Aukar kravet for biodrivstoff frå 2021

21. september 2020
Regjeringa aukar kravet til omsetnad av biodrivstoff til 24,5 prosent frå nyttår. Samstundes aukar delkravet til avansert biodrivstoff til 9 prosent. Endringa er eit viktig grep for å sikre at norsk import av biodrivstoff ikkje bidreg til avskoging.

Forskningsmiljøer og skognæringa satser stort sammen

20. september 2020
NIBIO, NMBU, UiO, tre utenlandske partnere og den norske skognæringa etablerer senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med støtte fra Forskningsrådet.

Dette må du vite om skrantesjuke når du skal jakte

15. september 2020
Etter at en bukk felt på Hardangervidda testet positivt for skrantesjuke. er det ekstra viktig at jegere i alle villreinområder tar prøver av felte dyr og sender dem inn til analyse.

Ny rapport: Slik kan flere tjene penger på jakt

9. september 2020
For at flere skal se på jakt som næringsgrunnlag, må myndighetene komme med goder som motiverer jaktrettshaverne til å satse, skriver forskerne.

NMBU får verdens største studentby i massivtre

31. august 2020
Denne uken er det formell innflyttingsdato for 295 splitter nye studenthybler i Skogveien, Ås. Det er første fase av det som skal bli verdens største studentby i massivtre.

Hva skal vi leve av etter koronaen? I hvert fall ikke formuesskatt!

11. august 2020
7 år etter at de borgerlige partiene inntok regjeringskontorene – og i kjølvannet av en ødeleggende pandemi – er det på høy tid å gjøre noe med formuesskatten. Det mener Ole Gjems-Onstad, som nå kommer med en egen bok på Cappelen Damm der han angriper skatten på bred front.

Landbrukseiendom i dødsbo

24. juni 2020
Muligheten for å innføre retningslinjer for hvor lenge dødsbo kan eie en landbrukseiendom er utredet i tråd med Granavolden-plattformen.

Norske Skog investerer milliarder i satsing på fornybar emballasje

17. juni 2020
Norske Skog planlegger investeringer på 350 millioner euro (3,78 milliarder kroner) over en 18-måneders periode, som begynner i andre halvår 2021, ifølge en melding fra selskapet.

Transport av flis flyttet fra vei til bane

10. juni 2020
Frakt av flis fra sagbruk i Lillehammer-området har i flere år gått med vogntog på veien til treforedlingsindustri i Halden. Nå byttes bilene ut med tog, skriver Treindustrien i en pressemelding.

Jegere får vitnemål for skyteprøven på mobilen

8. juni 2020
En ny app på mobilen gjør at jegere kan legge igjen papirer og dokumentasjon hjemme når de drar på jakt.

Kronikk: Kutt i formuesskatten sikrer og skaper arbeidsplasser

8. juni 2020
Formuesskatten er en særnorsk skatt som skaper særnorske problemer. Regjeringens forslag om redusert formuesskatt på arbeidende kapital er et skritt i riktig retning.

Trekonsept på ny Mjøsbru hylles av både betong- og trebransjen

4. juni 2020
Både betongorganisasjonen Fabeko og Treindustrien roser Mjøsbru-konsept som har utstrakt bruk av tre. – Det er bra med en kombinasjon der materialene brukes til det de er best egnet til, sier daglig leder Jan Eldegard Hjelle i Norsk fabrikkbetongforening (Fabeko).

Skatt på arv, mindre på formue

4. juni 2020
Ved å innføre skatt når store formuer går i arv og øke skatten på dyre boliger og hytter, kan formueskatten senkes ytterligere.

Endelig dreies formueskatten mot dyre eiendommer. Det vil styrke norske bedrifter

30. mai 2020
Selv om endringen foreløpig er beskjeden, er det gledelig at Regjeringen legger frem forslag om å redusere formuesskatten for heller å skattlegge dyre boliger og fritidseiendommer.

Styrker det private eierskapet

29. mai 2020
Når regjeringen i dag reduserer skatten på arbeidende kapital, viser de at de forstår behovet for å beholde kapital i de private bedriftene. De pengene kan brukes til å bevare arbeidsplasser.

Regjeringen vil bruke 27 nye milliarder: Dette vil de bruke pengene på

29. mai 2020
Regjeringen vil bruke 27 milliarder friske kroner for å få Norge ut av koronakrisen. Milliardene er tenkt til blant annet kutt i formuesskatten, kompetanseheving, bedre arbeidsintegrering, kontantstøtte og lønnskompensasjon.

Data fra flybåren laserskanning og digital fotogrammetri gir nye muligheter for bonitering i skogbruket

25. mai 2020
Lennart Noordermeer har i sin doktorgrad utviklet metoder for å predikere, estimere og kartlegge bonitet automatisk, med høy detaljeringsgrad og over store skogsarealer. Resultatene viser at det kan være betydelige økonomiske fordeler ved å ta i bruk 3D fjernmålingsdata fra to tidspunkt i stedet for tradisjonelle boniteringsmetoder.

Landbruks- og matministerens innlegg under Stortingets behandling av representantforslag om virkemidler for å ta i bruk Norges viktigste klimabidrag – skogen

20. mai 2020
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Geir Pollestad, Sandra Borch og Ole André Myhrvold.

Innstilling fra energi- og miljøkomiteenom om rovvilt.

19. mai 2020
Bakgrunn I dokumentet fremmes følgende forslag: «vedtak til lov om endring av naturmangfoldloven (betydningen av bestandsmål ved uttak av rovvilt)

Ulverettssaken slipper inn for Høyesterett

18. mai 2020
Høyesterett orienterte i dag om at ulverettssaken hvor Norges Bondelag, NORSKOG og Norges Skogeierforbund er partshjelpere, slipper inn for Høyesterett i sin helhet.

Ekstraordinær tiltakspakke for skogbruket på 50 millioner kroner

5. mai 2020
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad la i dag fram regjeringens forslag om en ekstraordinær tiltakspakke for skogbruket på 50 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for 2020. Formålet med tiltakspakken er å bidra til hogstaktivitet i skogbruket i en periode med redusert etterspørsel etter sagtømmer forårsaket av Covid 19-utbruddet.

Svar på skriftlig spørsmål om salg av statens skoger

5. mai 2020
Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Kristen Sandtrøen (A) om salg av statens skoger.

Et utbytteforbud må følges av et forbud mot formuesskatt

4. mai 2020
Over tid er det utbyttene fra bedriftene som finansierer formuesskatten, skriver Mathilde Fasting i Civita.

