En stor dag for skogbruket

Dato: [21.01.17]

Kilde: mef.no

- Næringskomiteens tilrådning er svært positiv lesning for skogbruket. Og vi er ekstra glad for alle innspill fra MEF skog har fått gjennomslag, sier fagsjef skog Eva Skagestad.

Les mer på mef.no »

Nytt fra NORSKOG

 • En god dag for skogbruket!

  Dato: [21.01.17]

  Næringskomiteens merknader til Skogmeldingen er god og positiv lesing. NORSKOG vil rose komiteen for å ha lyttet til de innspill som har kommet fra næringen, og at meldingen med dette blir mer helhetlig og strategisk.

 • Skuffende redegjørelse av Klima- og miljøminister Helgesen om forvaltning av ulv for Stortinget

  Dato: [17.01.17]

  Det er svært oppsiktsvekkende at Helgesen ikke har snudd i denne saken, etter den massive kritikken vedtaket har fått, en kritikk støttet av samtlige organisasjoner i landbruket, partene i ulveforliket og alle fylkeslag i hans eget parti, sier NORSKOGs styreleder Anne Delphin.

 • Statsministeren om ulv i Spørretimen

  Dato: [11.01.17]

  NORSKOG var tilstede under dagens muntlige Spørretime i Stortinget, der Erna Solberg måtte svare på spørsmål fra en rekke representanter om Regjeringens oppfølging av ulveforliket og vedtaket om å stanse lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen.

 • Distrikts-Norge har gitt Helgesen marsjordre!

  Dato: [10.01.17]

  Under Høyres landskonferanse på Søndag ble det helt klart at et nær samlet Høyre ba statsministeren og klima og miljøministeren om  å iverksette oppfølging av Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv. Skal Høyre nå lande med bena først er avledningsmanøvere det siste de bør tenke på.    

 • NORSKOG møtte statssekretæren i KLD vedr ulv

  Dato: [09.01.17]

  Gaute Nøkleholm (ass. dir) og Anne G. Delphin (styreleder) møtte mandag statssekretær Lars Andreas Lunde i KLD. Lunde mener fortsatt at det annonserte merkeprosjektet skal gjennomføres. Lovavdelingen i Justisdepartementet blir samtidig bedt om å vurdere svensk Høyesteretts beslutning om å åpne for jakt, for å se om dette har overføringsverdi til Norge.

Skogavvirkning for salg, 4. kvartal 2016, foreløpige tall

Dato: [20.01.17]

Kilde: ssb.no

Litt lavere hogstkvantum

Det ble i alt hogd 2,4 millioner kubikkmeter tømmer i 4. kvartal 2016. Det er 1,7 prosent mindre enn i 4. kvartal 2015. Gjennomsnittlig tømmerpris gikk også ned med 1 krone i denne perioden.

Les mer på ssb.no »

Hans drönare värderar skogen

Dato: [20.01.17]

Kilde: skogen.se

KTH-studenten Håkan Carlsson har utvecklat drönare som kan inspektera skogsinnehav och avgöra dess värde. Tree Mapper kallas innovationen.

Les mer på skogen.se »

Ekspertmøte i Brussel om skog- og arealbruk

Dato: [20.01.17]

Kilde: regjeringen.no

Klima- og miljødepartementet og den norske EU-delegasjonen arrangerte i går et faglig og uformelt ekspertmøte om bokføring av opptak og utslipp i skog- og arealbrukssektoren. Møtet hadde 50 deltakere fra 19 EU-land, i tillegg til representanter fra Europakommisjonen.

Les mer på regjeringen.no »

Presenterte Veikart for treforedlingsindustrien

Dato: [20.01.17]

Kilde: norskindustri.no

Treforedlingsindustrien i Norge har utarbeidet et veikart som beskriver mulighetene i bransjen mot 2050, og gir anbefalinger for hvordan man kan nå visjonen om grønn vekst gjennom innovasjon og fornybare råvarer.

