Rødt kort til statsråd Helgesen!

Den store politiske taperen denne våren er partiet Høyre, personifisert ved statsråd Helgesen. Han har i løpet av noen få uker dokumentert at partiet Høyre ikke er til å stole på, verken for Bygde-Norge eller for landets grunneiere. 

Først kom stortingsmeldingen Ulv i norsk natur, der alt som kunne tale i ulvens disfavør konsekvent var utelatt fra meldingen. Det er til og med sannsynlig at noe forskningsmateriale er holdt tilbake, og annet direkte misbrukt, for å pynte på framstillingene. Det hele endte med et knusende nederlag for både byråkratiet og statsråden i KMD. Allikevel er misnøyen over resultatet stor i de mest utsatte bygdene, noe som har skapt mistillit til både ministeren og Høyre.  

 

I etterkant av ulvesaken kom den skandaløse politiske hestehandelen om skogvern fra den samme ministeren. Tydeligere kan det ikke uttrykkes; Statsråd Helgesen bryr seg verken om faglige utredninger eller faglige råd, og partiledelsen i Høyre lar han ture fram slik at partiet snart har mistet all troverdighet som forsvarer av den private eiendomsrett som et bærende prinsipp. Gjennom misbruk av Naturmangfoldloven viser Høyre med dette vedtaket i prinsippet en total likegyldighet til om det er private eiere eller staten som skal forvalte skogen og utmarka i Norge.

 

Høyre synes å mene at det er greit om den private eiendomsretten avvikles bare staten har nok penger å betale med. Med dette synet som fundament er det bare å finne på vernehjemler som dekker hele landet. Det neste blir vel å rulle ut Markaloven og vern for friluftsformål over hele landet. På denne måten slipper man alt "maset" om faglig dokumentasjon. Jeg finner det fortsatt uforståelig at syv organisasjoner fra den skogbaserte verdikjeden har sendt brev til statsministeren og nærmest gitt uttrykk for å akseptere dette. Det kan trolig forårsake at statsministeren heller ikke forstår at hun risikerer å tape hele bygde-Høyre ved neste valg. I verste fall lar hun statsråd Helgesen fortsette helt fram til valget, slik at han får lyse opp som selveste bygdesvikeren gjennom hele valgkampen neste år.

 

Skogeierorganisasjonene sitter etter mitt syn med nøkkelen til statsrådens skjebne. Bakgrunnen for dette synet er at frivillig vern skal være tuftet på vern etter faglige kriterier. Noe annet vil føre skogbruket opp i en uholdbar situasjon. Vern er ikke greit selv om det er frivillig. Skogen skal brukes til produksjon av miljøriktige produkter og bidra til å løse klodens klimautfordringer. Det skjer beviselig gjennom aktivt bruk. I stedet har skogen nå blitt en arena for ufint politisk spill som ikke tjener til noe som helst, annet enn politisk selvtilfredshet. Frivillig vern har vært en suksess fram til statsråd Helgesen med flere nå har vist oss det frivillige vernets bakside. Denne politiske hestehandelen hadde ikke vært mulig uten frivillig vern. Hvis dette vedtaket hadde blitt gjort etter tradisjonell metode med ekspropriasjon hadde kanskje Stortinget allerede dagen etter vedtaket vært omringet av tømmerbiler som losset tømmer på Eidsvolds Plass, og hovedveiene blitt sperret av tømmerbiler med «motorstopp». En berettiget demonstrasjon overfor en regjering som har mistet helhetsforståelsen. Slik var nemlig stemningen mot vern før det frivillige vernet ble tatt i bruk.

 

Likevel gjør statsråd Helgesen den farlige manøveren å misbruke det frivillige vernet og bruker det i en ideologisk risikabel hestehandel om den private eiendomsretten. Skjer det en gang til, er skaden komplett og uopprettelig. Ikke bare for Helgesen og Høyre, men også for den fredstiden vi har hatt i skogvernsammenheng. 