Kjører digitalt kurs for permitterte lærlinger

27. april 2020
Permitterte skogsoperatørlærlinger får to ukers kurs. MEF Skog, OKAB og Skogkurs har på rekordtid satt opp et opplæringstilbud for å utnytte en stille tid.

Genetisk verdifull ulv har fått revir og partner

23. april 2020
I november 2019 vart ein genetisk verdifull ulv flytta frå Engerdal til Kongsvinger. Det blei gjort av omsyn til den samiske reindrifta og fordi ulven kan gje eit viktig genetisk bidrag i den sterkt innavla skandinaviske ulvebestanden. Ulven har no fått ein partner og ser ut til å ha etablert revir i ulvesona.

Stora Enso slo forventningene, men kutter ut guiding

21. april 2020
Driften i første kvartal var bedre enn ventet. Men Norske Skog-konkurrenten dropper å gi guiding.

Fastsettelse av ny tilskuddsordning for å sikre planting av skogplanter våren 2020

16. april 2020
Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt en midlertidig forskrift om tilskudd for planting av skogplanter våren 2020. Tilskuddsordningen skal bidra til å sikre planting av skogplanter ved å kompensere for kostnadsøkninger som følge av Covid-19-restriksjoner.

Storbrann på Brandval sag

14. april 2020
Andre påskedag ble Brandval sag like nord for Kongsvinger rammet av en storbrann.

Norske Skog har kuttet enda mer i produksjonen som følge av korona

14. april 2020
Produksjonen på to papirmaskiner på Saugbrugs i Halden er stoppet, mens Tasman-fabrikken i New Zealand er stoppet helt opp.

Norsk skognæring hardt rammet av pandemien

26. mars 2020
Næringen frykter store konsekvenser for drift og lønnsomhet.

Formidling av arbeidskraft i jord- og skogbruket

19. mars 2020
Det er stor mangel på arbeidskraft i landbruket, spesielt er det nå stort behov i grøntsektoren. Vi vet lite om hvilket arbeidskraftbehov som ligger foran oss i grøntsektoren og i husdyrproduksjonen. Vi oppfordrer nå både de som mangler arbeidskraft og de som kan ta seg en jobb i landbruket om å bruke de kanaler som finnes.

Landbrukets bidrag i bioøkonomien og sirkulær økonomi

9. mars 2020
Landbruks- og matdepartementet, Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge inviterte til et innspillseminar om landbrukets bidrag i bioøkonomien og sirkulær økonomi. Her kan du laste ned presentasjoner og videoklipp fra konferansen.

Vi planter for lite gran

9. mars 2020
Gran er det viktigste treslaget for skogbruket.Et aktivt skogbruk og riktig planting av gran er positivt, mener Didrik Fasmer. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Modernisering av viltloven

5. mars 2020
Regjeringen har nylig bestemt at det skal settes i gang et lovarbeid med mål om å gjennomgå og modernisere viltloven. Loven er nærmere 40 år gammel og det er behov for bedre samordning med annet regelverk og klargjøring av nye utfordringer på området. Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet skal i fellesskap følge opp lovarbeidet.

Klimakrisen skal vekke norsk treindustri fra dvalen.

3. mars 2020
Hele 37 prosent av Norges areal er dekket av skog, men likevel har nyere treindustri vært et labert kapittel – med dalende sysselsetting og andel av BNP.

Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til landbruks- og matministeren

2. mars 2020
Ole André Myhrvold (Sp): Det er sagt at Landbruks- og matdepartementet ikke har tatt stilling til om det skal settes i gang et lovarbeid på dette området, kan statsråden avkrefte eller bekrefte dette, og kan statsråden anslå når man eventuelt kan forvente at dette settes i gang?

Lei av einsidig klimadebatt

26. februar 2020
Landbruks- og matministeren Olaug Bollestad vil ha meir fokus på skogbruk istadenfor raudt kjøtt.

Bollestad: Vi må satse mer på tre

26. februar 2020
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad er luta lei den ensidige klimadebatten om rødt kjøtt. Hun mener at vi må snakke mindre om kjøttskam, og mer om skog som klimatiltak.

Skogvernmålet innen rekkevidde

25. februar 2020
aktueltNorge er halvveis til det politiske målet om å verne ti prosent av skogen vår. Framover må vi være bevisst hva slags skog vi verner, for å sikre at alle skogtyper er med.

Skogvern i Sør-Norge prioriteres framover

25. februar 2020
Skogarealer i lavlandet i Sør-Norge prioriteres for vern, for å sikre at skogvernet er representativt for den norske skogsnaturen.

Starter prøveprosjekt for 74 tonn tømmertransport

24. februar 2020
Myndighetene, skog- og trenæringen skal nå samarbeide om et prøveprosjekt med tømmertransport opp mot 74 tonn i deler av Hedmark.

– Å bruke skogen mer er et av de beste klimatiltakene vi kan gjøre!

20. februar 2020
Olaug Bollestad var ikke fornøyd med bare å få prøve å bære saga, og ga seg ikke før hun fikk hjelp til å starte den og prøve sagbladet.

Lei av kjøttskam: – Vi kan ikke spise gress

19. februar 2020
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) med brannfakkel i klimadebatten: Skog viktigere enn nei til rødt kjøtt

Skogen og landbruket kan løse klimakrisen

19. februar 2020
Fotosyntesen og skogbruket kan løse klodens klimakrise. Ved å nyttegjøre uutnyttet biomasse i skogbruket og halm etc. i landbruket kan store mengder karbon fanges og lagres sikkert for ettertiden.

Med skog på tanken

18. februar 2020
STJØRDAL/STEINKJER: Bruk av skogsvirke til produksjon av biodiesel kan være nærmere en realitet enn tidligere antatt. Skepsis til bruk av biodiesel i forhold til driftssikkerhet er nærmest borte etter at resultatene fra prosjektet «Ren biodiesel i norsk landbruk» ble lagt fram før jul. Tilgang til andre generasjons biodiesel, og tiltak for å få prisen ned på samme nivå som fossilt, er avgjørende for hvor raskt landbruket blir fossilfritt.

Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til klima- og miljøministeren

14. februar 2020
Une Bastholm (MDG): Arbeiderpartiet har fremmet et representantforslag om å endre naturmangfoldlovens § 18. Vil Norge, hvis forslaget blir vedtatt, bli nødt til å trekke seg fra Bernkonvensjonen?

