellov

Redusert bruk av klimavennlig skog innebærer en svekkelse av det grønne skiftet.
23. april 2019

FSC i Norge: Nasjonal standard på høring

En skogeier som vil bytte fra PEFC- sertifkat til FSC må påregne mer administrasjon, advarer skogsjef i Norskog, Erling Bergsaker: – Du må ha mer system i rapportering på eiendomsnivå. Det fordrer en litt mer aktiv eier. En skogbruksplan ivaretar ikke dette fullt og helt, sier han. Foto: Norskog
25. mai 2019

NORSKOG på høring om EUs bokføringsregler for utslipp og opptak i skog2

Skal en lykkes med å nå nasjonale og internasjonale klimamål er vi både globalt og i Norge avhengig av å øke produksjonen, uttaket og bruken av trevirke for å kunne erstatte bruk av fossile ressurser og klimabelastende materialer/produkter.
28. august 2019

Høringsinnspill fra NORSKOG til – Enklere merverdiavgift med én sats

Av konkrete merknader vil NORSKOG kun kommentere på de felt som har direkte betydning for våre medlemmer.
18. september 2019

Høring om endring av naturskadeerstatnings-forskriften

NORSKOG syns endringen i forskriften er positiv og stiller oss bak forslaget.
23. september 2019

Høring – Forslag til forskrift om regionale tilskudd til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket

Høring - forslag til forskrift om regionale tilskudd til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket. Forskriften er hjemlet i §§ 3 og 18 i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova).
26. september 2019

Høringssvar fra NORSKOG om fjerning av viltkontrollsteder

Mattilsynet foreslår å fjerne ordningen med viltkontrollsteder og dermed muligheten for å påføre godkjent vilt et kvadratisk stempelmerke (firkantstempel).
1. oktober 2019

Høringssvar: – Rovdyrene forholder seg ikke til administrative grenser 

Klima- og miljødepartementet foreslår blant annet færre forvaltningsregioner for rovvilt, – med regionreformen som grunn. Dette er NORSKOG sterkt imot. Regionene må følge rovviltenes naturlige regionbruk og denne er ikke endret, mener NORSKOG.
14. oktober 2019

NORSKOG på høring i finanskomiteen

Øverst på ønskelisten til våre politikere står fortsatt aksept for betydningen av det aktive skogbruket i miljø- og klimasammenheng på de arealene vi skal drive, kombinert med full kompensasjon av båndlagte arealer.
15. oktober 2019

NORSKOG på høring i næringskomiteen

Vi ser at skogen nevnes som et viktig satsingsfelt i mange departementer. Det viser at skogen er i ferd med å få den plassen den fortjener, som en grønn oppfølger i oljeøkonomien.
22. oktober 2019

NORSKOG på høring: Alle arealer har en verdi

For NORSKOG er det viktig å understreke at for å få fart i det grønne skiftet, må politikere akseptere betydningen av et aktivt skogbruk kombinert med full erstatning for klausuleringer.
6. november 2019

Høringsuttalelse: Representantforslag 151 S (2018-2019)

NORSKOG er en organisasjon som arbeider for et aktivt, verdiskapende og bærekraftig skogbruk. Vi organiserer […]
2. desember 2019

NORSKOGs høringssvar på forskrift for rente

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å endre skadeerstatningsloven § 3-9 slik at det gis en egen lovhjemmel til å fastsette kapitaliseringsrente ved personskadeoppgjør i forskrift.
31. desember 2019

Høringsuttalelse, andelsfordeling felles private veier

Etter NORSKOGs oppfatning, må fordelingsnøkler av veger basere seg på den nytte den enkelte bruker har av vegen. Ved at de ulike brukergruppenes forhold mellom økonomiske verdier og transportvolum er svært ulike, må åpenbart transportvolum (uttrykt i vekt) være et fullstendig galt utgangspunkt for beregninger.
2. januar 2020

Høring ledningsregistreringsforskriften

Det er ute en høringssak om å lage forskrift for innmåling, dokumentasjon og utlevering av informasjon om ledninger i grunnen.
31. januar 2020

NORSKOG på høring om Distriktsmeldingen

Regjeringen ønsker levende lokalsamfunn og vekst i hele landet. De vil legge til rette for at bærekraftig utnyttelse av naturressursene også gir positive ringvirkninger for lokalsamfunnene.
5. mars 2020

Motorferdselloven m. forskrift – høringsuttalelse fra NORSKOG

NORSKOGs medlemmer er skogeiere der inntekt fra skog og utmarksbasert turisme utgjør en betydelig del av inntektsgrunnlaget. Vi har derfor noen synspunkter på regelverket rundt motorferdsel.
19. mars 2020

Høringsuttalelse til «Forslag til forskriftsendring om adgang til bruk av kunstig lys ved åtejakt på villsvin og ved ettersøk av påskutt villsvin»

NORSKOGs svar til Miljødirektoratets høringsbrev av 7. februar 2020.
27. april 2020

Høringssvar fra NORSKOG til Klimakur 2030

NORSKOG oppfatter Klimakur 2030 som en god analyse av situasjonen og skogbrukets betydning i klimasammenheng. Fra vår side vil vi være klare til å samarbeide om å utvikle næringen slik at verdiproduksjonen og karbonbindingen kan økes både på kort og lang sikt, og derved bli en viktig bidragsyter inn i det grønne skiftet.
12. mai 2020

Høring på Stortinget om endringer i rovdyrforvaltningen. NORSKOG sterkt imot etablering av rovviltklagenemd.