Les mer på norskindustri.no »

Næringskomiteen har gitt sine merknader til Skogmeldingen

Dato: [19.01.17]

Kilde: stortinget.no

Komiteen mener at skogen kan gi positive klimagevinster gjennom opptak av CO2 og binding av karbon gjennom trebruk, og at det ligger et stort potensial for verdiskaping i skog- og trenæringen. Komiteen er enig med SKOG22 i at skog- og trenæringen er en strategisk viktig næring for Norge som må videreutvikles gjennom langsiktig samspill mellom næringens aktører, forskningsinstitusjoner, myndigheter og andre sterke næringer i Norge.

Les mer på stortinget.no »

Norge lanserer nytt fond for å redde tropisk skog

Dato: [19.01.17]

Kilde: public.com

Regjeringen lanserer et nytt internasjonalt fond under toppmøtet til Verdens Økonomiske Forum i Davos. Fondet skal utløse kommersielle investeringer i avskogingsfritt landbruk i tropiske land, og bidra til å redde verdifull skog og torvmyr. Fondet skal nå en størrelse på 400 million dollar og forventes å utløse 1,6 milliarder dollar - om lag 14 milliarder kroner - i investeringer innen 2020.

Les mer på public.com »

Fortsatt svensk skogsexport efter Brexit

Dato: [19.01.17]

Kilde: atl.nu

Svensk skogsindustri kommer att fortsätta exportera till Storbritannien även efter Brexit. Men hur handelsavtalet ska se ut tar lång tid att förhandla fram, spår Skogsindustrierna.

Les mer på atl.nu »

Enighet kring forskningsagendan

Dato: [19.01.17]

Kilde: papernet.se


 

11. januari presenterades Skogsnäringens forskningsagenda i samband med en konferens där bland andra Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht deltog och där man enades om 23 forskningsområden för skogsnäringens och bioekonomins utveckling.

Les mer på papernet.se »

Frp vil snu ulvevedtak

Dato: [19.01.17]

Kilde: klassekampen.no

SKUDDHOLD: Fremskrittspartiet vil fremme forslag i Stortinget som kan føre til lisensjakt på ulv før snøen forsvinner. Det kan gi flertall mot miljøminister Vidar Helgesen.

Les mer på klassekampen.no »

Seminaret Hjortevilt 2017

Dato: [18.01.17]

Kilde: skogkurs.no

Landets viktigste arrangement for formidling av ny kunnskap og reflekterte holdninger om hjortevilt er nå klart. Skogkurs har også i år ansvaret for tilrettelegging og gjennomføring.

Vilt-faglig løft på Hamar 29. og 30. mars

 

Les mer på skogkurs.no »

Drone som redskap i skogen

Dato: [18.01.17]

Kilde: inn.no

Bilder fra drone gir verdifulle data for oppdatering av skogbruksplan og planlegging av skogsdrifter og kulturtiltak.

Les mer på inn.no »

Eldre nyheter

Dato: [17.01.17]

Kilde: nibio.no

Forskere og næringsliv omfavner skogens skadesopp >

Dato: [17.01.17]

Kilde: regjeringen.no

Redegjørelse om ulv >

Dato: [17.01.17]

Kilde: fvn.no/mening

Jus, politikk og naturromatikk >

Dato: [17.01.17]

Kilde: abcnyheter.no/

Nye rekorder i både hogging og vern av skog >

Dato: [17.01.17]

Kilde: mef.no

Eksamensforberedende kurs for skogfag i gang >

Dato: [17.01.17]

Kilde: norsk-skogbruk.no

Skogmeldinga: «Verdier i vekst» >

Dato: [16.01.17]

Kilde: www.dagbladet.no

Derfor får svenskene skyte ulv mens norske jegere får nei >

Dato: [13.01.17]

Kilde: Dagbladet

Lov og rett i ulvestriden >

Dato: [12.01.17]

Kilde: njff.no

Vil utrydde Hardangerlaksen >

Dato: [12.01.17]

Kilde: tfou.no

Miljøhensyn gir interesse for kortreist trelast >

Dato: [12.01.17]

Kilde: produktaktuellt.com

FSC bidrar till biologisk mångfald i Estlands skogar >