Äganderätten och skogens roll i samhället genom historien

14. februar 2020
Går vi från mångbruk till mångbruk av skogen? Anna Sténs berättar att den produktionsinriktade synen på skogen egentligen kom först under 1950-talet. I takt med att anspråken på skogen ökar kanske vi nu mer går tillbaka till ett mångbruk igen. Foto: Hilla Aspman

Bio4Fuels – nasjonalt krafttak for bærekraftig biodrivstoff

14. februar 2020
Ambisjonen til FME Bio4Fuels er å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren ved å realisere bærekraftig og økonomisk produksjon av biodrivstoff. Biomasse, spesielt rester fra skog og landbruksavfall, er en fornybar ressurs som har stort potensiale for å erstatte bruk av fossile ressurser i transportsektor, sammen med andre fornybar energi løsninger.

Et aktivt skogbruk binder mer karbon

9. februar 2020
Selv om skogbruk ikke er i kvotepliktig sektor, fikk næringen stor omtale i Klimakur 2030. Det viser klimapotensialet i skogen, der verdiskaping og karbonbinding henger tett sammen.

Ulvekrig på Stortinget

7. februar 2020
Frps utmarsj av regjeringen har utløst en åpen strid om forvaltningen av ulv og rovvilt på Stortinget. Striden kan ende med at flertallet vedtar lovendringer som gjør det enklere å felle ulv.

Frp skyter ned Sps ulveforslag, vurderer lovendring i stedet

7. februar 2020
Regjeringen anker dommen om lisensfelling av ulv til Høyesterett. Dersom anken ikke vinner fram, vil Fremskrittspartiet foreslå å endre loven.

Ønsker å stoppe villsvin på grensa

7. februar 2020
UØNSKET: Villsvin er uønsket i norsk natur, og ettersom det er i ferd med å etablere seg små grupper flere steder langs svenskegrensa må jord- og skogbrukerne ha en bevissthet rundt dette. Villsvinet på bildet ble skutt i 2012 på Slettås i Trysil. FOTO: Geir Brenden

Arbeiderpartiet vil gjøre det lettere å skyte ulv

6. februar 2020
Arbeiderpartiet vil foreslå en lovendring som senker terskelen for å felle ulv. Useriøst og ren populisme, mener både SV og Venstre.

Klima- og miljødepartementet ankar dommen i saka om lisensfelling av ulv

6. februar 2020
Borgarting lagmannsrett har kome til at to vedtak frå 2017 om felling av ulvane i revira Julussa og Osdalen er ugyldige. Staten, ved Klima- og miljødepartementet, har bestemt seg for å anke dommen til Høgsterett.

Nye forskningsprosjekter til nytte for skog- og trenæringen

4. februar 2020
Nå skal det forskes mer på norsk skog- og trenæring. Forskningsprosjektene skal gi ny og bedre kunnskap for å styrke skogens rolle i klimaarbeidet, og om bruk av skogråstoff for grønn omstilling.

Arbeiderpartiet glemmer egne vedtak

2. februar 2020
Det er kritikkverdig å reise prinsipiell motstand mot vedtak man selv står bak.

Fagsamling om skogvern

2. februar 2020
Miljødirektoratet inviterer til fagsamling for å markere at vi nå har vernet 5 prosent av skogen og er halvvegs til målet om 10 prosent skogvern.

Oppsummering av debatten om våpenlovgivning på Skyttermessen 2020

1. februar 2020
Representanter fra Norges Skytterforbund, Det frivillige Skyttervesen, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Danske Skytteunion og Justiskomitéen informerte og tok i mot spørsmål om våpenlovgivningen på Gardermoen i dag i forbindelse med Skyttermessen 2020.

Seminar mot framvekst av villsvin i Hedmark

1. februar 2020
Bli med på seminar om tiltaksplan mot villsvin på Bøndernes Hus på Brandval i Kongsvinger kl 18-21 torsdag 6. februar! Møtet er viktig for best mulig samordning av uttak av villsvin, slik at bestanden holdes nede. Vi ønsker IKKE ytterligere framvekst av villsvin i Hedmark!

Aftenposten, Kort sagt, torsdag 23. januar

23. januar 2020
Nasjonalpark i Østmarka og friluftsliv.Statsministeren og psykisk helse. Svartmaling av håndverksbransjene. Antipsykotika og levealder. Høvik og ny E 18. Dette er dagens kortinnlegg.

Svar på skriftlig spørsmål om oversikt over kjøpere av skogområder

23. januar 2020
Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (A) om en totaloversikt over hvem som er kjøperne av våre felles skogområder fra 2014 til dags dato, der kjøperne bor andre steder enn der skogen er.

Demonstrerte mot regjeringens rovdyrpolitikk

23. januar 2020
Tilreisende fra store deler av Østlandet var møtt opp for å demonstrere mot regjeringens rovdyrpolitkk. Naturvernforbundet mener markeringen er konfliktdrivende.

Rekordår i skogbruket

23. januar 2020
Skogeierne i Norge solgte over 11 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2019, viser tall fra Landbruksdirektoratet. Det er over to prosent mer enn i 2018, og i siste 10-års periode har volumet økt år for år. Tømmeret har en bruttoverdi på over 4,8 milliarder kroner for skogeierne.

Ny avvirkningsrekord tross prisfall

21. januar 2020
Kilde: Statistisk sentralbyrå (1970/71-2003) og Landbruksdirektoratet (2004-2019)

Nytt nettbasert arealbarometer fra NIBIO

20. januar 2020
Statistikk om arealressursane i landets kommunar og fylke er samla i Arealbarometeret som no er klart på nibio.no. Her finst oversikt over ressursane som utgjer produksjonsgrunnlaget for jord- og skogbruk i Noreg. Arealbarometeret viser og dagens bruk av jordbruksareala, og kor mykje som er i bruk til ulike produksjonar.

– Bra for Moelven – og for skogeierne

18. januar 2020
TO HATTER: Olav Veum mener det ikke er noen motsetning mellom å være styreleder i Skogeierforbundet og å ivareta AT Skogs interesser på en best mulig måte.

Fylkesnytt fra Innlandet 1/2020

15. januar 2020
Fylkesmannen i Innlandet er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om stor aktivitet i Innlandsskogbruket viktig for et grønt skifte.