 

Derfor mener jeg det frivillige vernet bør termineres inntil det igjen er enighet mellom partene om det faglige grunnlaget for vern. Herunder enighet om at privat eiendomsrett skal beskyttes mot denne formen for politiske overfall og at ufint politisk spill ikke hører hjemme på denne banen. Skogeierorganisasjonene bør frata statsråd Helgesen "nøkkelen" til 10 %-målet og dermed avslutte både hans politiske prosjekt og statsrådskarriere. Høyre og Statsminister Erna Solberg har fortjent bedre!

 

 

 

av Rolf Hatlinghus - Skogentusiast

Siste nyheter fra NORSKOG

NORSKOG på høring i Finanskomiteèn

[23.05.17]: Revidert Nasjonalbudsjett 2017 setter fingeren på oljenæringen, som det ømmeste punktet i norsk økonomi. Regjeringen erkjenner behovet for rask og lønnsom omstilling av konkurranseutsatt privat næringsliv. Arbeid, aktivitet og omstilling utpekes som ledestjernene for prosessen. Samtidig er landets store tilgang til naturressurser trukket frem, noe som er spesielt gledelig for oss i skognæringen. 

Les mer her »

Erstatning ved skogvern til deltagerlignede selskaper

[19.05.17]: Erstatning for skogvern til deltagerlignede selskaper er skattefritt som for enkeltpersonsforetak. I Statsbudsjettet for 2017 ble det også klart at det skal være skattefritt ved utdeling videre til deltagerne i disse selskapene.

Les mer her »

Styrkeprøven

[11.05.17]: I dag ble Revidert Nasjonalbudsjett lagt frem. Dette er ikke anledningen for de helt store omveltningene, men gir allikevel en pekepinn om hvor regjeringen ser behovet for å justere kursen.

Les mer her »

Nyheter

Fungerer den norske skurtømmermarknaden pa° ein samfunnsøkonomisk forsvarleg ma°te?

Dato: [26.05.17]

Kilde: norsk-skogbruk.no

 

Samfunnsøkonomane skil mellom fullkomen konkurranse eller fri konkurranse pa° den eine sida og ufullkomen konkurranse pa° den andre sida. Innan skogsektoren i Noreg er det heilt klart ein ufullkomen konkurranse i dag med fa° kjøparar og mange organiserte seljarar som har ga°tt inn i eit tett samarbeid salskartell.

Les mer på norsk-skogbruk.no »

– Ulvedebatten er en blåkopi av situasjonen i Lierne på 90-tallet

Dato: [26.05.17]

Kilde: aftenposten.no

På tyve år forsvant rundt 90 prosent av sauebrukene i Lierne kommune pga. rovdyr. Sauebonde Kjell Erik Himle mener likheten til ulvedebatten på Østlandet er slående.

Les mer på aftenposten.no »

Tufft för tall och ras för RASE

Dato: [25.05.17]

Kilde: atl.nu

Bedrövligt läge för tallen och små möjligheter för flera lövträd att klara sig. Det konstaterar Skogsstyrelsen efter årets viltbetesinventering i Götaland.

Les mer på atl.nu »

Biokull – et Columbi egg

Dato: [24.05.17]

Kilde: h-a.no

Miljø: Det er nødvendig med mer målrettet bruk av biologiske ressurser og kompetanse i klimapolitikken.

 

Les mer på h-a.no »

Eldre nyheter

Dato: [19.05.17]

Kilde: bygdanytt.no

Nyskapende tømmerhogst på Osterøy »

Dato: [19.05.17]

Kilde: skogen.se

Avkap gör timmer av massaved »

Dato: [18.05.17]

Kilde: atl.nu

Haveri för Billerud Korsnäs »

Dato: [18.05.17]

Kilde: næringspolitikk.no

FAST I TOMTEFESTE ? »

Dato: [18.05.17]

Kilde: fremtidensbygg.no

NORGES STØRSTE NÆRINGSBYGG I MASSIVTRE »

Dato: [16.05.17]

Kilde: nationen.no

Nedsalget bør fortsette »

Dato: [16.05.17]

Kilde: nearadio.no

Pålegg om å teste hjortevilt for skrantesjuke »

Dato: [15.05.17]

Kilde: http://trenytt.no

Manglende satsing på norsk treindustri »

Dato: [15.05.17]

Kilde: www.skogforsk.se

Sliter tyngre lastbilar mer på vägen? »