NORSKOG er sterkt imot at det skal etableres en egen rovviltklagenemd som ikke er underlagt politisk styring.
14. mai 2020

Innspill fra Verdikjeden Skog og Tre – Åpning av tømmervegnettet for modulvogntog

Skog- og trenæringen frakter store volumer tømmer, flis og ferdigvarer. Tømmer og massevirke skal fraktes fra skog til produksjonssted, biprodukter som flis skal videre til annen industri, og ferdigvarer skal ut til markedet nasjonalt og internasjonalt. Det er en gjensidig avhengighet mellom leddene i verdikjeden.
16. juni 2020

Infrastruktur for arealbasert reiseliv

Ett av NORSKOGs formål er å skape grunnlag for aktive virksomheter i landbruket for å gi arbeidsplasser, verdiskaping og grunnlag for bosetning i distriktene. Våre medlemmer og kunder forvalter store LNFR-arealer og hvordan samfunnet tilrettelegger for utnyttelse av disse er av stor betydning både for disse og for samfunnet rundt.
23. juni 2020

Høring Nasjonal transportplan juni 2020

Gode og effektive logistikkløsninger er helt avgjørende for skog- og trenæringen som skal frakte mye, tungt og langt.
24. juni 2020

NORSKOGs innspill til modernisering av viltloven

NORSKOG er glade for at det nå blir en gjennomgang av Viltloven. Mye har skjedd siden den kom i 1981.
4. januar 2021

Endringer i viltloven mv. (bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin mv.)

NORSKOG syns det er positivt at det er iverksatt prosesser for å modernisere og tydeliggjøre regelverket tilknyttet bruk av kunstig lys til jakt.
30. mars 2021

Innfører vi unødvendige reguleringer i skogbruket?

Skogloven er basert på prinsippet om frihet under ansvar og virker sammen med bl.a. næringens egen sertifiseringsordning.
14. september 2021

NORSKOGS høringssvar til kommisjonens forslag til forsterking av skog- og arealbruksregelverket (LULUCF).

NORSKOG mener den foreslåtte innsatsfordelingsforordningen og endringene i skog- og arealbruksregelverket vil ha store negative konsekvenser for norsk skogbruk.
24. november 2021

NORSKOGs innspill til Klimautvalget 2050

Klimautvalget 2050 skal utrede hvilke vegvalg Norge står overfor for å nå dette målet. Utvalget skal levere en Norges offentlige utredning (NOU) innen 1. november 2023. Under kan du lese NORSKOGs innspill til hva utvalget bør ser på
14. januar 2022

Dette mener NORSKOG om utsetting av utenlandske treslag

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet og i samråd med Landbruksdirektoratet, foreslår Miljødirektoratet endringer i forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål. Her kan du lese NORSKOGs høringssvar.
6. januar 2023

KULA-registreringer i Hedmark

Riksantikvaren vil styrke arbeidet med landskap og utarbeider som ledd i dette et landsomfattende register over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse. Dette skal være et verktøy for kommunene og relevante sektorer slik at de kan ivareta viktige landskapsverdier i sin planlegging. I denne forbindelse har NORSKOG inngitt høringsinnspill til registreringene.
13. januar 2023

Er nasjonalpark i Østmarka en god idé?

Statsforvalteren i Oslo og Viken fikk i februar 2020 i oppdrag å starte en verneprosess for en nasjonalpark i Østmarka. Ideen om nasjonalpark i marka kom på initativ fra Østmarkas Venner våren 2012. Siden den gang har saken vært mye omdiskutert, og er nå på høring. 
24. januar 2023

NORSKOG erklærer partshjelp i prinsipiell sak om eiendomsrett og mineralutvinning

Styret i NORSKOG har besluttet å erklære partshjelp til støtte for Arctic Mineral Resources i ankesak for Høyesterett.
28. april 2023

Les NORSKOGS innspill til Naturrisikoutvalget

Tidligere denne måneden sendte NORSKOG våre innspill til Naturrisikoutvalget.
5. mai 2023

Innspill til Nasjonal handlingsplan for naturmangfold

NORSKOG leverte 28. april våre muntlige innspill til Nasjonal handlingsplan for naturmangfold.
8. mars 2024

Høringssvar: – Skog vil stå sentralt 

Klimautvalget 2050 leverte sin utredning til klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen i fjor høst.  […]