Stortinget – Møte tirsdag den 14. januar 2020

15. januar 2020
FormaliaSak nr. 1 [10:03:01]Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg av setteombudsmann for Stortingets ombudsmann for forvaltningen ( Innst. 138 S (2019–2020) )

FN har utpekt år 2020 til Internasjonalt plantehelseår

14. januar 2020
Opptil 40 prosent av verdens avlinger til mat og fôr kan gå tapt på grunn av skadegjørere på planter. Å ha en god plantehelse er en forutsetning for den globale matsikkerheten. FN utpeker derfor 2020 til det internasjonale plantehelseåret.

Innlegg: Har aldri betalt mer formuesskatt

14. januar 2020
DN gir et spark til regjeringen i en leder 7. januar ved å peke på at Bø i Vesterålen klarer det regjeringen ikke klarer, nemlig å redusere formuesskatten på investeringer i næringslivet. I et svarinnlegg 9. januar viser finansminister Siv Jensen til at regjeringen har redusert formuesskatten fra 1,1 til 0,85 prosent, økt bunnfradraget og gitt en rabatt på 25 prosent på aksjer og driftsmidler (arbeidende kapital), til sammen syv milliarder kroner i lettelse for 2013–2018. Men ikke i år. Norske eiere har aldri betalt mer formuesskatt enn nå.

Er det en god idé med nasjonalpark i Østmarka? Skiforeningen tviler. | Erik Eide

13. januar 2020
Formålet med nasjonalparker er å verne naturen. Det kan gå ut over friluftslivet.

– Tiden er inne for å utarbeide nye planer

13. januar 2020
Nå skal det legges nye planer for å drifte skogen best mulig.

PEFC-certifierad tänker till före

9. januar 2020
Drygt 47 000 av landets skogsägare och över 3 300 skogsentreprenörer är idag PEFC-certifierade.

Wallenstad ny markedsdirektør i Moelven Timber

9. januar 2020
Fredrik Wallenstad er ansatt som ny markedsdirektør i Moelven Timber.

DN-feil om formuesskatt

9. januar 2020
Av: Finansminister Siv Jensen (Innlegg i Dagens næringsliv 9. januar 2020)

Kampen om Moelven-kontrollen: Glommen tar styringa

3. januar 2020
Styret i Glommen Mjøsen Skog har besluttet å benytte forkjøpsretten på Moelven-aksjene som Eidsiva har solgt. Skogandelslaget blar opp rundt 220 millioner kroner og sikrer med det kontrollen over industrigiganten.

Glommen Mjøsen tar kontroll over Moelven. Prisen kan bli alt fra 300 mill. til 1,2 milliarder

3. januar 2020
Styret Glommen Mjøsen Skog SA har rustet seg til storhandel. De benytter forkjøpsretten og blir største majoritetseier i Moelven Industrier.

Skogbrukstall fra SSB

2. januar 2020
Mye av Norge er dekket av skog. Men hvor mye skog har vi, hvor mye vokser den og hvor mye hogst er det hvert år? Dette og andre tall om skogbruket finner du her.

Pass på formueskatten!

2. januar 2020
Vår særnorske formuesskatt fastsettes ved årsskiftet. Da er det viktig at grunnlaget ikke er kunstig høyt. Det er også kommet nye regler med virkning fra og med 2019.

Kjøpte Staur gård av staten – nå kan han få millionrabatt

2. januar 2020
Landbruksdepartementets salg av ærverdige Staur gård i Stange til Oslo-advokaten Ola Haugen kan være i strid med konsesjonsloven. Nå kan kommunen vedta millioner i priskutt.

Vedtak i klagesak om lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen

31. desember 2019
Klima- og miljødepartementet har behandlet rovviltnemndenes vedtak om å felle tre ulveflokker innenfor ulvesonen. Departementet stadfester vedtaket om lisensfelling av Letjennareviret. Vedtaket om lisensfelling av ulvene i Mangenreviret eller Rømskogreviret godkjennes ikke.

Kort sagt, tirsdag 24. desember, Østmarka

30. desember 2019
Skogvern. Dette er dagens kortinnlegg.

Moelven gir en halv million kroner til Redd Barna

19. desember 2019
Moelven dropper også i år julegave til de ansatte. I stedet gir de 500.000 kroner til Redd Barna.

Fylkesnytt fra Oslo og Viken 4/2019

18. desember 2019
Fylkesmannen i Oslo og Viken er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om en felles handlingsplan for skogbruk i Oslo og Viken.

Nytt selskap med kontroll over Moelven

18. desember 2019
Eidsiva har solgt 23, 8 prosent av Moelven til nyetablerte Skog AS, som eies av Viken Skog, AT Skog og Felleskjøpet Agri. Glommen Mjøsen Skog har forkjøpsrett og vil vurdere å bruke den.

501 vil ha taksert granskog, men flere ser ikke skogen for bare trær…

13. desember 2019
Allskog har fått oppdraget med å lage ny skogbruksplan for 501 skogeiere i Averøy, Eide, Gjemnes og Kristiansund, og starter arbeidet over nyttår. Eierne av om lag 60 prosent av all plantet granskog i de fire kommunene er med.

Svar på skriftlig spørsmål om det vedtatte bestandsmålet

11. desember 2019
Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (A) om det demokratisk vedtatte bestandsmålet, som nok en gang forhindres.

De viktigste utspillene fra Zerokonferansen 2019

11. desember 2019
Over 1000 mennesker, 150 foredrag og en bråte med klimaløsninger. Her har vi samlet de viktigste utspillene fra årets Zerokonferanse.

La arveavgiften ligge

11. desember 2019
Nå har en arbeidsgruppe i Venstre, ledet av Unge Venstre-leder Sondre Hansmark, sett på Venstres bolig- og finanspolitikk. Utvalget foreslår at Venstre skal gå inn for å innføre en arveavgift med en mer rettferdig innretning enn den hadde tidligere. Det skal blant annet ikke være «vanskelig å overføre en familiebedrift mellom generasjoner».

Utvider jakttiden for å stoppe skrantesyke

9. desember 2019
Fra nyttår utvides jaktperioden på elg og hjort i 15 kommuner. Målet er å stoppe spredning av skrantesyke.

Nasjonalpark i Østmarka sikrer naturen for framtiden

9. desember 2019
Vi trenger mer natur, både for å ta vare på livsgrunnlaget vårt og for å løse klimakrisa. En ny nasjonalpark i Østmarka sikrer at vi tar vare på den unike naturen som finnes i noen av landets tettest befolkede kommuner på Østlandet.

Vernar 28 viktige skogområde

6. desember 2019
Regjeringa vernar 28 nye skogområde som naturreservat. Mange truga arter lever i områda. Regjeringa er snart halvvegs i målet om vern av 10 prosent av skogarealet.

Miljødirektoratet utvider jakttid for elg og hjort

6. desember 2019
Jakttida for elg og hjort utvides i 15 kommuner i og rundt Nordfjella villreinområde de kommende to årene. Målet er å redusere tettheten av hjortevilt, for å hindre smitte av skrantesjuke.

Stor etterspørsel etter bygg i tre: – Markedet eksploderer

6. desember 2019
Neste år vil Vestfold og Telemark fylkeskommune bygge alle nye bygg i tre. I årene fremover kan vi se flere slike bygg i Norge.

– Håper dommen blir stående

5. desember 2019
Mandag startet ankesaken i Borgarting lagmannsrett. WWF Verdens naturfond gikk i 2017 til søksmål mot Klima- og miljødepartementet med påstand om at departementets uttak av 12 streifulv og flokkene Julussa og Osdalen, begge utenfor ulvesona, var ulovlig og i strid med naturmangfoldloven, Grunnloven og Bernkonvensjonen. Saken ble behandlet av tingretten i 2018, hvor staten fikk medhold

Nytt stort næringsbygg med trematerialer åpnet

4. desember 2019
Arkitektene i Helen & Hard og SAAHA har tegnet bygget, og fasaden består nesten utelukkende i glass, mens interiøret i stor grad er preget av tre.

Vil teste ut ulike jaktformer på villsvin i Rakkestad

4. desember 2019
Flere millioner kroner er satt av for å bekjempe villsvinene. Metodene som skal brukes blir først testet ut i Rakkestad.

NiN-systemet er feil adresse for kritikken

4. desember 2019
Skogeierforbundet mener at systemet «Natur i Norge» (NiN) er feil adresse for kritikk av Miljødirektoratets nye naturtypekartlegging.

Ny markedsdirektør i Moelven Timber

2. desember 2019
Fredrik Wallenstad er ansatt som ny markedsdirektør i Moelven Timber. Han startet i jobben 1. desember.

Jegerne frustrerte over stans i ulvejakta

2. desember 2019
Nok en gang stanser miljøforvaltningen lisensfellingen av ulv i store områder, bare timer før jakta skal starte. NJFF mener det legges kjelker i veien for en effektiv ulveforvaltning i tråd med Stortingets intensjoner.

Studenter hedret med pengepriser

29. november 2019
– Dette var overraskende. Kullet vårt holdt et høyt nivå, sa en glad Svein Harald Skjerstad som sikret seg prisen beste masteroppgave og 100 000 kroner da da Velg Skog hedret årets beste skogstudenter.

Stipenddryss til skogfagstudenter

28. november 2019
Landbruks- og matminister Oalug Bollestad delte ut til sammen 225.000 kroner i stipend til fem skogfagstudenter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Høgskolen i Innlandet (INN – Evenstad).

Enighet om minst mulig villsvin

28. november 2019
Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold og Norges Bondelag rettet fokus mot en grunneierbasert tiltaksplan for kontroll av villsvin i Norge.

Kort sagt, lørdag 23. november

25. november 2019
Nasjonalpark i Østmarka. Dette er dagens kortinnlegg.

Beste kongleår i nyere tid: Har samlet frø til 500 millioner skogstrær

18. november 2019
2019 er det aller beste kongleåret i nyere tid. Denne høsten er det sanket inn rundt 120 tonn kongler – som kan gi over 500 millioner skogplanter. – Et viktig bidrag i klimakampen, sier fagfolk.

Regjeringen dropper nasjonal rammeplan for vindkraft

17. oktober 2019
Etter massiv kritikk fra kommunene, velger regjeringen nå å skrote NVEs forslag om nasjonal ramme for vindkraft på land.Saken oppdateres.

Pengene til tømmerkaier i 2019 er fordelt

8. oktober 2019
Landbruksdirektoratet har gitt 53,3 mill. kroner i støtte til bygging av tømmerkaier i 2019. De nye kaiprosjektene ligger i Nordland og på Vestlandet.

Kontroll av skogplantefelt ved hjelp av drone

4. oktober 2019
Den siste rapporten til FNs klimapanel trekker fram skogens betydning for klimaet. I Norge har man satt fokus på å plante riktig og tett, både av hensyn til klima og skogøkonomi. Det gis tilskudd til tettere planting, og lovverket sier at skogeieren skal gjennomføre tiltak som sikrer tilfredsstillende foryngelse senest tre år etter hogst. Da blir det også utført en landsdekkende kontroll av foryngelsen på et utvalg felt.

Høring – Forslag til forskrift om regionale tilskudd til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket

23. september 2019
Høring - forslag til forskrift om regionale tilskudd til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket. Forskriften er hjemlet i §§ 3 og 18 i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova).

Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til landbruks- og matministeren

26. august 2019
Arne Nævra (SV): I skogmeldingen fastslo regjeringen at gammelskogen skal kartlegges og Stortinget la enstemming vekt på at kartene skal være offentlig tilgjengelig, og at NINA skulle trekkes inn i arbeidet. Det haster med å få på plass et nasjonalt kart, da vi har årlig hogstrekord i Norge. Så vidt vi har forstått pågår det et liknende prosjekt i regi av LMD/NIBIO.Vil statsråden i så fall medvirke til at disse miljøene samarbeider, og vil kartene offentliggjøres i Naturbase, eventuelt når?

Myten om nullskattyterne

26. august 2019
Det strider mot økonomiske realiteter å begrunne formuesskatten med «nullskattyterne».

FSC i Norge: Nasjonal standard på høring

23. april 2019
En skogeier som vil bytte fra PEFC- sertifkat til FSC må påregne mer administrasjon, advarer skogsjef i Norskog, Erling Bergsaker: – Du må ha mer system i rapportering på eiendomsnivå. Det fordrer en litt mer aktiv eier. En skogbruksplan ivaretar ikke dette fullt og helt, sier han. Foto: Norskog

Villedende markedsføring fra Glommen Skog

29. mars 2019
Viken Skog er opptatt av at skogeierne skal få god og korrekt informasjon om priser og leveringsvilkår, og har derfor reagert på den senere tids markedsføring fra Glommen Skog og Mjøsen Skog, som begge blant annet hevdet at de hadde best tømmerpris. Begge har nå innrømmet at dette var villedende markedsføring og at de har brutt markedsføringsloven. Glommen Skog fortsetter imidlertid å spre prisinformasjon til skogeierne som ikke er etterprøvbar av andre enn dem selv.

Nå har Elverum fått nok et milliardselskap

27. mars 2019
2018 ble et rekordår for 20-årsjubilanten Nortømmer AS, som nå er Elverums andre milliardselskap.

Södra sänker timmerpriserna

21. januar 2019
Som en följd av en avmattning i konjunkturen och ett stort utbud av virke så sänker Södra nu sina timmerpriser för både tall och gran i en så kallad marknadsanpassning. Samtidigt höjs priset på energived.

1 milliard i økt verdiskaping av jakt og viltkjøtt

18. januar 2019
Norsk institutt for naturforskning anslår at det i løpet av 10 år vil være mulig å øke omsetningen fra småviltjakt og hjorteviltjakt med 1 milliard kroner.

#Motkultur Økonomi er viktig, også i skogbruket

17. januar 2019
Nationen har en ny spalte som kalles «Motkultur». I mandagens utgave skriver en av spaltistene, Marianne Dolpen om skogbrukets rolle for klimaet.

#Motkultur Allemannsrett på bærtur

3. januar 2019
I Norge kan vi gå hvor vi vil - nesten. Det betyr ikke at retten til gratis preppet skiløype bør grunnlovfestes.

Niels Petter Wright blir ny Norske Skog-sjef

23. november 2018
Etter et turbulent år har styret i Norske Skog besluttet å ansette avtroppende Elopak-sjef Niels Petter Wright som ny konsernsjef....

Bli med på seminar om villsvin!

2. oktober 2018
Villsvin er i ferd med å etablere seg i Norge selv om det er en uønsket art i vår fauna. Tiltak rettet mot villsvin vil bli diskutert når Hedmark Bondelag og NJFF Hedmark arrangerer villsvinseminar 23. oktober på Skaslien Gjestgiveri i Grue. Påmelding er i gang - meld på her og nå!

Formueskatten – er det skattesatsen som er problemet?

2. oktober 2018
Neste mandag, 8. oktober, legges regjeringspartiene frem statsbudsjettet. I forbindelse med dette kommer det ofte alternative budsjetter fra de øvrige partiene. Og der ønsker mange å øke formueskatten.

Norskog og Bondelaget fornøyd – men krever uttak også i ulvesonen

28. september 2018
Norges Bondelag og Norskog forlanger at Klima- og miljøministeren Ola Elvestuen (V) også tillater felling av ulv innenfor ulvesonen.

Investinor investerer endelig igjen – denne gangen i Termowood

8. mars 2018
Etter Investinor fikk 500 millioner kroner øremerket skogbransjen etter Toftenedleggelsen i 2013, er det bare Kebony som «har holdt mål» som investeringsobjekt. Men nå satses det også på selskapet Termowood, om enn med beskjedne 11 millioner kroner.

Ulvevennen Ola Elvestuen må forsvare ulvejakt i retten

17. januar 2018
Siden Venstre startet regjeringsforhandlingene med Høyre og Frp, er to hele ulveflokker skutt i ulvesonen. Nå må han forsvare et jaktvedtak han mener kan være lovstridig.

Näringsministern hyllar skogsindustrin

29. november 2017
Papper & Massa Närings- och innovationsminister Mikael Damberg invigde, tillsammans med statssekreterare Elisabeth Backteman samt Eva Färnstrand, styrelseordförande, och P-O Wedin, vd på Sveaskog AB, konferensen BIOBASE som startade i Piteå under onsdagen.

Dødssmitte funnet i to nye rein – hele stammen ender som betong eller biodiesel

29. november 2017
De aller fleste dyrene kunne blitt delikatesser. Jaktlederen forklarer hvorfor det ikke blir sånn.

Rovviltforvaltning uten bakkekontakt

28. november 2017
Forvaltningen av det todelte rovdyrforliket er en skam for et beiteland som Norge. Presset på sauebesetninger i Nord-Trøndelag er uforbeholdent hardt, og vi troner stadig øverst på tapsstatistikken. Hvor skal dette ende?

WWF, ulv, staten og Kongen

24. november 2017
President: Kong Harald var president i WWF Norge i 20 år.Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Maskinskatten er et hinder for nye arbeidsplasser

22. november 2017
Det er helt avgjørende at regjeringens forslag om å avvikle maskinskatten blir vedtatt i statsbudsjettet.

SKOGFORUM om eiendomsrett på Litteraturhuset i Oslo

9. september 2017
Hvem har rett til å bruke arealene? Litteraturhuset, Oslo, torsdag 28.september kl. 14.30 -17.00

Dette mener FrP om skogbruk

8. september 2017
Over en tredjedel av fastlandet i Norge er dekket av skog, og har i alle tider vært en viktig ressurs for landet vårt. Gjennom tidene har vi lært oss å utnytte skogen på mange måter, og både sagbruk og trelasthandel har gitt nasjonen stor økonomisk gevinst.

Dette mener Venstre om skogbruk

7. september 2017
Det offentlige skal spille på lag med skogbruksnæringen for å legge til rette for enkel transport av tømmer og utvikling av nye produkter. Skognæringen spiller en sentral rolle når Norge nå går over til miljøvennlige løsninger.

Verdikjeden Skog og Tre advarer mot EU-forslag

6. september 2017
Treindustrien, Treforedlingsindustriens Bransjeforening, Maskinentreprenørenes forbund, Fellesforbundet, Norges Skogeierforbund, NORSKOG, og NoBio utgjør samarbeidet "Verdikjeden Skog og Tre". Hensikten er å bidra til å styrke innovasjonskraft og produktivitet i verdikjeden og sikre næringen konkurransedyktige rammevilkår.

Dette mener Arbeiderpartiet om skogbruk

13. juli 2017
Vi må satse på å foredle mer i Norge. Vi vil blant annet legge til rette for bærekraftig biodrivstoffproduksjon og andre muligheter i bioøkonomien, forskning og utvikling, pilot- og demonstrasjonsanlegg, infrastruktur og kapitalvirkemidler som Investinor.

Høring – Natur for livet

8. april 2016
NORSKOGS syn på Meld. St. 14 (2015-2016) "Natur for livet" : Grunnpilaren i norsk naturforvaltning ligger i en god og balansert avveining mellom bruk og vern. I verneområdene får bevaringshensynene komme foran alle andre hensyn. Utenfor verneområdene skal det drives en bærekraftig bruk av naturen.

Styrk den private eiendomsretten!

17. mars 2016
Erstatningen grunneiere får når eiendom blir ekspropriert, er for liten, skriver Arne Rørå i denne kronikken på trykk i Nationen i dag.

Mener hjorteviltforvaltningen truer artsmangfoldet

16. mars 2016
Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet mener dagens hjorteviltforvaltning truer artsmangfoldet i Norge. Dette kom frem under et foredrag under årets Hjorteviltseminar. Her kan du lese hvorfor han mener dette.

NORSKOG ber Høyre avklare sitt forhold til eiendomsretten

15. februar 2016
Myndighetenes forhold til eiendomsretten er i ferd med å bli et problem. Enkeltpersoner og organisasjoner utfordrer eiendomsretten, men det er først og fremst Staten, under regjeringens ledelse, som gjør dette mulig.

Flertallet vil lempe på priskontrollen

3. februar 2016
Regjeringen og samarbeidspartiene, KrF og Venstre, synes nå å være enige om endringer i konsesjonsloven. Forholdet til skogen er spesielt omhandlet, og slik det ligger an nå så vil rene skogeiendommer bli fritatt for priskontroll.– Dette har vært en fanesak som NORSKOG alene har måttet trekke mot-hårs igjennom systemet, sier en fornøyd Gaute Nøkleholm. Han mener skogeiendommer med et uvesentlig jordareal også bør fritas.

NORSKOGs innspill til budsjettforhandlingene – Statsbudsjettet for 2017

1. februar 2016
NORSKOG sendte før helgen inn våre innspill til finanskomiteen vedr. statsbudsjettet for 2017. I budsjettforhandlingene for 2017 er etter vårt syn særlig følgende punkter viktige:

Støtter NORSKOG-utspill om dødsbo.

20. januar 2016
NORSKOG har siden 2007 frontet problemstillingen med det høye antallet dødsbo i landbruket overfor myndighetene. Det har av naturlige årsaker ikke vært politisk fokus på saken, siden saken ligger til behandling i justisdepartementet og tidligst vil være sluttført i 2017, noe NORSKOG har fått bekreftet senest i år. Det er allikevel både nyttig og gledelig at NSF nå tydelig tilkjennegir sin støtte til initiativet.

Forvirrende informasjon omkring konsesjonsloven

8. januar 2016
I en rekke intervjuer uttrykker Norges Skogeierforbund at de ønsker å opprettholde konsesjonsloven. Begrunnelsen er en frykt for at en opphevelse av loven vil føre til en oppsplitting av eiendom. Norges Skogeierforbund ønsker heller å speilvende lovens prinsipp, slik at små eiendommer fritas for konsesjon, mens det fortsatt skal være konsesjonsplikt for større eiendommer.

Faktafeil om konsesjonsloven

5. januar 2016
Norges Skogeierforbund vil beholde konsesjonsloven for å hindre oppsplitting av eiendom. Et forhold som reguleres av jordloven... Istedenfor å skille mellom jord- og skogeiendom, slik Skog22 foreslo for prisregulering, vil NSF nå isteden sette skillet mellom store og små landbrukseiendommer i konsesjonssammenheng.

Kan bli skille mellom jord og skog i konsesjonsloven

2. januar 2016
- NORSKOG har lenge arbeidet for å fjerne konsesjonslovens begrensninger for skog og skogdominerte eiendommer og setter pris på den retning debatten om konsesjonsloven nå tar, sier Arne Rørå i en kronikk i Østlendingen 2. Nyttårsdag.

Stortingsmelding om naturmangfold lagt frem i dag

18. desember 2015
For skogbrukets del har den bombastiske kritikken av næringen stilnet noe, som følge av at miljøtilstanden i norsk skog beviselig er i positiv utvikling. Dette har allikevel ikke ført til noen direkte anerkjennelse av skogeiernes egen innsats, og fortsatt virker det som om offentlige tiltak er de eneste fungerende verktøy for miljøet.

Vil drøfte et skille mellom jord og skog i konsesjonsloven

15. desember 2015
Under Civitas møte om konsesjonsloven i Landbruket stilte Knut Storberget (Ap), Gunnar Gundersen (H), Terje Breivik (V) og Sylvi Listhaug (FrP). NORSKOG fikk honnør fra politikerpanelet for å vært viktig informant for skogen, og på spørsmål fra Arne Rørå (adm. dir. NORSKOG) ble det gitt klart til kjenne fra alle fire at de var villige til å drøfte et skille mellom jord og skog i konsesjonsloven.

Notat fra NORSKOG vedr. prisregulering i konsesjonsloven

5. november 2015
NORSKOG er svært positive til forslaget om å oppheve bestemmelsen om priskontrollen i konsesjonsloven. Denne endringen må sees i en større sammenheng når det gjelder skogeiendommer og verdikjeden skog og tre, og viser til nærmere redegjørelse under.

NORSKOGs innspill til Finanskomiteen

19. oktober 2015
Her kan du lese NORSKOGs innspill til Finanskomiteen vedr. statsbudsjettet 2016.

Hva berører skogbruket i statsbudsjettet 2016?

19. oktober 2015
Gevinstbeskatning ved salg av landbrukseiendom. Ved salg av «Alminnelig gårdsbruk og skogbruk» fra enkeltpersonforetak skal […]

Staten aksepterer 4% kalkulasjonsrente!

18. september 2015
Staten anker ikke dommen fra Nord-Østerdal Tingrett, som tilkjenner grunneier erstatning for verneområde beregnet med 4% kapitaliseringsrente. Selv om Høyesterett slo fast 4% rente til en trafikkskadd tidligere i år, har staten inntil nå holdt på 5%. Dette utgjør 25% forskjell i erstatningsbeløp. NORSKOG har arbeidet for endring av praksis i flere tiår, og er glad for endringen.

Hva gjør man når miljøvernet selv er en klimautfordring?

20. august 2015
Klimaendringer er den antatt fremste årsaken til endringer av artssammensetningen i Norge og verden, men til tross for dette er miljøvernet i Norge motstandere av aktivt arbeid for å bremse klimaendringene. Miljøvernminister Tine Sundtoft vil eksempelvis unngå bruk av norsk gran i klimaplantinger på Vestlandet. Dermed blir effekten av Stortingets vedtak om planting for klima svært begrenset.

Statsbudsjettet – skogbruket venter fortsatt på handling!

16. august 2015
Statsbudsjettet kan tolkes på to måter. Enten som en neglisjering av den situasjonen både oljenasjonen og skognæringen står i, eller som et signal om at et forestående løft er i gjære. NORSKOG velger å tro det siste.

Karbonavtrykket for bygget starter med materialene

18. mai 2015
NORSKOG ber Direktoratet for Byggkvalitet lage standarder for karbonavtrykket fra byggeindustrien der også byggematerialene er en del av regnestykket. Mange vil se bort fra dette og kun se på klimapåvirkningen fra det ferdige bygget. Helt feil, mener NORSKOG.

Klimaskog: Hvor mye karbon binder en byråkrat?

8. mai 2015
2012 inneholdt et såkalt oppfølgingspunkt som innebærer tilplanting av skog på nye arealer for å øke karbonbindingen. Det er allerede lagt ned et omfattende arbeid for å beslutte hvilke typer arealer som kan beplantes, etter avveininger mellom miljø og klima. Nå starter den treårige pilotfasen som skal avdekke hvilken effekt klimaplanting har.

Venstrelederen lover skognæringen drahjelp i konsesjonssaken!

29. april 2015
Under et åpent møte i tankesmia Civita i Oslo onsdag den 29. april uttrykte Trine Skei Grande at hun hadde gått til valg på «det grønne skiftet» og var oppmerksom på utfordringene som konsesjonsloven utløser i skognæringen. - Skogbruk er ikke som jordbruk og skogen trenger større enheter. Venstre er med på den omstillingen som trengs, sa Skei Grande, på spørsmål fra NORSKOG .

Seier i Høyesterett!

22. april 2015
Det har i dag blitt avsagt en prinsipielt viktig dom i Høyesterett. NORSKOG har vært økonomisk og faglig støttespiller også i denne saken, som gjelder forståelsen av tomtefesteloven § 15 ledd nr. 2. Avgjørelsen er gledelig for grunneiere og viktig for eiendomsretten.

Innspill vedrørende praktiseringen av Naturmangfoldloven

24. mars 2015
NORSKOG sendte forrige uke over innspill vedr. praktisereringen av Naturmangfoldloven til Klima- og miljødepartementet. Punktene kan du lese her.

Statsbudsjettet for 2016 – innspill til budsjettforhandlingene

3. mars 2015
NORSKOG har i dag sendt innspill til Finansdepartementet vedr. statsbudsjettet for 2016.

NORSKOG med løsning på «konsesjonsknuten»

23. januar 2015
Regjeringen møter motbør til forslaget om å oppheve konsesjonsloven. De profesjonelle skogeierne i Norge mener lovens innhold vil hindre den tverrpolitisk ønskede utviklingen av hele skogsektoren. NORSKOG lanserer derfor et forslag som vil ivareta næringens behov, selv om loven videreføres.

Brev til statsministeren om regnereglene for skog i en ny klimaavtale

23. januar 2015
NORSKOG har sammen med andre organisasjoner i verdikjeden skog og tre, sendt et brev til statsministeren og en rekke andre statsråder vedr. regnereglene for skog i en ny klimaavtale.

Lokalpolitikk på sitt aller verste

16. januar 2015
Høyres kommunestyregruppe i Bamble har gått imot regjeringens forslag om opphevelse av konsesjonsloven og boplikten.

Viktig høyesterettsdom for skogeiere avsagt i dag.

12. desember 2014
Dagens avgjørelse fra Høyesterett gir 25 prosent mer ved utmåling av erstatning ved bl.a. ekspropriasjon og innløsning av festetomter. NORSKOG har lenge arbeidet for å redusere kapitaliseringsrentefoten. Selv om også 4% er en for høy rentefot er NORSKOG fornøyd med at Høyesterett nå har tatt et skritt i riktig retning.

NORSKOGs innspill til Energi og Miljøkomiteen vedr. Statsbudsjettet

6. november 2014
NORSKOG forventer en dreining i klima- og miljøpolitikken med borgerlig regjering, med større fokus på næring, og med tilhørende miljøansvar for den som utøver næring. Et godt samspill mellom nærings- og miljøpolitikken er skognæringen helt avhengig av – her må det være en rimelig balanse.

Statsbudsjettet for 2015 – Innspill fra NORSKOG

16. august 2014
Fagre ord, men lite penger til en klimavennlig bransje. Les NORSKOGs innspill til statsbudsjettet 2015 her.

Miljøhensyn i skog virker etter hensikten

17. juni 2014
NORSKOG har i samarbeid med NINA forsket på relativ betydning av naturreservater, nøkkelbiotoper, livsløpstrær og kantsoner. Resultatene fra prosjektet kan du lese i en ny rapport som ble ferdigstilt i mai i år.

Frykter ikke karbon-bakrusen

26. mars 2014
«De Grønne», med Rasmus Hansson i spissen, mener landbruks- og matministeren tar feil når hun hevder intensivert bruk av skogressursene gagner klimaet. Hansson sier til Aftenposten at det tar 20 – 30 år før karbonutslippet etter hogst er kompensert av den nye skogen og at det er tiden fram til 2050 som er kritisk for karbonnivået. – Petro-holikere lar seg ikke skremme av bakrus, fastslår Gaute Nøkleholm i NORSKOG.

Skog må brukes for å ha klimaeffekt

21. januar 2014
Kunnskap er makt. Når det gjelder akkurat skog og klima gjør imidlertid bløff samme nytten.

Fornyelse av miljøpolitikken?

12. september 2013
Nå starter forhandlingene mellom de borgerlige partiene om en felles plattform. Vannprøven på den nye regjeringens annonserte satsing på grønt næringsliv blir blant annet forholdet til miljøarbeidet. Vil de klare å jage dinosaurene ut av miljøpolitikken og ta steget inn i den moderne og helhetstenkende bærekraft-generasjonen?

En demonstrasjon av kunnskapsløshet fra partiet Venstre

12. april 2013
Venstre samler nå kanonene til ildskur mot skogbruket. Klimautfordringenes innvirkning på artsmangfold har gått partiet hus forbi, noe som resulterer i et forslag om å stanse skogreising som klimatiltak. Som om det ikke var tilstrekkelig innsiktsløst, topper partiet oppvisningen av manglende faglig substans med å ville hindre bygging av skogsbilveier, drift i vanskelig terreng, utplanting av fremmede treslag og samtidig innføre meldeplikt. Her er bakgrunnen for forslagene fra Trine Skei Grande og Borhild Tenden:

Lokal forvaltning av motorferdsel er ønskelig!

13. mars 2013
NORSKOG har støttet et felles opprop om motorferdsel som har ført til at organisasjonen tillegges standpunkter som det ikke er grunnlag for. La det være helt klart at NORSKOG hele tiden har arbeidet for økt lokal forvaltning av motorferdsel, slik Høyre og FrP foreslår.